Anders G Johansson
Kategori. arbete

Arbetsamma människor ska välkomnas – inte utvisas

Gång efter annan läser man om hur invandrade, arbetande människor utvisas på grund av vad som förefaller vara småsaker. Någon hundralapp för lite i lön här. Någon felaktigt redovisade semesterdag där. Det är stötande och obegripligt korkat att Sverige regelmässigt straffar arbetskraftsinvandrare med utvisning för att deras arbetsgivare råkat göra mindre administrativa misstag.

De som tvingas lämna oss är huvudsakligen strävsamma, självförsörjande och skötsamma människor som är väl integrerade i vårt samhälle. Med sitt arbete bidrar de till Sveriges välstånd och utveckling. Flera av dem har dessutom kunskaper och kompetenser som Sverige och svenska företag verkligen behöver och som det råder tuff konkurrens om i världen. Det vore både anständigt och nationalekonomiskt gynnsamt att skyndsamt justera lagstiftningen så att dessa orättfärdiga utvisningar av arbetsamma människor upphör.

Men istället har regeringen prioriterat att driva igenom sin misslyckade gymnasielag som syftar till att ge amnesti åt afghanska män som saknar asylskäl och i flera fall har farit med osanning om sin ålder, hävdat sig vara barn och därmed orättfärdigt tillskansat sig fördelar gentemot andra.

Sverige straffar dem som arbetar och gör rätt för sig med utvisning. Men de som har fuskat belönas med uppehållstillstånd och gymnasiestudier. Jag är arg och trött på denna politiska skevhet. Den är oanständig, ovärdig och alldeles ohållbar.

Sverige behöver en regering och en politik som välkomnar arbetsamma och skötsamma människor. Sverige behöver en moderatledd regering.

Ingen svartmålning

Att liberaler och moderater stökar och argumenterar mot varandra i Skövde tillhör inte vanligheten och ska inte heller göra det. Vi är ju partner i den styrande Alliansen. Därför blev jag förvånad över Louise Clausens angrepp mot Moderaterna (24 februari). Jag tycker att anklagelserna var så osmakliga att de inte kan lämnas oemotsagda. I dagens SLA replikerar jag.

Louise Clausen (L) ondgör sig i SLA den 24/2 över en film som Moderaterna i Göteborg har producerat och som berättar om problem som präglar staden och hur de bör lösas. Hennes anklagelser om ”en retorik som hör hemma i 1930-talets Tyskland” är ogrundade, osmakliga och historielösa. Det är tveksamt om hon har sett filmen eller om hon har nöjt sig med att ta del av vissa ”recensioner”.

I den långvarigt S-styrda staden Göteborg återfinns 7 av de 23 områden som Polismyndigheten har klassat som ”särskilt utsatta”. I dessa områden har myndigheterna mer eller mindre tappat kontrollen och svensk lag har satts på undantag. Hit åker inte räddningstjänst och ambulans utan poliseskort. Här anlades det 67 bilbränder 2017 och åtskilligt fler under åren dessförinnan. Att förneka att detta är problem är att svika inte minst dem som bor i dessa utsatta områden. De har samma rätt till lag, ordning och trygghet som alla andra i vårt land.

Polisen uppskattar att cirka 120 jihadister har lämnat Göteborg för att strida för terrorsekten IS. Samma myndighet beräknar att 50 av dessa radikaliserade extremister nu har återvänt. Det borde vara svårt att förneka att deras närvaro är ett problem och att den innebär ett potentiellt hot mot vårt samhälle.

Vi moderater är fast beslutna att överallt sätta stopp för den organiserade brottslighetens framfart. Sverige ska inte tillåta något utrymme för kriminella rörelser som föraktar vårt samhälle, hotar våra invånare och kränker våra lagar.

Sverige ska däremot vara ett land där människor integreras, arbetar och åtnjuter delaktighet och gemenskap. Det är både oacceptabelt och oekonomiskt att det tar åtta år innan hälften av nyanlända flyktingar kommit i arbete. Det är allvarligt att skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda ökar. Särskilt markant är denna skillnad bland kvinnor där sysselsättningen för utrikes födda faller, trots att vi är i en högkonjunktur.

Moderaterna har därför bland annat föreslagit en reform med inträdesjobb samt en utveckling av RUT-systemet. Detta för att bredda arbetsmarknaden och öka antalet jobb som inte kräver utbildning. Vi vill också ställa tydliga krav på människor att lära sig språket, genomgå utbildning, öka sin anställningsbarhet och bryta sitt bidragsberoende. Sverige ska inte vara en kravlös gemenskap.

För att kunna lösa svåra samhällsproblem måste man kunna resonera sakligt om dem. Och man måste kunna tänka minst två tankar samtidigt.

Anders G Johansson,
Moderaterna i Skövde

LÄNKAR:

Filmen ingen svartmålning – SLA 28 februari 2018
Skrämselpropagande hos Moderaterna – SLA 24 februari 2018

Välkommen till Skövde, Mikael Damberg

Idag är statsrådet Mikael Damberg (S) på besök i Skövde. Skövde Nyheter publicerar min välkomsthälsning.

Idag besöker näringsminister Mikael Damberg (S) Skövde för att studera den s k Skövdemodellen för att lotsa människor in på arbetsmarknaden. Varmt välkommen till vår kommun!

Vi är stolta över att Skövde kommun i bred politisk samsyn tillsammans med näringslivet har lyckats etablera ett samarbete som ger utlandsfödda arbete och möjlighet att genom jobbet fortbilda sig och integreras i vårt samhälle. Modellen har varit framgångsrik. Vi har visat omsorg om människor genom att ställa krav på dem att arbeta. Vi har ansträngt oss för att föra människor från passivt försörjningsstöd till arbete och inkomst.

Det är en politik som Damberg och regeringen borde inspireras av. Sverige behöver bryta med den destruktiva och kostsamma bidragspolitik som låser fast människor i utanförskap och bidragsberoende. Det är också därför som vi moderater nationellt har föreslagit ett bidragstak.

Vi är medvetna om att vår modell har gynnats av att vårt land nu befinner sig i en högkonjunktur. Vi ser med viss oro på hur en lågkonjunktur kommer att påverka ekonomin och i förlängningen integrationen. Det är oansvarigt av regeringen att nu bedriva en expansiv utgiftspolitik istället för att spara för sämre tider. Det är då, under lågkonjunktur, som staten har en viktig roll i att upprätthålla tillväxt genom att stimulera konsumtion. Då kan inte ladorna gapa tomma.

I Skövde har vi insett att vi behöver arbeta med att förbättra företagsklimatet. Vi har bestämt oss för att bli bättre, så att fler företag vill etablera sig och utvecklas i vår kommun. Dessvärre har det nationella företagsklimatet försämrats under Mikael Dambergs tid som minister. För att fler ska uppmuntras att bygga upp företag behöver förutsättningarna förbättras. Möjligheterna till lönsamhet behöver ökas genom att beskattningen sänks. Det kvävande krånglet måste hävas genom att reglerna förenklas och minskar i omfång. Vidare borde Socialdemokraterna avhålla sig från att springa Vänsterpartiets ärenden och med ett vinstförbud hindra såväl valfrihet som företagsamhet i välfärden.

Regeringen och ministern behöver också göra mer för att öka antalet jobb som inte kräver långvarig utbildning. Alliansregeringens införande av RUT-jobben var en reform som öppnade upp för flera att bedriva företag och jobba i servicesektorn. Tyvärr har S-MP-regeringen valt att sänka taket i avdraget, vilket försämrat förutsättningarna. Vi menar att man borde göra tvärtom, höja taket och låta fler arbetsområden omfattas av avdraget.

Än en gång välkommen, näringsminister Mikael Damberg! Vi hoppas att Skövde ska bjuda på både inspiration och insikter. Vi är övertygade om att framgångsrik integration börjar och slutar med arbete. Vi tar vårt ansvar och gör vad vi kan för att Skövde och Sverige ska lyckas. Men det är näringsministern som sitter på de avgörande verktygen för att förenkla för företagen och att förstärka arbetslinjen.

 

Anders G Johansson,
Moderaterna i Skövde

LÄNK:

Anders G: Välkommen till Skövde, Mikael Damberg – Skövde Nyheter 08 februari 2018

S-kritik på lösan sand

Idag publiceras Alliansens slutreplik till Socialdemokraterna angående satsningen på Billingens friluftsområde. Artikeln i sin helhet nedan.

Socialdemokraterna har nu i ett och ett halvt åt famlat efter olika halmstrån för att kritisera den historiska satsning som har beslutats av Skövde kommunfullmäktige. Under lång tid slog S tvärsäkert fast att denna satsning skulle vara olaglig, men sedan två rättsliga instanser avgjort att så inte är fallet har de nu i stället övergått till att misstänkliggöra de ekonomiska kalkylerna.

Liksom med juridiken har inte Alliansens företrädare utnämnt sig själva till några experter, utan har tagit hjälp av verklig expertis. Kalkylerna från den externa och oberoende bedömaren WSP finns tillgängliga för alla som vill bilda sig en egen uppfattning. Något underlag för S varierande påståenden har däremot aldrig redovisats. De är grundade på lösan sand.

Den gondolbana som ligger som en del i Alliansens plan för att utveckla Billingen ska, utöver att vara en attraktion i sig själv, bli en del av framtidens kollektivtrafik. Dalstationen kommer att anknyta till befintligt busstråk. På så vis tillgängliggör vi berget för Skövdeborna, men också för besökare av frilufts- och kongressanläggningarna. Barriären överbryggas och Billingen och Skövde förenas på ett sätt som varken en släp- eller sittlift någonsin skulle kunna göra.

Nya Billingen är en viktig del i Alliansens strategi att skapa nya intäkter i stället för att höja skatterna för att klara framtidens välfärdsutmaningar. Men inte den enda. S har tidigare givit sitt stöd för flera av de framgångsrika satsningar som Alliansen har initierat; bland annat Arenan, Gothia Science Park och industriprojektet Assar. Det politiska samförståndet har varit värdefullt när Skövde kommun genom åren med olika investeringar har tagit sats för långsiktig tillväxt och utveckling.

Det är nu så att även S faktiskt har budgeterat för en omfattande investering på Billingen, 200 miljoner kr närmare bestämt. Men de vill inte köpa de markområden som är en förutsättning för att bland annat kunna utveckla ett Vasaloppscenter och en utvecklad slalombacke. Hur S alternativa koncept ser ut beror på vilken partiföreträdare man frågar och när man gör det. De saknar en strategi och de har ingen gemensam plan.

Vi uppfattar att S nu har lagt den framgångsrika Skövdeandan åt sidan till förmån för en mer konfliktsökande oppositionspolitik. Vi tycker då att det vore hederligt och anständigt att S löpte linan ut och redovisade hur de vill att Billingen ska utvecklas och te sig. Att avsätta 200 miljoner kr utan att ha en idé för hur de ska användas är inte ansvarsfullt.

Anders G Johansson,
gruppledare (M)

Gunvor Kvick,
gruppledare (C)

Christer Winbäck,
gruppledare (L)

Conny Brännberg,
gruppledare (KD)

LÄNKAR:

Alliansen: S-kritik på lösan sand – Skövde Nyheter 04 januari 2018
S: Satsningen med hotellet inte ett klokt beslut – Skövde Nyheter 30 december 2017
Alliansen: Socialdemokrater utan strategi – Skövde Nyheter 20 december 2017
S: Vi tror inte på Katarinas drömprojekt – Skövde Nyheter 18 december 2017
Blogg: Tidigare inlägg om Billingen

Socialdemokrater utan strategi

Idag publicerar SLA Alliansens replik på sossarnas artikel om Billingenprojektet och igår gjorde SN det. Artikeln följer nedan:

Socialdemokraterna griper efter halmstrån för att misstänkliggöra Alliansens historiska satsning på Billingen. Det är inte någons drömprojekt. Nogsamt och metodiskt utförda beräkningar visar tydligt på nytta och vinster för såväl kommunen som för samhället. Vi har redovisat hur nya jobb beräknas växa fram, hur skattebasen kommer att breddas och -intäkterna öka. Detta är väsentligt för att Skövde kommun ska stå stark och förmå fortsätta att kombinera en god välfärd med ett rimligt skatteuttag.

Framtiden innebär utmaningar och förändringar inte minst i demografiskt hänseende. Andelen äldre i befolkningen kommer att fortsätta att öka. De ska ha samma goda vård och omsorg som idag. För att klara detta måste vi klara jobben. Vi vet att arbeten kommer att försvinna och vi inser att nya då måste komma till.

Vi påstår inte att investeringarna på Billingen enskilt skulle lösa morgondagens alla utmaningar. Det är en pusselbit bland flera i Alliansens strategi för Skövdes fortsatta utveckling. Andra viktiga delar är industriprojektet Assar, en fortsatt satsning på Gothia Science Park samt en fortsättning på den fruktsamma samverkan med Försvarsmakten, vilken bidragit till att utveckla Skövde till landets ledande militärstad.

Vi går nu vidare och utvecklar besöksnäringen i Skövde. Billingen är ett samarbetsprojekt där utvecklingsarbete och investeringar måste bedrivas på ömse håll, men självfallet koordineras och gå i takt för att utvecklas till en sammanhållen, väl fungerande och attraktiv helhet. Avtalet med First Hotels innebär ingen ekonomisk risk för skattebetalarna. Om hotellet inte skulle fullgöra sin del av avtalet, tillfaller Blå hallen, badet och betydelsefulla markområden kommunen utan kostnad.

Beträffande frågan om vatten är det kommunens bedömning att Hållsdammen kommer att kunna användas för att tillverka konstsnö, men det finns andra fullt genomförbara alternativ. Vilket det blir avgörs efter att vattendom förkunnats, vilket förväntas ske under de tidiga månaderna 2018. Det arbete som nu har igångsatts innebär att spåren breddas och förbereds för konstsnö. Detta är i sig en förutsättning för det Vasaloppscenter som ska uppföras i ett senare skede och som för övrigt vissa socialdemokrater emellanåt säger sig stå bakom.

Socialdemokraterna har nu redovisat vilka enskildheter i projektet de för stunden inte tycker om och inte vill ha. Någon övergripande idé om hur de vill möta framtidens utmaningar har de inte heller denna gång lyckats prestera. De uttrycker ingen tanke om hur näringslivet ska stärkas, hur jobben ska bli fler eller hur finansieringen av framtidens välfärd ska säkras. De saknar strategi. Det är inte ansvarsfullt.

Allians för Skövde

Anders G Johansson (M), gruppledare
Gunvor Kvick (C), gruppledare
Christer Winbäck (L), gruppledare
Conny Brännberg (KD), gruppledare

LÄNKAR:

Socialdemokrater utan strategi – Skövde Nyheter 20 december 2017
Blogg: Tidigare inlägg om Billingen

Moderaterna prioriterar tryggheten

Idag publicerar SLA (äntligen) mitt svar till Rolf Moberg, som (SLA 01 juli) efterlyser konkreta förslag från Moderaterna. Sådana finns det emellertid gott om i Moderaternas budgetmotion. Om det berättar jag i min artikel.

Rolf Moberg ställer sig i SLA (1 juli) frågande till hur Moderaterna ska finansiera sin omfattande satsning på Polisen, vilken bland annat innebär en löneförstärkning om i genomsnitt 2000 kr/månaden samt en modernisering av polisernas utrustning till en kostnad om 2000 miljoner kronor. Allt för att behålla antalet anställda poliser och för att öka antalet poliser med 2000 till 2020. Målet är att Sverige år 2025 ska räkna 25 000 poliser.

Satsningen är finansierad till sista kronan i den budgetmotion som partiet lagt i Sveriges riksdag. För 2017 budgeterade Moderaterna för ett 1,19 miljarder kr högre anslag till Polismyndigheten än S-MP-regeringen.

Moderaterna prioriterar istället bort flera av regeringens utgifter. Vi slopar bland annat byggsubventionerna, vilka visat sig vara verkningslösa. Bara med denna åtgärd frigörs cirka sex miljarder kronor. Vi vill vidare effektivisera myndigheterna och vi säger nej till inrättandet av regeringens nya Jämställdhetsmyndighet, vilken har en mycket oklar roll och uppgift.

Moderaterna vill också minska kostnaderna för nyanlända. Bland annat föreslår vi enklare boendeformer för ensamkommande. Vidare vill vi strama åt välfärdssystemen så att det tillkommer dem som arbetar, har permanent uppehållstillstånd eller är svenska medborgare. Slutligen har Moderaterna, för att kunna genomföra väsentliga satsningar och ändå nå överskott, föreslagit att den reducerade momsen (på bland annat livsmedel, restaurangbesök och hotellboende) ska höjas från 12 till 13 procent.

Men det långsiktigt viktigaste för vårt välstånd är att vi är många som arbetar. Det kräver åtgärder. Det är därför som Alliansen föreslår en utbyggnad av RUT, som ska leda till att fler kan få jobb med hushållsnära tjänster. Det är därför Moderaterna vill införa ett bidragstak, så att det aldrig kan löna sig mer att lyfta bidrag än att gå till jobbet. Det är därför som Moderaterna säger nej till många av S-MP-regeringens skattehöjningar, om totalt 39 miljarder kr, som direkt hämmar och bromsar företagande och arbete och istället riskerar att driva företag ut ur Sverige.

Det är genom att stå fast vid arbetslinjen, hushålla med skattemedlen och prioritera bland åtagandena som Moderaterna vinner utrymme för en omfattande satsning på Polismyndigheten. Det gör inte S-MP-regeringen. Den står passivt handfallen och skjuter nödvändiga åtgärder på framtiden.

Anders G Johansson
Moderaterna i Skövde

LÄNKAR:

Moderaterna prioriterar tryggheten – SLA 10 juli 2017
Jag ser inga konkreta förslag – SLA 01 juli 2017

Skövde ska klara förändringar

I dagarna meddelade Volvo Cars att företaget redan 2019 kommer att utrusta sina nytillverkade fordon med elmotorer. Därmed kan slutet på förbränningsmotorns era anas och det har väckt frågor om framtiden för företagets motortillverkning i Skövde. Jag är stolt över att det är vår svenska biltillverkare som med detta viktiga besked tar på sig ledartröjan för att föra biltillverkningen till nästa hållbara generation. Men samtidigt väcker beskedet frågor som berör många. Inte minst i Skövde där det nu är ca 5000 människor som är direkt försörjda av de båda Volvo-företagens produktion.

Även om gårdagens besked fick ett brett genomslag, handlar det i grunden inte om någon jätteöverraskning. Det har varit väl känt att elmotorernas potential har ökat i och med att batteriernas kapacitet har ökat och kostnaderna för dem krupit nedåt. Arbetet med att ersätta fossila drivmedel med förnybara har pågått länge och där har ständiga framsteg gjorts. Inte minst av just Volvo.

Elektrifieringen av bilarna kommer trots allt inte att ske över en natt. Övergången till elmotorer kommer att gå över hybridmotorer, där någon slags förbränningsmotor alltjämt kommer att vara en vital del. Men klart är att vi står inför ett stort teknikskifte. Det är rimligt att förvänta sig att detta, i alla fall på sikt, kommer att påverka produktionen.

För Skövde har Volvo en enorm betydelse och har haft det under lång tid. Förhoppningsvis kommer de båda stolta företagen även i framtiden ha en omfattande tillverkning i vår stad, oavsett skiften i tekniken. Förutsättningen för det är att vi i Skövde och Skaraborg förmår att även framgent förse bolagen med den välutbildade arbetskraft, som det idag (och än mer i framtiden) krävs för att tillverka fordon.

Men i Skövde kommun har vi också en medveten strategi för att minska beroendet av enskilda, stora arbetsgivare. Idén är att diversifiera arbetsutbudet, genom att ge andra företag och verksamheter gynnsam jordmån att etableras, utvecklas och växa här. Skövde ska inte vara bruksorten som står och faller med den stora fabriken på orten. Alla ägg ska inte ligga i en och samma korg. Vår stad ska klara omställningar och förändringar. Stora som små.

Det är utifrån den insikten och den ambitionen som kommunen har varit tillskyndare av utvecklingen av högskolan samt av teknik- och forskningsparkerna Gothia Science Park och Assar. Det är därför som kommunen har bejakat handelns starka framväxt i staden. Det är därför som Skövde har kämpat för en förbättring av infrastrukturen i området. Bland annat genom att driva på för utbyggnaden av pulsådern E20, men också bibehållandet av flygplatsen.

Och det är därför som Alliansen i Skövde så målmedvetet driver frågan om utveckling av friluftsområdet Billingen. Besöksnäringen är den snabbast växande tillväxtbranschen. Den ska Skövderegionen ta del av och utveckla som ännu ett ben att luta sig mot för försörjning av bygden och dess invånare. Och att berget på olika vis lockar och drar är också väsentligt för nuvarande och framtida företag i bygden. Framtiden innebär konkurens om välutbildade och kreativa människor. Vi vill att de ska uppfatta Skövde som en attraktiv stad och välja att bosätta sig här.

Jag tror att de lyckliga äktenskapet mellan Skövde och två av världens allra vassaste bilföretag kommer att vara länge än. Och om det i en framtid skulle förändras eller i värsta fall ta slut, ska vi känna oss tryggt förvissade om att Skövde står rustat att hantera det. Detta jobbar Alliansen för.

LÄNKAR:

Volvos besked – då ska alla bilar få el – Skövde Nyheter 05 juli 2017
Volvo: Så påverkas fabrikerna i Skaraborg – Skövde Nyheter 05 juli 2017
Katarina Jonsson (M) om Volvos besked – Skövde Nyheter 05 juli 2017

Reformera strejkrätten

Igår meddelades det att APM Terminals, som svarar för driften av Göteborgs hamn, varslar 160 anställda i hamnen. Anledningen är att företaget måste minska kostnaderna för att kompensera för det intäktsbortfall som Hamnfyrans ideliga och långvariga strejker och stridsåtgärder har förorsakat bolaget.

Hamnfyrans ledning beklagar sig nu gällt över varslen. Men att fackförbundets mycket destruktiva agerande skulle få ekonomiska konsekvenser för arbetsgivaren, och därmed i förlängningen även för de anställningarna, borde knappast komma som någon överraskning.

Men Hamnfyrans oproportionerliga och ansvarslösa agerande vållar inte bara APM Terminals skada. De ständiga strejkerna och den därmed minskade hanteringskapaciteten i Göteborgs hamn påverkar många andra företag i Sverige. Flera tillverknings- och handelsföretag har, på grund av trasslet i Göteborgs hamn, tvingats välja att styra om sin export och import till andra hamnar. Detta kostar stora värden! Priset riskerar att betalas med konkurser och ytterligare förlorade arbetstillfällen.

Jag tycker att det högst anmärkningsvärt att ett själviskt och ansvarslöst gäng på Hamnfyrans kontor tillåts att blockera samhällsväsentlig infrastruktur och åsamka kostnader och skador för tredje man. Denna samhällsskadliga konflikt (som i grunden faktiskt är en konflikt mellan Transportarbetareförbundet och Hamnfyran) kan inte tillåtas fortgå. Situationen än både allvarlig och akut.

Jag menar att stridsåtgärder måste vara rimliga i förhållande till de kostnader som de förorsakar andra och samhället i sin helhet. Strejkreglerna behöver därför omfattas av en proportionalitetsprincip, vilken saknas idag. Vidare måste respekten för arbetsfreden förstärkas så att det råder fredsplikt när det finns kollektivavtal, vilket det ju gör i Göteborgs hamn (mellan branschorganisationen Svenska hamnar och Transportarbetareförbundet).

Slutligen måste det falla på staten (Medlingsinstitutet eller regeringen) att definiera när en strejk faktiskt är samhällsfarlig. Enligt det gällande regelverket ska detta avgöras av parterna, vilket innebär att även en sådan process kan bli föremål för tidsödande förhandlingar och krumbukter. Jag menar att det för en exportberoende handelsnation är uppenbart samhällsfarligt om dess största hamn blockeras så att logistikflödena störs och stryps.

Regeringen måste ingripa NU och ta initiativ till att förändra reglerna för strejkrätt i Sverige. Att vänta ytterligare är att sätta jobben, företagen och tillväxten på spel. Det är ansvarslöst.

När nej blir ambition

I tisdags beslutade Skövde kommunfullmäktige vid ett extra sammanträde att anta avsiktsförklaringen om att tillsammans med First Hotels utveckla friluftsområdet och -anläggningen på berget Billingen. Detta efter att vänsterpartierna i fullmäktige vid det senaste frågan tvingat fram en s k minoritetsåterremiss, trots att de redan vid detta tillfälle beslutat sig för att säga nej till avtalet och investeringen.

Bra och viktigt för Skövde att vi nu kommit så långt! Men mycket återstår. Beslutet i fullmäktige var endast slutet på början av en mycket lång, komplicerad och svåröverskådlig process. Men nu har Skövde kommun med majoritetsbeslut slagit fast att den vill ta ansvar för att utveckla det bergsområde som är ett av dess allra viktigaste tillgångar. Denna vilja är betydelsefull och en förutsättning för att kunna driva den fortsatta processen vidare och för att kunna parera de friktioner, som kan komma att dyka upp på vägen.

Det var mycket som vevades i repris under tisdagens debatt. Det för mig mest slående var hur alldeles oerhört splittrad vänsteroppositionen i Skövde är. Man är, dock utifrån olika bevekelsegrunder, enig om att säga nej till Alliansens förslag om att utveckla berget. Men när det kommer till de egna visionerna och ambitionerna spretar det betänkligt.

Jag uppfattade att MP helst vill se Billingen som säte för ett asylboende. Jag förstod att V inte vill satsa en krona på projektet, trots att försiktigt utförda kalkyler visar att investeringen leder till breddad skattebas och förstärkt ekonomi i Skövderegionen. Socialdemokraterna var – var och en – i talarstolen angelägna om att meddela att de visst hade en vision för berget. De visade dock med tydlighet att de inte har lyckats utvecklat någon partilinje rörande Billingen. Annat än att här och nu säga nej.

S-företrädarna för det vanligtvis kollektivistiska partiet uppträdde ovanligt individuellt och nominerade varierande och konkurrerande uppfattningar om vad berget i framtiden ska vara och innehålla. En menade att det nog är rätt bra som det är. En annan talade varmt om en skidtunnel. En tredje menade att mycket mer redan borde vara gjort, men var samtidigt emot att något nu skulle göras. En fjärde nöjde sig med att nostalgiskt betrakta sina svartvita bilder från 1960-talet.

Politik är att vilja, som en namnkunnig socialdemokrat en gång uttryckte det. I Billingenfrågan har vänsterpartierna olika uppfattningar. Både mellan och inom partierna. Men de har avslag och nej som sin minsta gemensamma nämnare. ”Nej” upphöjts till att vara vilja och ambition.

Inlägg i Billingedebatten

I afton debatterade Skövde kommunfullmäktige  – länge och väl – frågan om investering på berget Billingen. Det slutade med ett västgötaklimax. Med mer än en tredjedels minoritet återremitterade S och de andra vänsterpartierna. Beslutet i sakfrågan får således anstå till ett kommande möte.

Jag kom i debatten långt ned på talarlistan, varför jag fick anpassa mitt anförande något. Nedan följer mitt anförande, så som jag tänkte mig det på förhand Givetvis är det det talade ordet som gäller.

Jag återkommer nog med tankar och kommentarer kring sossarnas agerande i frågan. För det är så märkligt att det förtjänar en egen reflektion.

Men här och nu anförandet:

“Skövde stad, qvart 6 ifrån Berg, var en mycket liten fläck”. Det konstaterade vetenskapsmannen Carl von Linné vid sin resa genom bygden 1746. Även om vår stad upplevt en fantastiskt tillväxt och utveckling sedan dess är den – i jämförelse med många andra befolkningscentran i vår globaliserade värld – ännu en mycket liten fläck.

Men på denna fläck lever stolta människor och här sker dagligen fantastisk verksamhet! På Skövde kommuns visionsdag härförleden lärde jag mig att Volvo AB, världens näst största producent av lastfordon, här har sin största industrisite. Och jag fick klart för mig att detta alls inte är någon självklarhet. Det är tvärtom en prestation att här i vår tämligen lilla stad i det tämligen glest befolkade Skaraborg lyckas producera motorer i yttersta världsklass. Det kräver hög kompetens och skickliga medarbetare. De flesta andra större och ledande industrierna i världen ligger i anslutning till större städer med hundratusentals eller miljontals invånare. Där är urvalet av arbetskraft stort. Skövde är alltså i sammanhanget en mycket liten fläck. Volvos platschef liknade det vid humlan; Den lille gynnaren som inte borde kunna flyga, men som struntar i det, trotsar naturlagarna och med framgång gör det ändå.

Volvo är ett stort, dominerande och mycket betydelsefullt företag i vår stad. Men det finns flera andra som framgångsrikt utvecklar spetsiga produkter och tjänster och gör värdefulla affärer i när och fjärran. Dessa företag och de intäkter de genererar för mäniskor, kommun och stat utgör grunden för tillvaron här på vår lilla fläck och för det välstånd som vi här åtnjuter och stundom nog tar för givet.

Samtidens och i än högre grad framtidens tillvaro för oss skövdebor är avhängig i vilken mån dessa fina och viktiga företag klarar av att rekrytera välutbildade, innovativa och kreativa människor. För det är människor och deras kunskaper som gör svenska företag bättre. Det är människor som gör att de står pall i den internationella konkurrensen. Här har vi utmaningen! Vi måste ansträngningar för att Skövde, vår kära fläck på jorden, är och förblir en lockande och inbjudande plats för människor att flytta till, leva och arbeta på.

Detta är ett viktigt ljus att se den föreslagna satsningen på berget Billingen i. De investeringar som ska ske med såväl kommunala som privata medel ger en betydande och direkt avkastning i form av arbeten i byggbranschen och den allt mer betydelsefulla besöksnäringen. Värdena av detta är kalkylerade och står att läsa i WSP-rapporten. Där kan man också läsa viktiga resonemang om hur den nya ekonomins produktionsfaktorer utgörs av utbildad arbetskraft, innovationsförmåga och kunskapsöverföring. Hur väsentligt det är att med lyckas med att rekrytera, utveckla och behålla välutbildade och skickliga människor.

Vi moderater menar att investeringen på berget Billingen stärker och utvecklar Skövde. Den bidrar till att ge vår stad karaktär och att göra vår fläck mer intressant och lockande att vistas på. Att satsa på berget är att stärka vår kommun och att rusta den för framtiden. Att ge våra företag bättre förutsättningar att rekrytera de människor som behövs för att röra sig i världsmarknadens toppskikt. Att fortsätta låta humlorna lyfta och framgångsrikt flyga från vår lilla fläck. Detta är viktigt. Detta är ansvarsfullt. Detta är nödvändigt. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.


Bloggat på sla.se.
Desktop