Anders G Johansson
Kategori. alliansen

S-kritik på lösan sand

Idag publiceras Alliansens slutreplik till Socialdemokraterna angående satsningen på Billingens friluftsområde. Artikeln i sin helhet nedan.

Socialdemokraterna har nu i ett och ett halvt åt famlat efter olika halmstrån för att kritisera den historiska satsning som har beslutats av Skövde kommunfullmäktige. Under lång tid slog S tvärsäkert fast att denna satsning skulle vara olaglig, men sedan två rättsliga instanser avgjort att så inte är fallet har de nu i stället övergått till att misstänkliggöra de ekonomiska kalkylerna.

Liksom med juridiken har inte Alliansens företrädare utnämnt sig själva till några experter, utan har tagit hjälp av verklig expertis. Kalkylerna från den externa och oberoende bedömaren WSP finns tillgängliga för alla som vill bilda sig en egen uppfattning. Något underlag för S varierande påståenden har däremot aldrig redovisats. De är grundade på lösan sand.

Den gondolbana som ligger som en del i Alliansens plan för att utveckla Billingen ska, utöver att vara en attraktion i sig själv, bli en del av framtidens kollektivtrafik. Dalstationen kommer att anknyta till befintligt busstråk. På så vis tillgängliggör vi berget för Skövdeborna, men också för besökare av frilufts- och kongressanläggningarna. Barriären överbryggas och Billingen och Skövde förenas på ett sätt som varken en släp- eller sittlift någonsin skulle kunna göra.

Nya Billingen är en viktig del i Alliansens strategi att skapa nya intäkter i stället för att höja skatterna för att klara framtidens välfärdsutmaningar. Men inte den enda. S har tidigare givit sitt stöd för flera av de framgångsrika satsningar som Alliansen har initierat; bland annat Arenan, Gothia Science Park och industriprojektet Assar. Det politiska samförståndet har varit värdefullt när Skövde kommun genom åren med olika investeringar har tagit sats för långsiktig tillväxt och utveckling.

Det är nu så att även S faktiskt har budgeterat för en omfattande investering på Billingen, 200 miljoner kr närmare bestämt. Men de vill inte köpa de markområden som är en förutsättning för att bland annat kunna utveckla ett Vasaloppscenter och en utvecklad slalombacke. Hur S alternativa koncept ser ut beror på vilken partiföreträdare man frågar och när man gör det. De saknar en strategi och de har ingen gemensam plan.

Vi uppfattar att S nu har lagt den framgångsrika Skövdeandan åt sidan till förmån för en mer konfliktsökande oppositionspolitik. Vi tycker då att det vore hederligt och anständigt att S löpte linan ut och redovisade hur de vill att Billingen ska utvecklas och te sig. Att avsätta 200 miljoner kr utan att ha en idé för hur de ska användas är inte ansvarsfullt.

Anders G Johansson,
gruppledare (M)

Gunvor Kvick,
gruppledare (C)

Christer Winbäck,
gruppledare (L)

Conny Brännberg,
gruppledare (KD)

LÄNKAR:

Alliansen: S-kritik på lösan sand – Skövde Nyheter 04 januari 2018
S: Satsningen med hotellet inte ett klokt beslut – Skövde Nyheter 30 december 2017
Alliansen: Socialdemokrater utan strategi – Skövde Nyheter 20 december 2017
S: Vi tror inte på Katarinas drömprojekt – Skövde Nyheter 18 december 2017
Blogg: Tidigare inlägg om Billingen

Socialdemokrater utan strategi

Idag publicerar SLA Alliansens replik på sossarnas artikel om Billingenprojektet och igår gjorde SN det. Artikeln följer nedan:

Socialdemokraterna griper efter halmstrån för att misstänkliggöra Alliansens historiska satsning på Billingen. Det är inte någons drömprojekt. Nogsamt och metodiskt utförda beräkningar visar tydligt på nytta och vinster för såväl kommunen som för samhället. Vi har redovisat hur nya jobb beräknas växa fram, hur skattebasen kommer att breddas och -intäkterna öka. Detta är väsentligt för att Skövde kommun ska stå stark och förmå fortsätta att kombinera en god välfärd med ett rimligt skatteuttag.

Framtiden innebär utmaningar och förändringar inte minst i demografiskt hänseende. Andelen äldre i befolkningen kommer att fortsätta att öka. De ska ha samma goda vård och omsorg som idag. För att klara detta måste vi klara jobben. Vi vet att arbeten kommer att försvinna och vi inser att nya då måste komma till.

Vi påstår inte att investeringarna på Billingen enskilt skulle lösa morgondagens alla utmaningar. Det är en pusselbit bland flera i Alliansens strategi för Skövdes fortsatta utveckling. Andra viktiga delar är industriprojektet Assar, en fortsatt satsning på Gothia Science Park samt en fortsättning på den fruktsamma samverkan med Försvarsmakten, vilken bidragit till att utveckla Skövde till landets ledande militärstad.

Vi går nu vidare och utvecklar besöksnäringen i Skövde. Billingen är ett samarbetsprojekt där utvecklingsarbete och investeringar måste bedrivas på ömse håll, men självfallet koordineras och gå i takt för att utvecklas till en sammanhållen, väl fungerande och attraktiv helhet. Avtalet med First Hotels innebär ingen ekonomisk risk för skattebetalarna. Om hotellet inte skulle fullgöra sin del av avtalet, tillfaller Blå hallen, badet och betydelsefulla markområden kommunen utan kostnad.

Beträffande frågan om vatten är det kommunens bedömning att Hållsdammen kommer att kunna användas för att tillverka konstsnö, men det finns andra fullt genomförbara alternativ. Vilket det blir avgörs efter att vattendom förkunnats, vilket förväntas ske under de tidiga månaderna 2018. Det arbete som nu har igångsatts innebär att spåren breddas och förbereds för konstsnö. Detta är i sig en förutsättning för det Vasaloppscenter som ska uppföras i ett senare skede och som för övrigt vissa socialdemokrater emellanåt säger sig stå bakom.

Socialdemokraterna har nu redovisat vilka enskildheter i projektet de för stunden inte tycker om och inte vill ha. Någon övergripande idé om hur de vill möta framtidens utmaningar har de inte heller denna gång lyckats prestera. De uttrycker ingen tanke om hur näringslivet ska stärkas, hur jobben ska bli fler eller hur finansieringen av framtidens välfärd ska säkras. De saknar strategi. Det är inte ansvarsfullt.

Allians för Skövde

Anders G Johansson (M), gruppledare
Gunvor Kvick (C), gruppledare
Christer Winbäck (L), gruppledare
Conny Brännberg (KD), gruppledare

LÄNKAR:

Socialdemokrater utan strategi – Skövde Nyheter 20 december 2017
Blogg: Tidigare inlägg om Billingen

Jämnt i fullmäktige

I gårdagens kommunfullmäktige uppstod (med fullmäktigemått mätt) dramatik. Oppositionen, dvs S, SD, V och MP, förenade sig i ambitionen att bifalla en S-motion. Därmed skulle de normalt sett ha vunnit voteringen med 32-29, eftersom Alliansen under denna period saknar majoritet i kommunfullmäktige.

Men voteringen utföll istället med röstsiffrorna 29 mot 29. Då är det ordföranden som med sin utslagsröst avgör utfallet. Conny Brännberg (KD) röstade så klart med Alliansen och motionen avslogs därmed.

Oppositionens nederlag berodde på att stolar gapade öde och tomma. En sverigedemokrat och en vänsterpartist var frånvarande utan ersättare och en miljöpartist anmälde inför ärendets behandling jäv (jag uppfattade inte varför) och lämnade lokalen. Resultatet blev en lektion i demokratins grunder; beslut fattas genom närvaro.

Moderaterna har aldrig någonsin varit underbemannade under de sju år som jag har varit gruppledare. Och förmodligen inte dessförinnan heller. Att vara folkvald är ett förtroende- och hedersuppdrag. Våra väljare förväntar sig, utgår jag ifrån, att vi som är valda företräder dem och partiet på bästa sätt. Det förutsätter, till att börja med, att vi är på plats när besluten fattas. Det är vi!

Kort om sakfrågan. Den rörde en motion om att iordningställa Karstorpssjöns badplats. Det tycker nog de flesta vore en trevlig sak. Men Alliansen valde att avstå att göra denna investering nu, eftersom den växande kommunen redan har en lång och kostnadskrävande inköpslista. Alliansen vidtog dessutom för bara några år sedan en ambitiös satsning på utomhusbaden i kommunen. Flera av dem försågs med bland annat toaletter. Vi kan inte vara alla goda gåvors givare. Vi behöver hushålla och det kräver prioriteringar. Investeringen i Karstorpssjön bedöms vara relativt kostnadskrävande, eftersom sjön är vattentäkt och därför tarvar särskilda skyddsåtgärder. Vidare är det så att kommunen inte är ensam markägare i området.

Den lokala oppositionen brukar försöka driva fram diverse kostnadsposter i kommunfullmäktige. I stort och i smått. Dessa förväntas sedan den styrande Alliansen ta ansvar för och ordna finansieringen av. Det är nämligen ytterst sällan, om ens alls, som oppositionspartierna i sina egna budgetförslag tar upp de olika utgifter som de motionerat om men som fullmäktige avslagit. Denna märkliga och ofullständiga redovisningsmodell signalerar knappast ekonomiskt ansvarstagande.

LÄNKAR:

Minimal marginal när motion om badsjöar fick nej – Skövde Nyheter 31 oktober 2017
Mångmiljonköp utan debatt – fullmäktige blev historiskt – SLA 31 oktober 2017

Otidsenlig skatt

Besynnerligt att Moderaterna och borgerligheten slöt upp för införande av en maffig radio- och TV-skatt. Licensen är förvisso otidsenlig, men det är den gigantiska public service-verksamheten också.
 
Skatter ska man vara försiktig med. Skatt ska användas för att betala gemensamma nödvändigheter. För att rättfärdiga införandet av en ny skatt, skulle man därför först behöva definiera vad den ska användas för. Det har inte gjorts. Skatten har dimensionerats för att SVT och SR ska kunna sitta i orubbat bo med ett oförändrat utbud och omfång.
 
Jag tycker själv att det är rimligt att, främst av beredskapsskäl, med skatt finansiera allmän tillgångtill samhällsinformation och nyheter. Men inte mer. Då skulle skatten ha bli avsevärt lägre än vad som nu är fallet.

LÄNKAR:

Tidigare inlägg om TV-licens och -skatt

Klart för kameror

Då var frågan om övervakningsfrågor i hamn. I alla fall vad avser de politiska besluten. Igår sa en tydlig majoritet i Skövde kommunfullmäktige efter en lång debatt (du kan se den här) ja till Alliansens förslag om att under en treårig försöksperiod kameraövervaka fyra brottsutsatta platser i kommunen (Hertig Johans torg, krogstråket St Sigfridsgatan, Långgatan utanför Mc Donald’s samt Södra Ryds centrum).

Debatten var tämligen långdragen, men Socialdemokraterna var isolerade i sitt motstånd. Mitt huvudintryck av debatten är att S i Skövde numera mest lägger sig vinn om att vara emot sådant som Alliansen har tagit initiativ till. För deras argumentation och motivering var väldigt tunn. De menade att det uteslutande är så kallade förebyggande åtgärder som kommunen ska arbeta med. Och visst finns det en poäng i det. Men långsiktiga åtgärder löser ju inte de akuta problemen idag. Den som får stryk på St Sigfridsgatan en lördagskväll är inte behjälpt av att det finns fritidsgårdar. Man måste kunna betrakta två perspektiv och klara av att tänka två tankar samtidigt.

Lite märkligt var det att oppositionsrådet Marie Ekman och Socialdemokraterna återkommande i debatten råkade i konflikt med den politik som S nationellt driver i regeringsställning. Stefan Löfvén har ju äntligen sagt sig vilja satsa stort på att anställa fler poliser. Men någon polisbrist ville inte de lokala sossarna kännas vid, utan uttryckte istället tillfredsställelse över att den svenska polistätheten är högre än Danmarks och Finlands. Samtidigt är den svenska polistätheten den tredje lägsta i hela EU.

Och Ekman hade ingen aning om att samma regering, sent omsider, håller på att reformera lagstiftningen för att göra det lättare för kommuner att arbeta brottsförebyggande med övervakningskameror. Hon klamrade sig fast en försvarslinje för den befintliga Kameraövervakningslagen, trots att hennes egen regering på goda grunder konstaterat att den är så undermålig att den inte ens går att reformera, utan istället ska skrotas och ersättas under våren nästa år.

Ärendet avgjordes till sist utan votering. Majoriteten för ett införande av kameraövervakning i Skövde var övertygande. Lite oväntat anslöt sig även Miljöpartiet till vår linje. Nu återstår för kommunen att närma sig Länsstyrelsen med en tillståndsansökan. Bra och viktigt för tryggheten i Skövde

LÄNKAR:.

Kommunfullmäktige webb-tv – 2017-09-25
Ja till fler övervakningskameror i centrum – Skövde Nyheter 2017-09-25
Blogg: Tidigare inlägg om övervakningskameror

Alliansen vill ha fler kameror

I dagens SLA skriver jag än en gång om Alliansens förslag om att öka tryggheten i Skövde med hjälp av kameror. Det är ett drygt år sedan vi la förslaget. På måndag beslutar kommunfullmäktige. Artikeln i sin helhet nedan:

Nina Thool efterlyser i SLA 22/9 fler övervakningskameror i Skövde för att öka tryggheten i den offentliga miljön. Vi håller med henne. Alliansen har därför tagit initiativ till att kameraövervaka de platser i vår kommun, vilka oftast återkommer i brottsstatistiken. Vid måndagens kommunfullmäktige förväntas beslut fattas om att söka tillstånd om att få kameraövervaka Hertig Johans torg, Långgatan (utanför McDonald’s), krogstråket St Sigfridsgatan samt Södra Ryds centrum.

Kamerorna ska i realtid följas av en operatör, vilket ger förutsättningar för tidigt ingripande om brott begås. Kamerorna ska också förbättra möjligheterna för Polisen att i efterhand identifiera gärningsmän och binda dem till brottet så att de kan lagföras.

Ännu råder strikta restriktioner för att få tillstånd till övervakning på grund av den gällande kameraövervakningslagen. Denna värnar människors integritet i avsevärt högre grad än deras trygghet. I Justitiedepartementet pågår dessbättre nu ett arbete med att ersätta den omoderna lagen med en kamerabevakningslag, vilken ska underlätta för kommuner att arbeta brottsförebyggande med hjälp av kameror. Det ger oss bättre möjligheter i vårt arbete med att förbättra tryggheten. Det välkomnar vi.

Det är dock oklart om förändringen välkomnas av de lokala Socialdemokraterna, vilka hittills avvisat vårt förslag om att öka kameraövervakningen av offentliga platser i Skövde. På måndag har de chansen att tänka om och tillsammans med Alliansen förbättra tryggheten i Skövde.

Anders G Johansson
gruppledare (M)

LÄNKAR:

Alliansens vill ha fler kameror – SLA 23 september 2017
Skövde behöver kameror – SLA 25 juli 2017
Alliansen vill ha kameror i Skövde – SR Skaraborg  18 juli 2017
Dags för övervakningskameror i Skövde – SLA 17 juli 2017
Modernisera kameraövervakningslagen – SLA 22 mars 2017
Blogg: För ett tryggare Skövde – 20 juni 2016

Alliansen tappar ansiktet

Idag meddelade C och L att partierna inte längre avser fullfölja misstroendeförklaringen mot försvarsministern. Inte Alliansen. Hur påverkar återkommande soloåkningar trovärdigheten för borgerligheten som ett samlat regeringsalternativ? Knappast i önskvärd riktning.

Redan efter statsministerns presskonferens i somras gick beslutsamhetens friska hy i eftertänksamhetens blekhet över. Därmed kom dagens besked inte som någon fullkomlig överraskning.

I grunden är händelsen på Transportstyrelsen och haveriet i regeringen så omfattande att det hade varit fullt rimligt att rikta misstroendet mot regeringschefen. Men eftersom halva borgerligheten undviker regeringsansvaret, lät detta sig inte göras. Regeringen Löfvén, vars politik på goda grunder ifrågasätts och kritiseras Alliansen, betraktas märkligt nog samtidigt av halva borgerligheten som en förutsättning för ”politisk stabilitet”. Löfvén har därför av L och C fått frikort.

Istället riktades misstroendet mot underhuggande statsråd. En överenskommelse. En sådan bär man och vårdar tillsammans. Inte bryter ensidigt. Jag har inte uppfattat att läget förändrat sig och att något nytt tillkommit som skulle förändra förtroendet för försvarsministern.

Alliansens tappade ansikte får sökas någonstans i tåhöjd. Det är allvarligt och sorgligt.

Nu behöver de borgerliga partierna samla ihop sig och möta kritiska situationer med förtänksamhet och beslutsamhet. Samt gemensamt och samordnat.

Otillräcklig överenskommelse

Idag har ännu en försvarsuppgörelse presenterats. Bakom den står S-MP-regeringen, Moderaterna och Centerpartiet. I all korthet innebär den att försvarsanslaget ökar med 2,7 miljarder kr 2018. Perioden 2018-2020 ska anslagen sedan öka med sammanlagt 8,1 miljarder kr, varav 6,8 miljarder är avsedda för det militära försvaret.

Är detta pengar nu som väsentligt förbättrar svensk försvarsförmåga? Nej, det är det inte. ÖB har begärt 6,5 miljarder kr till 2020 för att Försvarsmakten ska kunna leva upp till det inriktningsbeslut som riksdagen fattade 2015. Det beslutet grundades i sin tur inte på någon hög ambition alls. I grund och botten filar Sverige vidare på den taniga insatsorganisation, vilken 2009 designades för något annat än att försvara landet. Då var det mindre insatser i andra delar av världen som var den dimensionerande uppgiften. För att kunna utveckla förmågan och anpassa den till det försämrade omvärldsläget, begärde ÖB i våras ytterligare ett hemligt antal miljarder (uppgifter i media gör gällande ca 20 miljarder kr). Det är pengar som han alltså inte ens är i närheten av att få. De anslag som aviserades idag är otillräckliga.

Sammanfattningsvis är det så att den svenska försvarsförmågan möjligen kan höjas något litet med dagens besked. Det är så klart välkommet och angeläget, men den kommer ändå att ligga kvar på en oacceptabelt låg nivå. Jag är inte nöjd. Men jag inser att anslagen hade blivit ännu lägre, om även M och C hade ställt sig utanför. Då hade försvarsförmågan istället fortsatt att urholkas. Regeringens utgångsbud i förhandlingarna sägs ha kretsat kring en ökning om sammanlagt 6 miljarder kr för treårsperioden. M och C lyckades i så fall alltså pressa upp anslagen med dryga 2 miljarder kr.

Det är olyckligt att Alliansen inte förmår att hålla ihop i försvarsfrågan. Framförallt tycker jag att L:s förhållningssätt är direkt obegripligt. Å ena sidan har partiet ställt sig utanför försvarssamtalen, för att de menar att de handlar om för lite pengar. Men å andra sidan vägrar de att formera ett gemensamt, borgerligt budgetalternativ att utmana regeringen med. I försvarsfrågan ropar därför L från en politisk offside-position där de inte kan alls röra bollen.

Men mer intressant och mer viktigt än det politiska spelet är ju onekligen hur verkligheten ter sig. Sant är att decennier av politiskt ointresse och ständiga reduktioner har tvingat ned svensk försvarsförmåga till en mycket låg nivå. Faktiskt till en kritisk låg nivå. De politiker i olika partier, som efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens kollaps trodde att den eviga freden var vunnen, hade fel. Likaså de som för bara några år sedan aningslöst hävdade att Europa är säkrare än på länge. Världen är nu istället en instabil, osäker och svårförutsägbar plats. Och det är till denna bistra och oroliga verklighet som vårt försvar måste anpassas. Det kräver andra insatser och andra åtgärder än dem vi fick se idag. Det ställer i sin tur krav på prioriteringar och politiskt ansvarstagande.

Jag är positiv till att Moderaterna har bidragit till en höjning av försvarsanslagen för det kommande året. Jag uppskattar också att partiet inte har låst och begränsat sig till de överenskomna utgiftsnivåerna för åren 2019 och 2020. Jag tycker vidare att det vore bra om försvarsfrågan skulle komma att diskuteras och värderas i valrörelsen. Den har allt för länge legat utanför den politiska dagordningen och debatten. Men för Moderaterna gäller det nu att formulera en mycket tydligare idé och sätta en avsevärt högre ambition för försvarspolitiken än vad som idag är fallet.

Det finns, givet det oroliga läget i omvärlden, starka skäl för Moderaterna (liksom för andra partier) att göra en radikal omprövning av sin försvarspolitik. För just Moderaterna sammanfaller dessa skäl dessutom  med ett uppenbart intresse för partiet att tydligt distansera sig från den styvmoderliga hållning till försvarsfrågan, vilken var rådande under framförallt regeringsårens avslutande period. Partiet förbrukade och förlorade då sitt tidigare höga förtroendekapital i frågan. Det måste vi bygga upp på nytt. Av liknande skäl behöver de borgerliga partierna formulera en robust och trovärdig linje, som Alliansen kan bära gemensamt. Att, som nu, spreta och falla isär i frågor om försvar och säkerhet signalerar inte borgerlig regeringsduglighet.

Moderaterna i Västra Götaland har, efter initiativ från partiföreningarna i Skövde och Göteborg, slagit fast att Sveriges försvarsutgifter behöver komma upp i nivå kring de 2 procent av BNP, som är Natos rekommendation. I dagens läge når Sverige endast ca 1 procent. En fördubbling är inte någon utopi eller omöjlighet. Under det tidiga 90-talet, då regeringen Bildt ledde landet, motsvarade försvarskostnaderna ca 2,4 procent av BNP.

I oktober håller Moderaterna sin partistämma och lägger då fast den politik, som partiet sedan ska söka väljarnas förtroende med. Då prövas även det västsvenska förslaget om markant höjda försvarsambitioner. Det är min innerliga förhoppning att vi når framgång med det och att det upphöjs till nationell politik för partiet. Sverige behöver ett parti som tar säkerhets- och försvarsfrågorna på det stora allvar som de förtjänar. Jag vill att det ska vara mitt parti som gör det.

LÄNK:

Regeringen ger försvaret 8,1 miljarder extra – SVT 16 augusti 2017

Ryggradslös regeringschef

Förmiddagen av denna semesterdag tillbringade jag, som så många andra, framför TV:n och statsministerns presskonferens i Rosenbad. Sammanfattningsvis tvingar Alliansen Stefan Löfvén att vidta åtgärder med anledning av de exempellösa händelserna på Transportstyrelsen och regeringens obefintliga agerande i denna. Det som alltså statsministern själv – med rätta – benämnt som ”ett haveri”. Infrastrukturminister Anna Johansson får sparken och får också bära hundhuvudet för att varken regeringen eller regeringschefen informerades om den lagvidriga och samhällsfarliga verksamheten på den myndighet som hon ansvarar för. Inrikesminister Anders Ygeman omplaceras till gruppledare för sossarnas riksdagsgrupp. Överraskningen idag var att statsministern trotsar misstroendeförklaringen mot försvarsminister Peter Hultqvist. Han får sitta kvar, trots att en majoritet av den folkvalda riksdagen har uttalat att förtroendet för honom är förbrukat.

Statsministern visade inget prov på ånger. Han berörde knappt alls de allvarliga händelserna på Transportstyrelsen, vilka var orsaken till såväl regeringsombildning och presskonferens. Istället påstod han sig nu ta ansvar för landet, genom att sitta kvar och ombilda regeringen. Och han ansträngde sig (så mycket att han framstod som rent aggressiv) för att istället utmåla de borgerliga partierna som ”ansvarslösa”. Enligt statsministern är det Alliansen som brister i omdöme för att den misstror ministrar som inte skött sitt jobb och gjort allvarliga misstag. Inte ministrarna som har klantat sig. Inte han själv, som är ytterst ansvarig för regeringsarbetet och statsråden.

Dagens snackis tycks vara huruvida det är rätt eller fel av Alliansen att framhärda i sin misstro mot försvarsministern. Jag utgår från att de fyra partierna nogsamt värderade den information de fick tillgång till efter att bland annat hört ministrarna i olika riksdagsutskott. Jag utgår från att kritiken är välgrundad. Jag har därför svårt att se att bedömningen av försvarsministerns agerande (eller ickeagerande) och förtroendet för honom skulle kunna förändra sig från en dag till en annan. Det enda som har tillkommit idag är ju att statsministern uttryckt frustration och felaktigt försökt föra över ansvaret på de borgerliga partierna. Det kan inte vara skäl för Alliansen att ändra uppfattning.

Mest besvärande tycker jag det är att Stefan Löfvén själv undviker och tillåts undvika ansvar. Det är han som är regeringschef och ansvarar för regeringsarbetet. Det är han som har utsett de statsråd som han nu tvingas sparka. Han har ett stort ansvar för utnämningen av den generaldirektör för Transportstyrelsen, som med berått mod bröt mot svenska lagar och därmed äventyrade mängder av känslig information. Han har ett ansvar för den tidigare sparkade statssekreterare, som nu återanvänds som syndabock. Han är ytterst ansvarig, men uppträder som ett offer för omständigheterna, undviker ansvarstagande och skyller på andra. Det är ryggradslöst.

Nödvändig misstroendeförklaring

Monica Green, S-märkt riksdagsledamot från Skövde, säger i SLA att ”Alliansen försätter Sverige i en allvarlig situation som kan leda till extraval”.

Låt oss först konstatera att det är Stefan Löfvén själv som är den ende som kan ta initiativ till ett extraval. Det är i så fall hans beslut.

Sedan menar jag att det är Löfvén som är den som har drivit fram hela situationen. Det är hans regering som visat sig vara dysfunktionell, tappat kontrollen över viktiga säkerhetsfrågor och passivt åsett händelser leda fram till vad statsministern själv benämner som ”haveri”. För detta haveri utkräver han dock inget ansvar. Han säger sig ha fullt förtroende för sina ministrar, trots att de, enligt honom, har avstått från att dela kritisk information med regeringschefen och regeringen.

I det läget måste faktiskt oppositionen träda in. Det är riksdagens roll att granska regeringen. Om oppositionen skulle blunda för regeringens allvarliga tillkortakommanden och låta den fortsätta som ingenting hade hänt, skulle det allvarligt rubba medborgarnas företroende för riksdagen och regeringen som institutioner och funktioner.

Till sist: Vi tillämpar parlamentarism i vårt land. Om regeringen eller enskilda statsråd inte åtnjuter den folkvalda riksdagens förtroende, kan de inte sitta kvar. Det är inget konstigt. Det är en god och anständig ordning.

Det finns dem som fruktar konsekvenserna av ett regeringskaos. Själv är jag övertygad om att en kaosregering som denna är mer skadlig för Sverige.

Bloggat på sla.se.
Desktop