Anders G Johansson

Mer om kommunal ordningspolis

Skövde Nyheter skriver om Skövdemoderaternas beslut att verka att svenska kommuner ska ges möjlighet att inrätta lokal ordningspolis. Och jag får möjlighet att berätta om vårt förslag.

Det är positivt att vårt arbete uppmärksammas och det är viktigt att det förs en seriös debatt om trygghetsfrågan. Den nuvarande situationen är inte acceptabel.

LÄNK:

Låt kommunerna anställa poliser! – Skövde Nyheter 24 februari 2017

 

Sverige behöver lokala poliser

Sverige behöver fler poliser och fler lokalt närvarande poliser. Därför bör Moderaterna ta initiativ till att nogsamt utreda möjligheten för kommuner att inrätta lokala poliskårer. Det menar Skövdemoderaternas styrelse i ett förslag till torsdagens (23 februari) årsmöte.

I dagens SLA kommenterar jag förslaget, som du kan i sin helhet i årsmöteshandlingarna. Vår utgångspunkt är att svensk polis genom åren centraliserats och kommit att bli mer fjärr- än närpolis. Vi menar att avsaknaden av polis på framförallt landsbygden är olycklig. Det innebär att Polisen inte nödvändigtvis utvecklar nödvändig kännedom om människor och förhållanden i lokalsamhället, vilket är viktigt för inte minst det förebyggande polisarbetet. Och avsaknaden av polis leder naturligtvis till ökad otrygghet.

Vi konstaterar också att kommuner och civilsamhälle får bära allt högre kostnader för trygghets- och säkerhetsarrangemang i olika former. Inte minst kommuner tvingas idag att lägga pengar på väktartjänster. Vi menar att dessa pengar borde kunna användas till att anställa poliser med  befogenheter som väktare och ordningsvakter saknar. Vi tror att ytterligare statliga poliser, om och när sådana kommer till stånd, främst kommer att behövas i storstadsregionerna. Där är både problemen och behovet som störst. Men därför behöver vi utveckla lösningar för att tillgodose övriga Sveriges berättigade krav på trygghet, ordning och reda.

Vi är slutligen medvetna om att utveckling av lokala poliskårer vid sidan av den nationella inte är något enkelt quick fix. Det tarvar nogsam utredning och omsorgsfulla överväganden kring flera aspekter. Syftet är inte att lösa något akut problem. Ambitionen är istället att utveckla en hållbar lösning för att långsiktigt säkerställa lokal polisiär närvaro i hela Sverige.

LÄS MER:

Ge kommuner rätt att anställa lokal polis – SLA 22 februari 2017
Årsmöteshandlingar 2017, Moderaterna i Skövde

M möter utmaningar med Alliansen

I dagens SLA svarar jag och Martin Odenö (M) på Malin Wadmans (S) falska påstående om att Moderaterna inlett samarbete med S. 

Malin Wadman ljuger när hon påstår att Moderaterna har för avsikt att samarbeta med Sverigedemokraterna (SLA 6/2). Det är fel. Vårt regeringsalternativ heter Alliansen. Det är i detta partnerskap som vi utvecklar vår politik för ett bättre Sverige. Det är i denna krets som vi förhandlar. Det är i denna konstellation som vi vill regera Sverige.

Vi har ej för avsikt att regera med varken SD eller V, vilka är ytterlighetspartier som båda är präglade en samhällssyn som är fjärran vår. Men vi utesluter inte att i enskilda frågor söka stöd bland samtliga riksdagspartier, om det finns förutsättning för att vinna majoritet. Sådana samtal måste kunna föras i riksdagen och i utskotten.

Varje parti i riksdagen har att bestämma hur det röstar. Det är riktigt att en gemensam alliansbudget skulle ge även SD möjlighet att rösta för den. Vi menar att det är och vore orimligt att avstå från att lägga förslag, som är viktiga för Sverige, av rädsla för hur något annat parti skulle kunna agera. Vår ambition är att få igenom mer av konstruktiv politik.

För medan Malin Wadman och Socialdemokraterna fortsätter att ägna Sverigedemokraterna sitt fulla intresse, ligger vårt engagemang istället i att angripa och lösa samhällsproblemen. Vi bekymras över att otryggheten i Sverige breder ut sig och hela stadsdelar har tillåtits tas över av kriminella gäng. Vi menar att det är oacceptabelt att en miljon människor i vårt land är beroende av bidrag istället för att arbeta. Och vi tycker att det är ohållbart att tusentals unga människor årligen lämnar grundskolan utan godkända betyg och därmed riskerar ett liv i utanförskap.

Detta är problem som inte kan lämnas orörda. Detta är problem som inte kan skjutas på framtiden. Detta är problem som måste angripas och hanteras nu. Därför menar vi att Sverige inte kan fortsätta med en regering som står passiv, handfallen och delvis rentav försämrar situationen. Moderaterna vill därför att Alliansen i riksdagen lägger fram en gemensam budget och gemensamma förslag som för Sverige i en hållbar riktning.

Anders G Johansson (M)
gruppledare, Skövde

Martin Odenö (M)
partiföreningens ordförande, Skövde

LÄNKAR:

M möter utmaningar i Alliansen – SLA 20 februari 2017
Moderaternas ömma SD-tå – SLA 06 februari 2017
Wadmans indignation tonar falskt – SLA 02 februari 2017
Skrämmande vändning av M – SLA 01 februari 2017

Zonförbud bra idé, men kameror behövs

Idag har Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra lanserat ett förslag om att införa s k zonförbud i Sverige. Det går i all enkelhet ut på att polis ska kunna utfärda förbud för den som är kriminell, eller har uppvisat ett särskilt otrygghetsskapande beteende, att uppehålla sig inom eller i närheten av ett område  där det felaktiga beteendet ägt rum. Överträdelse av zonförbudet ska klassas som kriminell handling med fängelse i straffskalan. Idén kommer från Danmark, där zonförbudet framgångsrikt tillämpas sedan flera år tillbaka.

Jag tycker att det är ett bra förslag. Jag välkomnar alla idéer som gör tillvaron svårare för buset. Jag tycker att Polisen ska få fler verktyg i lådan att upprätthålla ordning och reda med. Jag uppskattar åtgärder som gör tillvaron tryggare och säkrare för vanliga, hyggliga och anständiga människor.

Men jag tycker att zonförbudet, för att det ska bli så verkningsfullt som det är avsett, ska kunna kombineras med effektiv kameraövervakning. Annars kan bli svårt att kontrollera och upprätthålla efterlevnad av förbudet och det riskerar att bli ett slag i luften. Jag menar att det är hög tid för en ändring av Kameraövervakningslagen.

Med nuvarande lagstiftning är mycket svårt att få tillstånd av Länsstyrelserna för att med kamera få övervaka allmän plats. Den s k överviktsprincipen har en stark ställning och innebär att den enskildes intresse av att inte bli övervakad väger mycket tungt. Den som ansöker om tillstånd måste först och främst kunna styrka att platsen är särskilt brottsutsatt. Vidare måste den först vidta åtgärder som anses vara mindre integritetsingripande; fysisk anpassning av miljön och/eller bevakning av väktare.

Sammanfattningsvis måste man först kunna räkna upp brottsoffer från allvarliga händelser med koppling till platsen. Sedan måste man alltså vidta ofta mycket kostsamma åtgärder. Först om dessa visar sig vara verkningslösa kan montering av kameror komma ifråga.

Det är inte rimligt, tycker jag. Därför föreslår jag att Moderaterna verkar för att lagen ändras så att intresset av att förebygga brott och att upprätthålla trygghet och säkerhet värderas högre vid tillstånd för kameraövervakning. Det gör jag med en motion till Skövdemoderaternas årsmöte den 23 februari.

LÄNKAR:

Inför zonförbud – porta de kriminella – Aftonbladet 14 februari 2017
Moderaterna vill införa no-go-zoner för kriminella – Aftonbladet 14 februari 2017
Motion: Ändra kameralagen – februari 2017

Hur ska MP och V finansiera förkortningen?

I dagens SLA sätter jag och Theres Sahlström (M) punkt för debatten om arbetstidsförkortning. Några svar på våra frågor tycks vi inte få. Det är uppenbart att V och MP inte har en aning om var de ska leta fram 100 miljoner kronor för att kunna betala kommunanställda för att arbeta mindre. Det ägnar sig, som väntat, inte åt något annat än populistisk symbolpolitik. Artikeln i sin helhet:

En ny sammansättning miljö- och vänsterpartister fäktar vidare för sitt illa underbyggda förslag om att minska arbetstiden för dem som arbetar i Skövde kommuns sektor för vård och omsorg. Peter Sögaard (MP) och Gabryjel Blom (V) ber oss om hjälp att redovisa diverse fakta och underlag (SLA 1/2). Själva har de inte bemödat sig med att ta fram och sätta sig in i grundläggande uppgifter, trots att dessa är öppna och tillgängliga för alla.

Vi har redovisat att den årliga kostnaden för att minska arbetstiden med 25 procent är 100 miljoner kronor och att det motsvarar en hel krona i kommunalskatt. Vi har frågat hur det ska det betalas? Något svar har vi ännu inte sett skymten av. Ytterlighetsvänsterns populism står utan ekonomisk täckning.

Den årliga merkostnaden för sjukfrånvaron i sektorn är i Skövde cirka 16,6 miljoner kronor. Även om V-MP-experimentet skulle leda till noll procents sjukfrånvaro, skulle alltså merkostnaden bli cirka 84 miljoner kronor. Detta är nu osannolikt. Det av MP och V omhuldade Göteborgsexemplet visade ju istället på en minskning med måttliga 0,6 procent, vilket i Skövde skulle motsvara en besparing om 100 000 kronor.

Det krävs inga längre eller avancerade beräkningar för att konstatera att arbetstidsförkortning är en mindre lyckad, men väldigt kostsam metod för att minska sjukfrånvaron inom vård- och omsorgssektorn. Men om man, som företrädarna för MP och V, ändå blint framhärdar och hävdar idéns förträfflighet, måste man också i anständighetens namn berätta om hur man tänker sig finansieringen.

Vi återupprepar frågorna en sista gång: Var ska ni hämta 100 miljoner kronor per år? Hur ska ni finansiera ert förslag?

Anders G Johansson (M)
gruppledare, Skövde

Theres Sahlström (M)
ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, Skövde

LÄNKAR:

Hur ska ni finansiera ert förslag? – SLA 13 februari 2017
Låt oss få se alla siffrorna – SLA 01 februari 2017
Hur mycket vill V och MP höja skatten? – SLA 25 januari 2017
Vad gör M för att komma tillrätta med sjukfrånvaron – SLA 21 januari 2017
Dyrt vänsterexperiment med små vinster – SLA 14 januari 2017

S indignation tonar falskt

Idag skriver jag och Martin Odenö, som är ordförande för Moderaternas partiförening i Skövde, en replik till Malin Wadman (S), som är ordförande för Socialdemokraterna i Skövde. Det handlar om partiledningens, som vi Skövdemoderater tycker, efterlängtade ambition att vinna stöd i riksdagen för en Alliansbudget.

Malin Wadman (S) tycker att Moderaterna ”har gjort en skrämmande vändning” när vi i riksdagen vill söka stöd för en borgerlig politik. Vi håller inte med.

Moderaterna samverkar med L, C och KD i Alliansen. Det är tillsammans med dessa partier vi vill formera ett ickesocialistiskt regeringsalternativ med en gemensam budget. Orsaken är enkel. Vi menar att den nuvarande S-MP-regeringen för en politik som är skadlig för Sverige. Den höjer skatter som slår hårt mot jobb och företagande. Den hindrar enkla jobb att växa fram och motverkar därmed integrationen och göder utanförskapet. Den vidtar inga verkningsfulla åtgärder för att få bukt med den svåra bostadsbristen. Den skjuter nödvändiga satsningar på Polisen framför sig, trots att våld och otrygghet breder ut sig i landet.

För denna destruktiva vänsterpolitik saknas det stöd i riksdagen. Därmed vore det ansvarslöst av Moderaterna, som största oppositionsparti, att inte försöka stoppa den. Därför vill vi att Alliansen lägger fram en gemensam budgetmotion i riksdagen. Därför är vi beredda att i riksdagens utskott föra samtal med alla partier för att nå överenskommelser som är bra och nödvändiga för Sverige.

Wadman påstår att S inte samarbetar med SD och ej heller söker SD:s stöd. Vi vill påminna om att S, MP, V och SD hösten 2013 i riksdagens skatteutskott tog ett gemensamt initiativ till att stoppa den dåvarande borgerliga regeringens förslag om att höja brytpunkten för den statliga inkomstskatten. S sökte och fick SD:s stöd för att haverera budgetordningen och bryta ut en enskild post ur Alliansregeringens budget.

Så var det. Wadmans minne är kort och/eller selektivt. Indignationen tonar falskt.

Anders G Johansson,
gruppledare (M)

Martin Odenö,
partiföreningens ordförande (M)

LÄNKAR:

Wadmans indignation tonar falskt – SLA 02 februari 2017
Skrämmande vändning av M – SLA 01 februari 2017

Hur mycket vill V och MP höja skatten?

Idag replikerar jag och Theres Sahlström (M) på V:s och MP:s genmäle i SLA (21 januari) om deras förslag om sextimmars arbetsdag. Sammanfattningsvis är det rysligt dyrt och ger försumbara effekter i utbyte. Hur kalaset ska betalas har inte V och MP ingen aning om. I alla fall har de inte berättat om det. Artikeln i sin helhet:

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har visserligen rätt på tre punkter i sin replik till oss i SLA 21/1. Arbetsmiljön är viktig att beakta, arbetsgivaren har ansvar för att medarbetare inte drabbas av ohälsa på grund av arbetet och välfärden behöver engagerad personal. Därefter går de dock vilse i ett utfall mot ledarskap inom sektorn på ett sätt som är osakligt men också osmakligt. De ställer frågor men ger inga som helst svar.

Ingen har ifrågasatt att det upplevs positivt att få lika betalt för mindre arbetstid, eller att få mer betalt för oförändrad arbetstid. Men erfarenheterna från hittillsvarande försök visar att arbetstidsförkortning inte i nämnvärd grad påverkar sjukfrånvaron. Även om en sextimmarsdag just här i Skövde, mirakulöst och mot alla odds, skulle medföra att sjukfrånvaron minskade till noll, skulle merkostnaden för detta vara 80 miljoner kronor per år. Det tycker vi är en orimlig kostnad.

Nämnden har tillsammans med sektorn, arbetsgivarutskottet och personalenheten redan vidtagit åtgärder och arbetet med uppföljning och ytterligare åtgärder fortgår kontinuerligt. För att nämna några så har grundbemanning setts över, tillgång till vikarier förbättrats genom fler anställda i bemanningspoolen och antalet medarbetare per chef minskats. Vidare har tillgången till kvalitetshandledare ökat för att ytterligare stärka arbetet med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet förblir oss svaret skyldigt. Vi tycker att Skövdeborna och personalen förtjänar att få besked om hur ni har tänkt att förslaget ska bekostas. Tänker ni er stora nedskärningar av andra välfärdsverksamheter? Eller med hur mycket är ni beredda att höja skatten?

Theres Sahlström (M)
ordförande i Vård- och omsorgsnämnden Skövde

Anders G Johansson (M)
gruppledare, Skövde

LÄNKAR:

Hur mycket vill V och MP höja skatten? – SLA 25 januari 2017
Vad gör M för att komma tillrätta med sjukfrånvaron – SLA 21 januari 2017
Dyrt vänsterexperiment med små vinster – SLA 14 januari 2017

Bottennapp av S i Skövde

Socialdemokraterna i Skövde och dess oppositionsråd Marie Ekman (S) har idag nått presterat ett ordentligt bottennapp i och med sitt tarvliga ifrågasättande av Skövdebostäders ordförande Johan Fogelberg (M).

Det allmännyttiga bostadsbolaget Skövdebostäder ägs till 100 % av Skövde kommun. Bolaget styrs av sin ägare genom i kommunfullmäktige beslutade direktiv. Politiken ligger inte i bolaget. Styrelsen har att utveckla strategier och leda bolaget på ett sätt som motsvarar ägarens mål, syften och ambitioner. När Moderaterna nominerade Johan Fogelberg till ordförande i Skövdebostäder AB var det just för att tillvarata hans djupa och breda kunskaper om fastighetsmarknaden i bolaget. Genom Johan tillförde vi något mer och annat än en traditionell politiker, nämligen kompetens och branscherfarenhet. Vi tyckte – och det gör vi alltjämt – att vi därmed gav ett redan urstarkt bolag ytterligare något bättre förutsättningar. Det är bra för bolaget och därmed i förlängningen bra för ägarna i form av kommuninvånarna.

Johans hjärta klappar varmt för sin hemstad Skövdes väl och ve. Han är en omdömesgill person som är väl medveten om att hålla sig på rätt sida om gränserna. Att han är meriterad från och engagerad i näringslivet är ingen belastning, utan tvärtom en fördel och styrka. Det finns för få sådana i politiken, såväl i Skövde som i allmänhet.

Jag menar att Ekmans och Socialdemokraternas fula personangrepp på Johan är beklämmande. Inte bara för att det misstänkliggör en hederlig och ansvarskännande person. Utan också för att det hotar och försvagar den lokala politikens och demokratins funktion. Vilka företagare vill i framtiden ta samhällsansvar genom ett politiskt engagemang, om man med detta riskerar både anseende och yrkesliv? Jag befarar att de är få och det tycker jag är allvarligt. För det är sådana människor och kompetenser som verkligen behövs i politiken. Särskilt i de kommunägda bolagen.

LÄNK:

S kritiserar AB Skövdebostäders ordförande – SLA 18 januari 2017

Höj försvarsanslagen

swedenDå är det dags igen. Snart går Moderaterna in i skedet med årsmöten och stämmor. Det är då partiets medlemmar kan komma med förslag och rösta om hur de tycker att politiken ska utvecklas. Jag brukar ta tillfället i akt. Flera gånger tidigare har jag motionerat i försvarsfrågor. Det gör jag även i år då jag föreslår att Moderaterna ska verka för att nå avsevärt högre anslag till försvaret än idag. Jag menar att detta är mycket angeläget, eftersom vår värld ter sig mycket oviss och osäker, samt att Sverige sedan slutet av 1990-talet (eller rentav tidigare) oklokt nog avvecklat stora delar av sitt totalförsvar.

Således förordar jag att partiet tar sikte och korn på de två procent av BNP som är Natos målsättning för sina medlemsnationer. Om detta har jag motionerat tidigare. 2015 lade jag ett liknande förslag på Skaraborgsmoderaternas förbundsstämma, men som sedan inte nådde framgång på partistämman. Skam den som ger sig! Min förhoppning är att det försämrade säkerhetsläget ska få fler att inse det nödvändiga i att Sverige ser om sitt hus och är beredd att betala notan för den trygghet som ett robust försvar innebär.

Vidare föreslår jag att landet omgående tar itu med de investeringar i materiel, som skjutits på framtiden eller slopats helt under den tid som de politiska partierna hoppats och trott att den eviga tidens era inträtt. Jag menar att det är viktigt att detta kan ske skyndsamt och utan på bekostnad av viktig förbandsverksamhet så som övningar, skjutningar och flygtimmar. Därför bör staten låna upp medel för att beta av den underlåtenhetsskuld som uppstått efter försvarsbesluten på 2000-talet. Förslaget har jag lånat från Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark (M), som lanserade idén på DN Debatt. Besvärliga tider kräver särskilda lösningar.

Min ambition och min förhoppning är att vi vid Moderaternas många årsmöten och stämmor på olika håll tar en rejäl diskussion om Sveriges säkerhet och försvarspolitiken. Därför ser jag gärna att min motion, eller liknande, dyker upp på andra håll i landet. Bra idéer vinner ju på att delas.

LÄNKAR:

Motion: En ansvarsfull försvarspolitik – 2017
Vill låna för ett starkare försvar – Skövde Nyheter 11 januari 2017

Mina tidigare motioner om försvarspolitiken:

En ansvarsfull försvarspolitik – 31 maj 2015
Ett väl förberett försvar – 19 februari 2013
Motionerar för tillväxt – 20 februari 2011
Motion om militära museer – 30 januari 2011

Dyrt vänsterexperiment med små vinster

I dagens SLA skriver jag och partivännen Theres Sahlström, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Skövde, om V:s och MP:s förslag om att förkorta arbetstiden. Ett vårdslöst dyrt förslag för skattebetalarna, som inte ger några vinster. Varken i bättre omvårdnad eller i minskade sjukskrivningar. Här är artikeln:

Vid årsskiftet avslutades det uppmärksammade försöket med arbetstidsförkortning för ett urval anställda vid ett äldreboende i Göteborg. Resultatet av Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets politiskt initierade experiment resulterade där i ett präktigt fiasko. Till priset av att öka lönekostnaderna med dryga 25 procent förmådde man minska sjukfrånvaron med ynkliga 0,6 procent.

Detta dyra misslyckande borde inte vara något att inspireras av och ta efter, tycker vi. Men i Skövde tycker Vänsterpartiet och Miljöpartiet annorlunda. I en motion till kommunfullmäktige föreslår de att kommunen ”inför sextimmars arbetsdag alternativt trettiotimmarsvecka med bibehållen lön inom hela eller delar av sektor vård och omsorg”.

Motionärerna Carlos Bobadilla (V), Peter Sögaard (MP) och Elisabeth Gustafsson (MP)har inte bemödat sig med att redovisa en idé för hur detta mycket kostsamma förslag ska finansieras. De verka faktiskt inte ens ha undersökt vilka kostnaderna för Skövdes skattebetalare skulle bli. Men det har vi. En arbetstidsreform omfattande hela sektorn skulle rendera i en merkostnad om dryga 100 000 000 kr per år. Det motsvarar ungefär halva årskostnaden för kommunens äldreboendeplatser, eller två tredjedelar av kostnaden för hela hemtjänsten under samma tid. Det motsvarar också en krona i kommunalskatt. Samtidigt skulle kostnaderna för sjukfrånvaro minska med blygsamma 100 000 kr, enligt erfarenheterna från Göteborg.

Det förtjänas att i sammanhanget påpeka att fackförbundet Kommunal, vilket organiserar huvuddelen av de anställda medarbetarna i vård- och omsorgssektorn, inte driver kravet på förkortad arbetstid. Bland annat befarar man att arbetsdagarna skulle bli stressigare, när arbetstiden minskar. Det är svårt att se hur våra äldre och personer med funktionsnedsättning skulle gynnas av detta. Men deras välfärd är heller inte utgångspunkten för förslaget och är således inte någon aspekt som motionärerna ägnar någon möda åt att utveckla i sin text.

Vi vill avslutningsvis ställa några frågor till V och MP i Skövde. Hur tänker ni finansiera ert förslag? Är ni redo att höja kommunalskatten med en krona, eller prioritera bort annan verksamhet motsvarande 100 miljoner kronor? Vilket resultat och vilka vinster tror ni att man skulle kunna göra i Skövde, som man inte lyckades med vid försöket i Göteborg?

Anders G Johansson (M),
gruppledare, Skövde

Theres Sahlström (M),
ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, Skövde

LÄNK:

Dyrt vänsterexperiment med små vinster – SLA 14 januari 2017

Bloggat på sla.se.
Desktop