Anders G Johansson

Vässad försvarspolitik

I lördags höll Moderaterna i Västra Götalands förbundsråd, vilket är en sammanslutning som omfattar förbundsstyrelsen och ombud för samtliga partiföreningar i länet. Jag representerade Skövde. Rådet var sammankallat för att ta ställning till de förslag från partistyrelsen, som Moderaternas arbetsstämma ska behandla den 12-15 oktober i Örebro. Materialet omfattar över 500 sidor och blev tillgängligt bara några få dagar före förbundsrådet. Därmed kraftsamlade jag på området försvarspolitik och tog också plats i det utskott som arbetade med dessa frågor.

Överlag innebär förslaget från partistyrelsen en förbättrad försvarspolitik med avsevärt högre ambitioner än vad partiet lyckades prestera i regeringsställning. Samtidigt finns det en del att förbättra och utveckla i skrivningarna och det var just det vi tog oss an på förbundsrådet. Jag fick gehör för samtliga mina synpunkter och från de övriga västsvenska partivännerna kom ytterligare ett antal kloka inspel. Det känns sammanfattningsvis riktigt bra att Moderaterna nu är på banan i försvarspolitiken!

Först och främst slog vi fast att tvåprocentsmålet för försvarsutgifterna måste uppnås så snart det är möjligt. Investeringar i
materielsystem behöver göras tidigt, medan anslag till förbandsverksamheten sannolikt behöver räknas upp mer successivt. Vidare slog vi fast att Moderaterna ska fortsätta att arbeta för ett svenskt Nato-medlemskap, vilket ju är den enskilt viktigaste åtgärden för att öka svensk säkerhet.

Sedan tog vi sikte på Hemvärnet, som ju är den största delen av det nuvarande försvaret. Hemvärnet har idag i uppgift att skydda och bevaka. Moderaterna i Västra Götaland föreslår att hemvärnsförband  även ska kunna lösa uppgiften försvara. Det innebär en högre ambition som ställer krav på högre duglighet, större eldkraft och ökad rörlighet.

Vi gick längre än partistyrelsen när det handlar om hur Försvarsmakten ska kunna stödja Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Detta kan idag ske om det syftar till att ingripa mot eller förhindra terrorbrott. Men det kräver regeringens godkännande. Det senare gör att tillämpningen kan bli ganska omständig och tidsödande. Dessutom menar vi att det finns andra samhällspåfrestande situationer än just terrorangrepp, där polis bör kunna rekvirera personal ur Försvarsmakten. FM-personal ska i en större utsträckning än idag kunna bistå med att ombesörja bevakning, kontrollera inpassering osv,  så att polisresurser kan frigöras för ingripanden.

Sist, men inte minst, beslutade vi att lyfta upp en mycket viktig fråga, som hittills varit i skymundan. Det är frågan om Sveriges försörjning i händelse av kris eller krig. Sverige är ett mycket handelsberoende land. Via framförallt Göteborgs hamn landar dagligen importerade livsmedel, drivmedel och andra förnödenheter som vi behöver för att vårt samhälle ska fungera. Redan efter några dagars blockering av hamnen (värre än den som det destruktiva fackförbundet Hamnfyran dagligen tillåts att utöva) kommer det att bli tomt på hyllorna i ICA-butiken och i pumparna på macken. Vårt samhälle har alltså en begränsad uthållighet och det krävs större grepp än att utbilda i 72-timmarsregeln om personlig överlevnad för att hantera det.

Under det kalla kriget upprätthöll staten beredskapslager för väsentliga förnödenheter. Då hade vi också flera jordbrukare och kunde därmed upprätthålla en högre självförsörjningsgrad än idag. Moderaterna i Västra Götaland menar att Sverige måste utveckla en strategi för hur samhällsväsentliga förnödenheter ska vara tillgängliga även vid kris- ock krigssituationer. Det är ett omfattande och komplicerat arbete som måste inledas skyndsamt. Men jag menar att en självklar och omedelbar åtgärd måste vara att ge svenska bönder bättre förutsättningar för sin produktion, så att de kan hävda sig gentemot konkurrenterna i andra länder. Om villkoren är rimliga kommer de svenska jordbruksföretagen att bli fler, den inhemska produktionen större och landets sårbarhet för kris och krig minska.

Slutligen vill jag berätta att vi Moderater i Västra Götaland gjorde tummen ner för partistyrelsens förslag om att låta Hemvärnet utgöra egen försvarsgren och att det psykologiska försvaret ska vara egen självständig myndighet. Organisatoriska förändringar utan tydliga motiv andas symbolpolitik. Sådant går inte hem bland jordnära västgötamoderater. Vi vill lösa riktiga problem istället.

LÄNKAR:

Handlingar till Moderaternas arbetsstämma 2017 (försvar s 486-523)

Alliansen vill ha fler kameror

I dagens SLA skriver jag än en gång om Alliansens förslag om att öka tryggheten i Skövde med hjälp av kameror. Det är ett drygt år sedan vi la förslaget. På måndag beslutar kommunfullmäktige. Artikeln i sin helhet nedan:

Nina Thool efterlyser i SLA 22/9 fler övervakningskameror i Skövde för att öka tryggheten i den offentliga miljön. Vi håller med henne. Alliansen har därför tagit initiativ till att kameraövervaka de platser i vår kommun, vilka oftast återkommer i brottsstatistiken. Vid måndagens kommunfullmäktige förväntas beslut fattas om att söka tillstånd om att få kameraövervaka Hertig Johans torg, Långgatan (utanför McDonald’s), krogstråket St Sigfridsgatan samt Södra Ryds centrum.

Kamerorna ska i realtid följas av en operatör, vilket ger förutsättningar för tidigt ingripande om brott begås. Kamerorna ska också förbättra möjligheterna för Polisen att i efterhand identifiera gärningsmän och binda dem till brottet så att de kan lagföras.

Ännu råder strikta restriktioner för att få tillstånd till övervakning på grund av den gällande kameraövervakningslagen. Denna värnar människors integritet i avsevärt högre grad än deras trygghet. I Justitiedepartementet pågår dessbättre nu ett arbete med att ersätta den omoderna lagen med en kamerabevakningslag, vilken ska underlätta för kommuner att arbeta brottsförebyggande med hjälp av kameror. Det ger oss bättre möjligheter i vårt arbete med att förbättra tryggheten. Det välkomnar vi.

Det är dock oklart om förändringen välkomnas av de lokala Socialdemokraterna, vilka hittills avvisat vårt förslag om att öka kameraövervakningen av offentliga platser i Skövde. På måndag har de chansen att tänka om och tillsammans med Alliansen förbättra tryggheten i Skövde.

Anders G Johansson
gruppledare (M)

LÄNKAR:

Alliansens vill ha fler kameror – SLA 23 september 2017
Skövde behöver kameror – SLA 25 juli 2017
Alliansen vill ha kameror i Skövde – SR Skaraborg  18 juli 2017
Dags för övervakningskameror i Skövde – SLA 17 juli 2017
Modernisera kameraövervakningslagen – SLA 22 mars 2017
Blogg: För ett tryggare Skövde – 20 juni 2016

Fel att betala olika mycket för att se på Ernst

Jag läser att radio- och TV-licensen kommer att ersättas med en skatt.

Det är bra att licensen skrotas. Den är en otidsenlig dinosaur som för länge sedan har spelat ut sin roll. Jag menar att det är rimligt att staten tar ut en ytterst begränsad skatt för att finansiera en minimal public service, som främst syftar till att tillgodose ett grundläggande allmänintresse av nyheter samt väsentlig samhällsinformation. Det finns inte minst en beredskapsaspekt av detta.

Men att införa en progressiv skatt för att Sveriges Radio och Sveriges Television ska kunna producera diverseradio och -TV tycker jag inte om. Numera finns det ju teknik där var och en själv kan välja vilket utbud vederbörande är beredd att betala för. Och den som inte vill betala för sig får nöja sig med att betrakta reklamfinansierad etermedia.

Om det är korrekt att den nya ”radio- och TV-skatten” ska vara progressiv, har jag starka invändningar mot det. Det är orimligt att vi ska betala olika mycket för att Ernst Kirchsteiger ska fixa julpynt och renovera nedgångna kåkar, vare sig vi väljer att se på det eller ej.

LÄNK:

TV-licensen kan skrotas 2019 – Aftonbladet 18 september 2017

Provvalsresultatet klart

Idag presenterade Moderaterna i Västra Götaland resultaten av medlemmarnas rådgivande provval till riksdagen och till regionfullmäktige. Om jag räknar rätt är det 328 Skaraborgsmoderater som har avlagt röst. Det innebär att knappt var femte medlem har röstat. Det är, märkligt nog, ett tämligen normalt valdeltagande för att vara i ett provval. Jag tycker att det borde vara fler som använder sitt medlemskap för att ge sin uppfattning om partiets kandidater.

I provvalet till Sveriges riksdag placerade jag mig efter de sittande riksdagsledamöterna Sten Bergheden, Mariestad (1), och Cecilia Widegren, Vara (2), precis som jag gjorde 2013 när det senast var provval. Bergheden har drygat ut sitt avstånd till Widegren på andraplatsen, medan mitt avstånd till andraplatsen har krympt avsevärt sedan förra gången. Jag gratulerar dem till sina resultat.

I provvalet provvalet till regionen landar jag på andraplatsen. Förstaplatsen intar Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande i Mariestad. Efter mig följer Sten Bergheden, Linn Brandström, Töreboda, och Charlotte Nordström, Skara. Vi har alla tämligen jämna resultat.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla som har visat mig förtroende och givit mig en röst i provvalet! Jag fullföljer min kandidatur och engagerar mig för att påverka, göra avtryck och åstadkomma resultat. Därför tog jag omedelbart avstånd från Decemberöverenskommelsen, som var en pervers konstruktion som olyckligt och onödigt blockerade borgerligheten från allt vad inflytande heter. Jag vill driva förnyelsen av Moderaternas försvarspolitik vidare och tycker mig kunna göra det med trovärdighet. Jag har alltid pläderat för behovet av ett robust och tillförlitligt försvar, även när den dominerande uppfattningen i Moderaterna felaktigt var att Europa är säkrare än någonsin. Jag har genom åren fått se mina motioner om Nato-medlemskap och upprustning av försvaret bli avslagna, utan att själv låta mig nedslås. Trägen vinner. I år har äntligen Moderaternas officiella försvarspolitik hunnit ikapp min personliga. Jag vill också driva trygghetsfrågorna, eftersom jag är uppriktigt oroad över de direkt ovärdiga tillkortakommanden som rättsstaten Sverige nu uppvisar.

Nomineringsprocessen rullar vidare. Nu är det nomineringskommittén som ska betrakta alla dugliga kandidater utifrån ett helhetsperspektiv och lägga sitt förslag till nomineringsstämman. Denna utgörs av hundratalet ombud för de skaraborgska partiföreningarna och hålls i Göteborg den 18 november. Där och då slås valsedlarna fast.

PROVVAL TILL RIKSDAGEN

PROVVAL TILL REGIONFULLMÄKTIGE

LÄNKAR:

Provvalsresultat Moderaterna i Västra Götalands län 2017

Alliansen tappar ansiktet

Idag meddelade C och L att partierna inte längre avser fullfölja misstroendeförklaringen mot försvarsministern. Inte Alliansen. Hur påverkar återkommande soloåkningar trovärdigheten för borgerligheten som ett samlat regeringsalternativ? Knappast i önskvärd riktning.

Redan efter statsministerns presskonferens i somras gick beslutsamhetens friska hy i eftertänksamhetens blekhet över. Därmed kom dagens besked inte som någon fullkomlig överraskning.

I grunden är händelsen på Transportstyrelsen och haveriet i regeringen så omfattande att det hade varit fullt rimligt att rikta misstroendet mot regeringschefen. Men eftersom halva borgerligheten undviker regeringsansvaret, lät detta sig inte göras. Regeringen Löfvén, vars politik på goda grunder ifrågasätts och kritiseras Alliansen, betraktas märkligt nog samtidigt av halva borgerligheten som en förutsättning för ”politisk stabilitet”. Löfvén har därför av L och C fått frikort.

Istället riktades misstroendet mot underhuggande statsråd. En överenskommelse. En sådan bär man och vårdar tillsammans. Inte bryter ensidigt. Jag har inte uppfattat att läget förändrat sig och att något nytt tillkommit som skulle förändra förtroendet för försvarsministern.

Alliansens tappade ansikte får sökas någonstans i tåhöjd. Det är allvarligt och sorgligt.

Nu behöver de borgerliga partierna samla ihop sig och möta kritiska situationer med förtänksamhet och beslutsamhet. Samt gemensamt och samordnat.

Blött lopp

Vädergudarna log inte varmt och vänligt mot Skövde idag när SLA-loppet gick av stapeln. Det blev ett blött lopp. Men inget dött lopp!

På senare tid har det blivit en liten tradition att Moderaterna i Skövde ställer upp med ett lag. I år var vi sex löpare med hjärtat till höger; Lars-Ove Källman, Anna Bergman, Joseph Tamasang, Markus Wästefors, Michael Nimstad och jag.

Det är femte gången som jag springer det 5 km långa loppet. I år fick jag den officiella tiden 24.48, vilket gav placering 103. Det är 16 sekunder långsammare än min bästa tid från 2016. Snabbast moderat var Joseph Tamasang, som tassade förbi mig på upploppet. Jag försökte att svara och under några sekunder utkämpade vi en ursinnig spurtduell. Men när Joseph ökade steglängden ytterligare fick jag se mig besegrad och ge upp.

Om ett år är det dags igen. Om loppet infaller vid samma tidpunkt som nu, är det då dagen före valdagen. Då blir det även fråga om valspurt.

LÄNK:

Resultatlista SLA-loppet 2017

Tuffare tag mot buset

Idag presenterade Moderaternas rättspolitiske talesman Tomas Tobé ett nytt rättspolitiskt program för partiet. I media var det förslaget om nationellt tiggeriförbud som fick den största uppmärksamheten. Det var både lite synd och konstigt, för programmet är avsevärt mer omfattande än så.

Det är, som Tomas Tobé sa, alldeles för lätt att vara kriminell i Sverige idag. Jag uppskattar därför att Moderaterna tar ett samlat grepp om politikområdet och lanserar kraftfulla åtgärder för att möta brottslighetens olika aspekter och kategorier. Jag gillar också att ett antal av de förslag, som jag själv har drivit på såväl M-årsmöten i Skövde som stämmor i Västra Götaland, nu har satts på pränt i på högsta nivå. Däribland kravet på att det ska bli avsevärt enklare att bedriva kameraövervakning samt att straffen ska skärpas för återfallsförbrytare.

Det är utmärkt att Moderaterna lanserar skärpta straff för ett antal grova brott. Straffen måste spegla brottens allvar och i högre grad än idag ha en avskräckande verkan. Moderaterna reagerar mot det våld, som numera utryckningspersonal riskerar att utsättas för, genom att införa brottsrubriceringen våld mot alarmeringstjänstpersonal. Vidare är det välkommet att partiet sänker kravet för att utvisa brottslingar. Det är en mycket viktig signal; den som inte sköter sig har inte i Sverige att göra.

Programmet tar ett viktigt och samlat grepp om unga brottslingar. Det är bra. Unga människor kan idag tämligen ostört både debutera som brottsling och etablera sig som livstidskriminell, utan att möta någon tydlig motreaktion från myndigheter och rättsväsende. Moderaterna vill ändra på det. Ungdomsrabatten ska slopas, så att den som är fyllda 18 år också ska betraktas som vuxen  i straffhänseende. Vidare föreslås särskilda ungdomsdomstolar, som med en utökad palett med påföljder skyndsamt ska kunna lagföra unga människor.

Slutligen vill jag nämna att partiet upprepar sitt tidigare framförda krav om åtgärder för att öka antalet poliser till 25 000 och 2025. På längre sikt är  det EU:s genomsnittliga polistäthet som ska vara målet för Sverige. Polisen i de olika europeiska länderna har dock varierande uppgifter och är organiserad på olika sätt. Därför blir det svårt att jämföra rakt av. Det blir både äpplen och päron. Jag tror personligen att man ska tänka några varv till på hur man ska organisera och utbilda den svenska polisen i framtiden och studera exempel i utlandet.

Moderaterna föreslår att kommuner ska kunna anställa ordningsvakter med kommunen som ansvarsområde och med utökade befogenheter än idag. Det är bra. Det är ett sätt att komma tillrätta med den trygghetsbrist som råder på sina håll och som i sin tur beror på brist på polisnärvaro. Därmed öppnar man ju också i princip, om än inte till namnet, för en slags kommunal ordningspolis. Det är välkommet och nödvändigt.

LÄNK:

Kriminalpolitiskt program – Moderaterna 05 september 2017

Släpp hörnstolpen – spela matchen

Jag har medvetet avstått från att delta i de diskussioner som förts av främst moderater om Moderaternas partiledare inför öppen ridå. Jag tycker att den publika torpederingen av Anna Kinberg Batra har varit både ojuste och mycket smaklös. Det har varit sorgligt och tragiskt att bevittna detta mycket ovärdiga skådespel.

Det är därför trots allt befriande att Anna nu väljer att kliva av, för det här var en strid som inte gick att vinna. Jag insåg att upprorsmakarna lyckats göra det omöjligt för Anna att sitta kvar på sin post, när jag på nätet följde presskonferensen om det fördubblade försvarsanslaget. Den kom istället att nästan uteslutande handla om förtroendet för partiledaren. Det politiska budskapet hamnade i skymundan. Så kan man inte ha det. En partiledare kan inte så att säga ”stå i vägen” för sina egna politiska budskap.

Det finns, menar jag, ändå skäl till att vara kritisk till hur Moderaterna har agerat sedan valnederlaget 2014. Jag menar att mycket gick fel innan Anna Kinberg Batra ens hade hunnit väljas till ordförande. Vägen mot dagens kaos (jag väljer att kalla en spade för en spade) anträddes direkt efter valnederlaget 2014. Någon eftervalsdebatt i Moderaterna förekom inte. Än mindre en diskussion om vad Moderaterna skulle vara och åt vilket håll partiet skulle navigera i det förändrade politiska landskapet. Partiet försatte möjligheten att under ordnade omständigheter ta ut en politisk kompassriktning och att utifrån den utse den ledare som behövdes.

Den dåvarande partiledaren Fredrik Reinfeldt lämnade snabbt scenen, men såg ändå till att peka ut successionen. Den 15 november 2014 skrev jag på min bloggJag känner inte Anna Kinberg Batra. Jag utgår från att hon är en kompetent och duktig människa och jag hoppas att hon kommer att bli en bra och framgångsrik ledare för partiet. Men jag tänker inte hålla inne med att jag är besviken på processen för drottningmakeriet. Den är en förvisso välregisserad, men dessvärre mest enkelspårig och förutsägbar. Efter ett val där partiet förlorat 6,7 % av väljarstödet borde det vara tid för eftertanke, reflektion och diskussion. Vilket parti ska Moderaterna vara? Vilka värden, idéer och prioriteringar ska ligga till grund för politiken? Och vilket ledarskap kräver detta?”.

Det politiska förnyelsearbetet i Moderaterna kom därmed, upplever jag, att inledningsvis präglas av vilsenhet och avsaknad av en tydlig riktning och vilja. Politisk förflyttning föreföll stundom ske med blicken mer fästad vid opinionssiffrorna än på själva samhällsproblemen. Partiet lät sig också länge bakbindas av den förfärliga Decemberöverenskommelsen (jag dömde ut den från början), vilken ledde till att väljare ifrågasatte om partiet alls var villigt att söka regeringsmakten. Väljarna straffade Moderaterna hårdast för allianspartiernas ovilja att utmana regeringen Löfvén i riksdagen.

Med ett år kvar till ska partiet nu alltså starta om på nytt och det i brant uppförsbacke. En ny partledare ska utses. Men i oktober ska partistämman också slå fast den politik som partiet ska bära i valrörelsen och som ska utgöra lösningarna på vår tids olika problem. Samhällsproblemen är stora och svåra. Vi har ett framväxande utanförskap där utlandsfödda i hög grad står utanför arbetsmarknaden. Bostadsbristen är omfattande och det byggs i en alldeles för låg takt. Otryggheten breder ut sig och poliserna blir färre när de borde bli fler. Försvaret är tandlöst och tanigt, medan säkerhetsläget försämrar sig i vår omgivning. För att nämna några.

Dessa problem har S-MP-regeringen inte ens försökt hantera. Det är problem som inte heller låter sig lösas med någon gammaldags, socialistisk skattehöjarpolitik. Det är problem som istället måste angripas från höger och med tydliga, moderata värderingar som utgångspunkt. Hinder och begränsningar måste rivas på såväl arbets- som bostadsmarknaden. Arbetslinjen måste ersätta bidragslinjen. Lag, ordning samt inre och yttre säkerhet måste sättas i främsta rummet.

Jag är ännu ovetande om huvuddelen av de nya politiska förslagen och deras innehåll. Men presentationen av det första – det som handlar om att fördubbla försvarsanslagen – gav mig starka förhoppningar om fortsättningen. Sverige behöver moderna, moderata idéer mer än någonsin. Vi behöver övertyga väljarna om det. Då duger det inte att moderater ägnar sig åt att prata illa om varandra. Vi måste samtala med väljarna om våra idéer för att lösa Sveriges olika problem. Vi ska ge Stefan Löfvén en match om regeringsmakten. Därför behöver alla i det blå laget släppa hörnflaggan och börja spela den matchen.

Välkommen ambitionshöjning för försvaret

Idag berättade Moderaternas partiordförande Anna Kinberg Batra om partistyrelsens förslag om att försvarskostnaderna inom en tioårsperiod ska motsvara 2 procent av BNP. Det innebär en fördubbling av de nuvarande kostnaderna.

Jag ropar glatt och lättat ÄNTLIGEN! Det är ett förslag som bland annat Skövdemoderaterna och jag själv har kämpat för sedan flera år tillbaka. Det är nödvändigt att föra till resurser för att markant utveckla den svenska försvarsförmågan. Det är ohållbart att fila på den befintliga, otillräckliga och dessvärre också underfinansierade försvarsorganisationen, vilken ju främst konstruerades för expeditionära insatser långt utanför Sverige. Utgångspunkten då var att det kalla kriget var slut och att den eviga freden i vårt hörn av världen var för evigt vunnen. Det var fel. På senare år har säkerheten i vår omvärld ökat väsentligt.

Sverige måste ta ett robust och pålitligt ansvar för värnet av landet, men också för säkerheten i norra Europa. Det måste också vara ett långsiktigt åtagande. Naivt önsketänkande får aldrig mer vara utgångspunkt för svensk försvarspolitik. Men fortsatt är det så att Sverige, för att åtnjuta en fullgod säkerhet, behöver bygga sitt försvar i samverkan med andra. Moderaterna driver sedan länge, och sedan några år tillsammans med de övriga partierna i Alliansen, frågan om ett svenskt medlemskap i Nato. 2 % av BNP är den kostnadsnivå som just försvarsalliansen Nato rekommenderar för sina medlemmar. Därför är dagens ställningstagande logiskt.

Jag har tidigare ställt mig bakom Europaparlamentarikern Gunnar Hökmarks (M) förslag om att låna upp medel för att snabbt tillgodose försvarets behov av diverse försvarsmateriel. Det handlar om anskaffningar som tidigare strukits eller skjutits på framtiden av ekonomiska skäl. Det handlar om materielsystem som av samma anledning behöver uppgraderas och moderniseras. Om Moderaterna slår fast att Sverige inom en tioårsperiod ska nå tvåprocentsmålet, bör det vara av underordnad betydelse hur kostnaderna faller ut under enskilda räkenskapsår. Kostnaderna för materiel behöver av ovan nämnda skäl inledningsvis vara tyngre, medan kostnaderna för personal, utbildning, övning och beredskap kommer att behöva ökas efterhand. Detta behöver vi diskutera. Likaså tempot i anslagshöjningen. Personligen tycker jag att partistämman bör flika in ett ”senast” framför den tioårsperiod som är föreslagen.

Med dagens besked tar Moderaterna ett viktigt och efterlängtat steg i försvarspolitiken. Jag är stolt över att titulera mig moderat.

LÄNKAR:

Sveriges försvarsutgifter ska närma sig två procent av BNP – Moderaterna 23 augusti 2017
Moderaternas pressträff om försvaret – Moderaterna 23 augusti 2017
En ansvarsfull försvarspolitik – Anders G Johanssons motion till Moderaternas årsmöte 2017
En ansvarsfull försvarspolitik – Anders G Johanssons motion till Moderaternas årsmöte 2015
Ett väl förberett försvar – Anders G Johanssons motion till Moderaternas årsmöte 2013
Förbered för tillväxt – Anders G Johanssons motion till Moderaternas årsmöte 2011

Tarvliga anklagelser mot svenska soldater

I dagens SLA svarar jag och fem andra på en artikel i lördagens SLA. Gemensamt för oss sex skribenter är att vi alla är moderater och utlandsveteraner. Artikeln i sin helhet:

Peter Tornborg efterlyser (SLA 19/8) debatt om Sveriges militära engagemang i Afghanistan. Men hans eget bidrag till en sådan inskränker sig till ett antal osakliga anklagelser och ogrundade påståenden.

Nej, den svenska Försvarsmakten är inte alls “våldsförhärligande”. Så inte heller vi sammanlagt över 100 000 svenska utlandsveteraner, som genom åren frivilligt gjort en insats för att göra världen lite tryggare och därmed Sverige lite säkrare. Av dessa kommer många från förbandstäta Skövde och Skaraborg. Vi har gjort uppoffringar och tagit risker. Några har fått betala ett högt pris. Ett antal det allra yttersta.

De operationer i Afghanistan som Sverige har deltagit i har genomförts med stöd av resolutioner i FN:s säkerhetsråd. ISAF-missionen etablerades inledningsvis för att bistå och upprätthålla säkerheten i Kabul. Säkerhetsrådet utvidgade senare mandatet till att omfatta hela Afghanistan för att ge landets legitima regering förutsättning att utöva sitt styre.

Sedan ISAF avvecklats och överlämnat säkerhetsansvaret till landets nationella myndigheter, kvarstår en mindre, icke-stridande styrka med uppgift att bistå de afghanska säkerhetsstyrkorna med utbildning och rådgivning. Även denna operation välkomnas av säkerhetsrådet och har Sverige som bidragande nation.

Våra utlandssoldater har gjort och gör värdefulla insatser runtom i världen. De bidrar till ordning och säkerhet i områden där det annars råder kaos. De återupprättar människovärdet där mänskliga rättigheter annars är satta på undantag. De tänder framtidstro där det annars råder den djupaste hopplöshet. De förtjänar respekt. Inte tarvligt misstänkliggörande.

Anders G Johansson
Björn Håkansson
Karin Malmsten
Magnus Hammar Borsch
Philip Segell
Tim Walsh
moderater och veteraner, Skövde

LÄNK:

Tarvliga anklagelser mot svenska soldater – SLA 23 augusti 2017

Bloggat på sla.se.
Desktop