Anders G Johansson
Kategori. arbete

S-kritik på lösan sand

Idag publiceras Alliansens slutreplik till Socialdemokraterna angående satsningen på Billingens friluftsområde. Artikeln i sin helhet nedan.

Socialdemokraterna har nu i ett och ett halvt åt famlat efter olika halmstrån för att kritisera den historiska satsning som har beslutats av Skövde kommunfullmäktige. Under lång tid slog S tvärsäkert fast att denna satsning skulle vara olaglig, men sedan två rättsliga instanser avgjort att så inte är fallet har de nu i stället övergått till att misstänkliggöra de ekonomiska kalkylerna.

Liksom med juridiken har inte Alliansens företrädare utnämnt sig själva till några experter, utan har tagit hjälp av verklig expertis. Kalkylerna från den externa och oberoende bedömaren WSP finns tillgängliga för alla som vill bilda sig en egen uppfattning. Något underlag för S varierande påståenden har däremot aldrig redovisats. De är grundade på lösan sand.

Den gondolbana som ligger som en del i Alliansens plan för att utveckla Billingen ska, utöver att vara en attraktion i sig själv, bli en del av framtidens kollektivtrafik. Dalstationen kommer att anknyta till befintligt busstråk. På så vis tillgängliggör vi berget för Skövdeborna, men också för besökare av frilufts- och kongressanläggningarna. Barriären överbryggas och Billingen och Skövde förenas på ett sätt som varken en släp- eller sittlift någonsin skulle kunna göra.

Nya Billingen är en viktig del i Alliansens strategi att skapa nya intäkter i stället för att höja skatterna för att klara framtidens välfärdsutmaningar. Men inte den enda. S har tidigare givit sitt stöd för flera av de framgångsrika satsningar som Alliansen har initierat; bland annat Arenan, Gothia Science Park och industriprojektet Assar. Det politiska samförståndet har varit värdefullt när Skövde kommun genom åren med olika investeringar har tagit sats för långsiktig tillväxt och utveckling.

Det är nu så att även S faktiskt har budgeterat för en omfattande investering på Billingen, 200 miljoner kr närmare bestämt. Men de vill inte köpa de markområden som är en förutsättning för att bland annat kunna utveckla ett Vasaloppscenter och en utvecklad slalombacke. Hur S alternativa koncept ser ut beror på vilken partiföreträdare man frågar och när man gör det. De saknar en strategi och de har ingen gemensam plan.

Vi uppfattar att S nu har lagt den framgångsrika Skövdeandan åt sidan till förmån för en mer konfliktsökande oppositionspolitik. Vi tycker då att det vore hederligt och anständigt att S löpte linan ut och redovisade hur de vill att Billingen ska utvecklas och te sig. Att avsätta 200 miljoner kr utan att ha en idé för hur de ska användas är inte ansvarsfullt.

Anders G Johansson,
gruppledare (M)

Gunvor Kvick,
gruppledare (C)

Christer Winbäck,
gruppledare (L)

Conny Brännberg,
gruppledare (KD)

LÄNKAR:

Alliansen: S-kritik på lösan sand – Skövde Nyheter 04 januari 2018
S: Satsningen med hotellet inte ett klokt beslut – Skövde Nyheter 30 december 2017
Alliansen: Socialdemokrater utan strategi – Skövde Nyheter 20 december 2017
S: Vi tror inte på Katarinas drömprojekt – Skövde Nyheter 18 december 2017
Blogg: Tidigare inlägg om Billingen

Socialdemokrater utan strategi

Idag publicerar SLA Alliansens replik på sossarnas artikel om Billingenprojektet och igår gjorde SN det. Artikeln följer nedan:

Socialdemokraterna griper efter halmstrån för att misstänkliggöra Alliansens historiska satsning på Billingen. Det är inte någons drömprojekt. Nogsamt och metodiskt utförda beräkningar visar tydligt på nytta och vinster för såväl kommunen som för samhället. Vi har redovisat hur nya jobb beräknas växa fram, hur skattebasen kommer att breddas och -intäkterna öka. Detta är väsentligt för att Skövde kommun ska stå stark och förmå fortsätta att kombinera en god välfärd med ett rimligt skatteuttag.

Framtiden innebär utmaningar och förändringar inte minst i demografiskt hänseende. Andelen äldre i befolkningen kommer att fortsätta att öka. De ska ha samma goda vård och omsorg som idag. För att klara detta måste vi klara jobben. Vi vet att arbeten kommer att försvinna och vi inser att nya då måste komma till.

Vi påstår inte att investeringarna på Billingen enskilt skulle lösa morgondagens alla utmaningar. Det är en pusselbit bland flera i Alliansens strategi för Skövdes fortsatta utveckling. Andra viktiga delar är industriprojektet Assar, en fortsatt satsning på Gothia Science Park samt en fortsättning på den fruktsamma samverkan med Försvarsmakten, vilken bidragit till att utveckla Skövde till landets ledande militärstad.

Vi går nu vidare och utvecklar besöksnäringen i Skövde. Billingen är ett samarbetsprojekt där utvecklingsarbete och investeringar måste bedrivas på ömse håll, men självfallet koordineras och gå i takt för att utvecklas till en sammanhållen, väl fungerande och attraktiv helhet. Avtalet med First Hotels innebär ingen ekonomisk risk för skattebetalarna. Om hotellet inte skulle fullgöra sin del av avtalet, tillfaller Blå hallen, badet och betydelsefulla markområden kommunen utan kostnad.

Beträffande frågan om vatten är det kommunens bedömning att Hållsdammen kommer att kunna användas för att tillverka konstsnö, men det finns andra fullt genomförbara alternativ. Vilket det blir avgörs efter att vattendom förkunnats, vilket förväntas ske under de tidiga månaderna 2018. Det arbete som nu har igångsatts innebär att spåren breddas och förbereds för konstsnö. Detta är i sig en förutsättning för det Vasaloppscenter som ska uppföras i ett senare skede och som för övrigt vissa socialdemokrater emellanåt säger sig stå bakom.

Socialdemokraterna har nu redovisat vilka enskildheter i projektet de för stunden inte tycker om och inte vill ha. Någon övergripande idé om hur de vill möta framtidens utmaningar har de inte heller denna gång lyckats prestera. De uttrycker ingen tanke om hur näringslivet ska stärkas, hur jobben ska bli fler eller hur finansieringen av framtidens välfärd ska säkras. De saknar strategi. Det är inte ansvarsfullt.

Allians för Skövde

Anders G Johansson (M), gruppledare
Gunvor Kvick (C), gruppledare
Christer Winbäck (L), gruppledare
Conny Brännberg (KD), gruppledare

LÄNKAR:

Socialdemokrater utan strategi – Skövde Nyheter 20 december 2017
Blogg: Tidigare inlägg om Billingen

Moderaterna prioriterar tryggheten

Idag publicerar SLA (äntligen) mitt svar till Rolf Moberg, som (SLA 01 juli) efterlyser konkreta förslag från Moderaterna. Sådana finns det emellertid gott om i Moderaternas budgetmotion. Om det berättar jag i min artikel.

Rolf Moberg ställer sig i SLA (1 juli) frågande till hur Moderaterna ska finansiera sin omfattande satsning på Polisen, vilken bland annat innebär en löneförstärkning om i genomsnitt 2000 kr/månaden samt en modernisering av polisernas utrustning till en kostnad om 2000 miljoner kronor. Allt för att behålla antalet anställda poliser och för att öka antalet poliser med 2000 till 2020. Målet är att Sverige år 2025 ska räkna 25 000 poliser.

Satsningen är finansierad till sista kronan i den budgetmotion som partiet lagt i Sveriges riksdag. För 2017 budgeterade Moderaterna för ett 1,19 miljarder kr högre anslag till Polismyndigheten än S-MP-regeringen.

Moderaterna prioriterar istället bort flera av regeringens utgifter. Vi slopar bland annat byggsubventionerna, vilka visat sig vara verkningslösa. Bara med denna åtgärd frigörs cirka sex miljarder kronor. Vi vill vidare effektivisera myndigheterna och vi säger nej till inrättandet av regeringens nya Jämställdhetsmyndighet, vilken har en mycket oklar roll och uppgift.

Moderaterna vill också minska kostnaderna för nyanlända. Bland annat föreslår vi enklare boendeformer för ensamkommande. Vidare vill vi strama åt välfärdssystemen så att det tillkommer dem som arbetar, har permanent uppehållstillstånd eller är svenska medborgare. Slutligen har Moderaterna, för att kunna genomföra väsentliga satsningar och ändå nå överskott, föreslagit att den reducerade momsen (på bland annat livsmedel, restaurangbesök och hotellboende) ska höjas från 12 till 13 procent.

Men det långsiktigt viktigaste för vårt välstånd är att vi är många som arbetar. Det kräver åtgärder. Det är därför som Alliansen föreslår en utbyggnad av RUT, som ska leda till att fler kan få jobb med hushållsnära tjänster. Det är därför Moderaterna vill införa ett bidragstak, så att det aldrig kan löna sig mer att lyfta bidrag än att gå till jobbet. Det är därför som Moderaterna säger nej till många av S-MP-regeringens skattehöjningar, om totalt 39 miljarder kr, som direkt hämmar och bromsar företagande och arbete och istället riskerar att driva företag ut ur Sverige.

Det är genom att stå fast vid arbetslinjen, hushålla med skattemedlen och prioritera bland åtagandena som Moderaterna vinner utrymme för en omfattande satsning på Polismyndigheten. Det gör inte S-MP-regeringen. Den står passivt handfallen och skjuter nödvändiga åtgärder på framtiden.

Anders G Johansson
Moderaterna i Skövde

LÄNKAR:

Moderaterna prioriterar tryggheten – SLA 10 juli 2017
Jag ser inga konkreta förslag – SLA 01 juli 2017

Skövde ska klara förändringar

I dagarna meddelade Volvo Cars att företaget redan 2019 kommer att utrusta sina nytillverkade fordon med elmotorer. Därmed kan slutet på förbränningsmotorns era anas och det har väckt frågor om framtiden för företagets motortillverkning i Skövde. Jag är stolt över att det är vår svenska biltillverkare som med detta viktiga besked tar på sig ledartröjan för att föra biltillverkningen till nästa hållbara generation. Men samtidigt väcker beskedet frågor som berör många. Inte minst i Skövde där det nu är ca 5000 människor som är direkt försörjda av de båda Volvo-företagens produktion.

Även om gårdagens besked fick ett brett genomslag, handlar det i grunden inte om någon jätteöverraskning. Det har varit väl känt att elmotorernas potential har ökat i och med att batteriernas kapacitet har ökat och kostnaderna för dem krupit nedåt. Arbetet med att ersätta fossila drivmedel med förnybara har pågått länge och där har ständiga framsteg gjorts. Inte minst av just Volvo.

Elektrifieringen av bilarna kommer trots allt inte att ske över en natt. Övergången till elmotorer kommer att gå över hybridmotorer, där någon slags förbränningsmotor alltjämt kommer att vara en vital del. Men klart är att vi står inför ett stort teknikskifte. Det är rimligt att förvänta sig att detta, i alla fall på sikt, kommer att påverka produktionen.

För Skövde har Volvo en enorm betydelse och har haft det under lång tid. Förhoppningsvis kommer de båda stolta företagen även i framtiden ha en omfattande tillverkning i vår stad, oavsett skiften i tekniken. Förutsättningen för det är att vi i Skövde och Skaraborg förmår att även framgent förse bolagen med den välutbildade arbetskraft, som det idag (och än mer i framtiden) krävs för att tillverka fordon.

Men i Skövde kommun har vi också en medveten strategi för att minska beroendet av enskilda, stora arbetsgivare. Idén är att diversifiera arbetsutbudet, genom att ge andra företag och verksamheter gynnsam jordmån att etableras, utvecklas och växa här. Skövde ska inte vara bruksorten som står och faller med den stora fabriken på orten. Alla ägg ska inte ligga i en och samma korg. Vår stad ska klara omställningar och förändringar. Stora som små.

Det är utifrån den insikten och den ambitionen som kommunen har varit tillskyndare av utvecklingen av högskolan samt av teknik- och forskningsparkerna Gothia Science Park och Assar. Det är därför som kommunen har bejakat handelns starka framväxt i staden. Det är därför som Skövde har kämpat för en förbättring av infrastrukturen i området. Bland annat genom att driva på för utbyggnaden av pulsådern E20, men också bibehållandet av flygplatsen.

Och det är därför som Alliansen i Skövde så målmedvetet driver frågan om utveckling av friluftsområdet Billingen. Besöksnäringen är den snabbast växande tillväxtbranschen. Den ska Skövderegionen ta del av och utveckla som ännu ett ben att luta sig mot för försörjning av bygden och dess invånare. Och att berget på olika vis lockar och drar är också väsentligt för nuvarande och framtida företag i bygden. Framtiden innebär konkurens om välutbildade och kreativa människor. Vi vill att de ska uppfatta Skövde som en attraktiv stad och välja att bosätta sig här.

Jag tror att de lyckliga äktenskapet mellan Skövde och två av världens allra vassaste bilföretag kommer att vara länge än. Och om det i en framtid skulle förändras eller i värsta fall ta slut, ska vi känna oss tryggt förvissade om att Skövde står rustat att hantera det. Detta jobbar Alliansen för.

LÄNKAR:

Volvos besked – då ska alla bilar få el – Skövde Nyheter 05 juli 2017
Volvo: Så påverkas fabrikerna i Skaraborg – Skövde Nyheter 05 juli 2017
Katarina Jonsson (M) om Volvos besked – Skövde Nyheter 05 juli 2017

Reformera strejkrätten

Igår meddelades det att APM Terminals, som svarar för driften av Göteborgs hamn, varslar 160 anställda i hamnen. Anledningen är att företaget måste minska kostnaderna för att kompensera för det intäktsbortfall som Hamnfyrans ideliga och långvariga strejker och stridsåtgärder har förorsakat bolaget.

Hamnfyrans ledning beklagar sig nu gällt över varslen. Men att fackförbundets mycket destruktiva agerande skulle få ekonomiska konsekvenser för arbetsgivaren, och därmed i förlängningen även för de anställningarna, borde knappast komma som någon överraskning.

Men Hamnfyrans oproportionerliga och ansvarslösa agerande vållar inte bara APM Terminals skada. De ständiga strejkerna och den därmed minskade hanteringskapaciteten i Göteborgs hamn påverkar många andra företag i Sverige. Flera tillverknings- och handelsföretag har, på grund av trasslet i Göteborgs hamn, tvingats välja att styra om sin export och import till andra hamnar. Detta kostar stora värden! Priset riskerar att betalas med konkurser och ytterligare förlorade arbetstillfällen.

Jag tycker att det högst anmärkningsvärt att ett själviskt och ansvarslöst gäng på Hamnfyrans kontor tillåts att blockera samhällsväsentlig infrastruktur och åsamka kostnader och skador för tredje man. Denna samhällsskadliga konflikt (som i grunden faktiskt är en konflikt mellan Transportarbetareförbundet och Hamnfyran) kan inte tillåtas fortgå. Situationen än både allvarlig och akut.

Jag menar att stridsåtgärder måste vara rimliga i förhållande till de kostnader som de förorsakar andra och samhället i sin helhet. Strejkreglerna behöver därför omfattas av en proportionalitetsprincip, vilken saknas idag. Vidare måste respekten för arbetsfreden förstärkas så att det råder fredsplikt när det finns kollektivavtal, vilket det ju gör i Göteborgs hamn (mellan branschorganisationen Svenska hamnar och Transportarbetareförbundet).

Slutligen måste det falla på staten (Medlingsinstitutet eller regeringen) att definiera när en strejk faktiskt är samhällsfarlig. Enligt det gällande regelverket ska detta avgöras av parterna, vilket innebär att även en sådan process kan bli föremål för tidsödande förhandlingar och krumbukter. Jag menar att det för en exportberoende handelsnation är uppenbart samhällsfarligt om dess största hamn blockeras så att logistikflödena störs och stryps.

Regeringen måste ingripa NU och ta initiativ till att förändra reglerna för strejkrätt i Sverige. Att vänta ytterligare är att sätta jobben, företagen och tillväxten på spel. Det är ansvarslöst.

När nej blir ambition

I tisdags beslutade Skövde kommunfullmäktige vid ett extra sammanträde att anta avsiktsförklaringen om att tillsammans med First Hotels utveckla friluftsområdet och -anläggningen på berget Billingen. Detta efter att vänsterpartierna i fullmäktige vid det senaste frågan tvingat fram en s k minoritetsåterremiss, trots att de redan vid detta tillfälle beslutat sig för att säga nej till avtalet och investeringen.

Bra och viktigt för Skövde att vi nu kommit så långt! Men mycket återstår. Beslutet i fullmäktige var endast slutet på början av en mycket lång, komplicerad och svåröverskådlig process. Men nu har Skövde kommun med majoritetsbeslut slagit fast att den vill ta ansvar för att utveckla det bergsområde som är ett av dess allra viktigaste tillgångar. Denna vilja är betydelsefull och en förutsättning för att kunna driva den fortsatta processen vidare och för att kunna parera de friktioner, som kan komma att dyka upp på vägen.

Det var mycket som vevades i repris under tisdagens debatt. Det för mig mest slående var hur alldeles oerhört splittrad vänsteroppositionen i Skövde är. Man är, dock utifrån olika bevekelsegrunder, enig om att säga nej till Alliansens förslag om att utveckla berget. Men när det kommer till de egna visionerna och ambitionerna spretar det betänkligt.

Jag uppfattade att MP helst vill se Billingen som säte för ett asylboende. Jag förstod att V inte vill satsa en krona på projektet, trots att försiktigt utförda kalkyler visar att investeringen leder till breddad skattebas och förstärkt ekonomi i Skövderegionen. Socialdemokraterna var – var och en – i talarstolen angelägna om att meddela att de visst hade en vision för berget. De visade dock med tydlighet att de inte har lyckats utvecklat någon partilinje rörande Billingen. Annat än att här och nu säga nej.

S-företrädarna för det vanligtvis kollektivistiska partiet uppträdde ovanligt individuellt och nominerade varierande och konkurrerande uppfattningar om vad berget i framtiden ska vara och innehålla. En menade att det nog är rätt bra som det är. En annan talade varmt om en skidtunnel. En tredje menade att mycket mer redan borde vara gjort, men var samtidigt emot att något nu skulle göras. En fjärde nöjde sig med att nostalgiskt betrakta sina svartvita bilder från 1960-talet.

Politik är att vilja, som en namnkunnig socialdemokrat en gång uttryckte det. I Billingenfrågan har vänsterpartierna olika uppfattningar. Både mellan och inom partierna. Men de har avslag och nej som sin minsta gemensamma nämnare. ”Nej” upphöjts till att vara vilja och ambition.

Inlägg i Billingedebatten

I afton debatterade Skövde kommunfullmäktige  – länge och väl – frågan om investering på berget Billingen. Det slutade med ett västgötaklimax. Med mer än en tredjedels minoritet återremitterade S och de andra vänsterpartierna. Beslutet i sakfrågan får således anstå till ett kommande möte.

Jag kom i debatten långt ned på talarlistan, varför jag fick anpassa mitt anförande något. Nedan följer mitt anförande, så som jag tänkte mig det på förhand Givetvis är det det talade ordet som gäller.

Jag återkommer nog med tankar och kommentarer kring sossarnas agerande i frågan. För det är så märkligt att det förtjänar en egen reflektion.

Men här och nu anförandet:

“Skövde stad, qvart 6 ifrån Berg, var en mycket liten fläck”. Det konstaterade vetenskapsmannen Carl von Linné vid sin resa genom bygden 1746. Även om vår stad upplevt en fantastiskt tillväxt och utveckling sedan dess är den – i jämförelse med många andra befolkningscentran i vår globaliserade värld – ännu en mycket liten fläck.

Men på denna fläck lever stolta människor och här sker dagligen fantastisk verksamhet! På Skövde kommuns visionsdag härförleden lärde jag mig att Volvo AB, världens näst största producent av lastfordon, här har sin största industrisite. Och jag fick klart för mig att detta alls inte är någon självklarhet. Det är tvärtom en prestation att här i vår tämligen lilla stad i det tämligen glest befolkade Skaraborg lyckas producera motorer i yttersta världsklass. Det kräver hög kompetens och skickliga medarbetare. De flesta andra större och ledande industrierna i världen ligger i anslutning till större städer med hundratusentals eller miljontals invånare. Där är urvalet av arbetskraft stort. Skövde är alltså i sammanhanget en mycket liten fläck. Volvos platschef liknade det vid humlan; Den lille gynnaren som inte borde kunna flyga, men som struntar i det, trotsar naturlagarna och med framgång gör det ändå.

Volvo är ett stort, dominerande och mycket betydelsefullt företag i vår stad. Men det finns flera andra som framgångsrikt utvecklar spetsiga produkter och tjänster och gör värdefulla affärer i när och fjärran. Dessa företag och de intäkter de genererar för mäniskor, kommun och stat utgör grunden för tillvaron här på vår lilla fläck och för det välstånd som vi här åtnjuter och stundom nog tar för givet.

Samtidens och i än högre grad framtidens tillvaro för oss skövdebor är avhängig i vilken mån dessa fina och viktiga företag klarar av att rekrytera välutbildade, innovativa och kreativa människor. För det är människor och deras kunskaper som gör svenska företag bättre. Det är människor som gör att de står pall i den internationella konkurrensen. Här har vi utmaningen! Vi måste ansträngningar för att Skövde, vår kära fläck på jorden, är och förblir en lockande och inbjudande plats för människor att flytta till, leva och arbeta på.

Detta är ett viktigt ljus att se den föreslagna satsningen på berget Billingen i. De investeringar som ska ske med såväl kommunala som privata medel ger en betydande och direkt avkastning i form av arbeten i byggbranschen och den allt mer betydelsefulla besöksnäringen. Värdena av detta är kalkylerade och står att läsa i WSP-rapporten. Där kan man också läsa viktiga resonemang om hur den nya ekonomins produktionsfaktorer utgörs av utbildad arbetskraft, innovationsförmåga och kunskapsöverföring. Hur väsentligt det är att med lyckas med att rekrytera, utveckla och behålla välutbildade och skickliga människor.

Vi moderater menar att investeringen på berget Billingen stärker och utvecklar Skövde. Den bidrar till att ge vår stad karaktär och att göra vår fläck mer intressant och lockande att vistas på. Att satsa på berget är att stärka vår kommun och att rusta den för framtiden. Att ge våra företag bättre förutsättningar att rekrytera de människor som behövs för att röra sig i världsmarknadens toppskikt. Att fortsätta låta humlorna lyfta och framgångsrikt flyga från vår lilla fläck. Detta är viktigt. Detta är ansvarsfullt. Detta är nödvändigt. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Var är kalkylen för sossarnas nej?

Knappt hade mitt senaste blogginlägg, där jag efterlyste Skövdesosseriets besked i Billingenfrågan, torkat förrän det röda partiet meddelade sitt ställningstagande. Socialdemokraterna säger nej till förslaget om att investera i Billingens friluftsområde och de säger nej till att i samförstånd med hotellägaren utveckla ett starkt och för staden och bygden mycket betydelsefullt besöksmål.

”Vi tycker fortfarande att beslutsunderlaget är för bristfälligt för att vi ska kunna gå med på en så stor satsning. Det saknas kostnadskalkyler, konsekvensanalyser och vilken påverkan det får på andra investeringar”, säger gruppledaren Maria Hjärtqvist (S) till SLA.

Jag utgår från att Hjärtqvist är rätt citerad. Jag undrar då om hon alls läst beslutsunderlaget? Och jag konstaterar att om hon nu skulle haft del så förefaller hon ändå inte ha förstått. För av förslaget till beslut framgår vilka kostnader som Skövde kommun ska åta sig för investeringen: ca 150 miljoner kr. Där framgår också vilka kostnader som krävs för driften av den utvecklade, kommunalt ägda frilufts- och rekreationsanläggningen: ca 20 miljoner kronor/år. I avsiktsförklaringen kan man också enkelt och tydligt utläsa vad som ankommer på hotellägaren rörande uppförande av en kongressanläggning samt renovering och tillbyggnad av hotellet till en kostnad om ca 200 miljoner kronor.

En konsekvensanalys finns också och den är mycket seriöst och nogsamt utförd av det ansedda analysföretaget WSP. Av rapporten framgår bland annat att 790 nya årsarbeten tillkommer under perioden 2017-2025. Under samma år beräknas skatteintäkterna i området öka med ca 70 miljoner kronor, vilka huvudsakligen bedöms tillfalla Skövde kommun. Rapporten avslutas: ”Sammantaget bedöms de regionalekonomiska effekterna samt regionens ökade skatteintäkter väl uppväga för den initiala investering som kommunen åtar sig att göra vilket tillsammans med övriga redovisade skäl och effekter gör det samlade förslaget såsom beräknats här lokal- och regionalekonomiskt motiverbart”.

Men detta är alltså inte en analys tillräcklig för att tillfredsställa Skövdes lokala sosseri. De vill ha flera siffror. De vill ha mer papper. Men när sossarna nu står och pekar finger är det viktigt att påminna sig om att oppositionsrådet Marie Ekman (S) faktiskt kunde ha varit den som beställde alla de dokument och rapporter hon någonsin kunnat drömma om. Detta om hon hade hörsammat Alliansens inbjudan att delta i berednings- och förhandlingsprocessen. Men hon och S avstod från delaktighet. De avstod från att vara med och ta ansvar för en av Skövdes största och viktigaste frågor någonsin. De valde, av partiegoistiska och -taktiska skäl får man förmoda, att stå utanför. Det tycker jag är bedrövligt.

Till Marie Ekman, Maria Hjärtqvist och de övriga sossarna vill jag rikta några frågor: Hur påverkar en utebliven satsning Skövde, dess invånare och dess näringsliv? Vilka är konsekvenserna för Skövde att projektet skulle skrotas? Vilka är kostnaderna för skövdeborna? Vilka konsekvenser får det på kort sikt för Skövde om ett av Sveriges största asylboenden skulle grupperas i kommunens allra viktigaste utvecklingsområde? Vilka konsekvenser får det på lång sikt för lokala företag och den lokala arbetsmarknaden om kommunen inte höjer sin attraktivitet till att vara en stad som välutbildade människor gärna söker sig till för att bo och arbeta i?

Att säga nej kan möjligen te sig enkelt. Men det är sannerligen inte riskfritt. Var är sossarnas konsekvensbeskrivningar och var är deras kostnadsberäkningar för sitt nej?

LÄNKAR:

S säger nej till 45-miljonersköpet – SLA 31 mars 2016
Utveckling av Billingen – en framtidssatsning för Skövde
Blogg: Dags att bekänna färg om Billingen – 31 mars 2016

Dags att bekänna färg om Billingen

Förra veckan presenterades Alliansens förslag till utveckling av Billingen för kommunfullmäktige och allmänhet. Det är ett rejält och väl underbyggt beslutsunderlag som har presterats på mycket kort tid. Det är faktiskt imponerande.

Huvudkomponenten är en avsiktsförklaring mellan Skövde kommun och First Hotels. Den innebär i mycket grova drag att kommunen åtar sig att göra omfattande investeringar i Billingens friluftsområde och dess anläggningar. First Hotels åtar sig å sin sida att investera i en renovering och utbyggnad av hotellet samt att uppföra en kongresshall. Sammantaget gör dessa satsningar att vårt kära berg utvecklas till att bli ett attraktivt och välkomnande område för friluftsliv, idrott, rekreation och besöksnäring. Med detta avförs hotellföretagets planer på att hyra ut hotellanläggningen till Migrationsverket.

På så vis tar vi stora kliv framåt i förverkligandet av visionen för Billingen, vilket vi i Alliansen sökte väljarnas stöd för i valet 2014. Billingen är en unik tillgång för Skövderegionen och ett av skövdeborna mycket uppskattat område. Friluftsområdet har sedan begynnelsen av 1970-talet successivt utvecklats och vuxit fram i samverkan mellan kommun, privata aktörer och föreningslivet. Så var det i begynnelsen, när makarna Sandberg gjorde sin alldeles fantastiska donation till staden. Så är det nu och så ska det vara framgent. En bilaga i underlaget berättar för övrigt om hur Billingens friluftsområde vuxit fram på platåberget. Den är läsvärd.

En fortsatt utveckling av berget är betydelsefull för oss skövdebor. För alla oss som uppskattar att röra oss till fots, på skidor, skridskor eller cykel i skog och mark. Men också för vår kommun och bygd. Att utveckla anläggningen med förbättrade möjligheter till kvalitativt friluftsliv samt berikande möten i en modern kongressanläggning förväntas leda till fler besökare i Skövde. Det ger ringar på vattnet. Bland annat bedöms satsningen i sig ge upphov till ca 790 årsarbeten under tiden 2017-2025, enligt en beräkning utförd med både försiktighet och utifrån vetenskapliga metoder av konsultföretaget WSP.

Givetvis stärker detta såväl Skövde som Skaraborg. Skövde får genom en utvecklad besöksnäring ytterligare ett ben att stå på utöver de befintliga näringarna. Men viktigt är också att Skövdes attraktivitet som bostadsort stärks. Och det är inte alls oväsentligt. I vår allt mer kunskapsbaserade ekonomi och arbetsmarknad är tillgång till välutbildad arbetskraft en nyckelfaktor. Människor vill bo där det är trivsamt. Där det finns utbud och mervärden. Skövde måste stå på tå för att vara en lockande och attraktiv plats där människor vill leva och arbeta. Det är en förutsättning för att företag och andra arbetsgivare i framtiden ska kunna utveckla sin konkurrenskraft, genom att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Men är inte affären olaglig? frågar sig vän av ordning som hämtat sin huvudsakliga information från den lokala bladen. Nej, det är inte olagligt för en kommun att bedriva strategisk utveckling och för detta göra erforderliga investeringar. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet och en av Sveriges främsta expereter på kommunalrätt samt ledamot i Europarådets expertgrupp om lokalt och regionalt självstyre, sammanfattade saken synnerligen distinkt under frågestunden vid kommunfullmäktige: “Statsstödsfrågan är helt död”. Detta stryks också av hans gediget genomrarbetade utlåtande om saken.

Juridik är nu ingen exakt vetenskap. Lagar kan tolkas på olika sätt av olika jurister. Men för politiken i Skövde kommun är och ska inte investeringen i Billingen vara en fråga om juridiska spetsfundigheter. Sådana får, om det blir aktuellt, hanteras av domstol. För oss handlar om något så enkelt men viktigt som om ren och skär politisk vilja. Hur ser vi på områdets betydelse för stadens och bygdens utveckling? Vad vill vi att berget ska vara? Vilka initiativ är vi redo att ta för att Skövde kommun ska ha rådighet över saken och området? Allianspartierna har med beslutsamhet satt ned fötterna i frågan. Vi står unisont bakom den föreslagna, strategiska satsningen på Billingen. Vi hoppas kunna göra det i brett politiskt samförstånd. Så som vi i Skövde har gjort så många gånger förrut när det handlat om viktiga, långsiktiga beslut och stora investeringar.

Sedan det senaste valet (2014) saknar de borgerliga partierna – för första gången sedan kommunreformen 1971 – majoritet i kommunfullmäktige. Mer och fler måste därför till för att saken ska kunna drivas till beslut. Företrädarna för det stora oppositionspartiet Socialdemokraterna inbjöds tidigt i processen att medverka och påverka i beredningen av frågan och förhandlingarna med kommunens motpart. De avböjde och har sedan dess duckat i frågan i väntan på det slutliga, fullständiga beslutsunderlaget. Nu ligger handlingarna på bordet, öppna och tillgängliga för var och en som vill betrakta dem. Det börjar bli dags att bekänna färg och ta ställning.

Frågan är därmed vad S och oppositionen vill med Billingen? Är de beredda att göra gemensam sak med Alliansen för att utveckla området till en stark tillväxtfaktor för staden och bygden? Eller avfärdar de förslaget för att istället låta berget gå ett ovisst öde till mötes och under de närmaste åren kanske präglas av Migrationsverket som dominerande verksamhet och aktör? Den 25 april är betänktetiden definitivt slut. Då beslutar Skövde kommunfullmäktige om saken.

LÄNK:

Utveckling av Billingen – sammanfattning (Skövde kommun)

Positiv dom för Cementa

På måndagen delgav Mark- och miljödomstolen sin dom över Cementas i Skövde ansökan om fortsatt och utvidgat tillstånd för kalkstensbrytning. Sammanfatningsvis innebär den ett klartecken för företaget att fortsätta med sin kalkstensbrytning och därmed sin cementproduktion i Skövde. Jag välkomnar beskedet och jag är tillfreds med att en lång process nu har kommit till sin slutpunkt. Väl medveten om att den genom överklaganden kan förskjutas framåt i tiden.

Jag har skummat den 115 sidor tjocka domen och insett att kalkstensbrytning i Sverige verkligen inte är något som sker godtyckligt.Kraven, som domen staplar, är flera och reglerar en mängd hänsyn som ska tas utifrån miljöbalken. Alltifrån hur sprängning ska utföras till vilket ansvar företaget har för att genom fysiska åtgärder i den omkringliggande terrängen kompensera för det utvidgade brytområdet. Domstolen har också vägt olika riksintressen mot varandra. För på Billingen krockar intresset för kalkstensbrytning med det för friluftsliv. Domstolen konstaterar dock att den utvidgade täkten endast kommer att ta en halv procent av det sammanhängande naturområdet Billingen i anspråk. Vidare att den inte innebär “några betydande förluster av naturmiljöer eller arter i ett större landskapsperspektiv”. Klart och tydligt.

I Skövde har frågan om Cementas fortsatta tillvaro engagerat och berört. I Moderaterna har vi hela tiden varit positiva till att en för staden viktig arbetsgivare kan fortsätta med en för Sverige viktig produktion. Om detta har vi inte varit ensamma. Skövde kommunfullmäktige beslutade med en mycket övertygande majoritet om sitt yttrande, med vilket kommunen uttalade att den inte hade något att erinra mot utökat täkttillstånd. Men vi har också varit angelägna om att för domstolen redovisa vår syn på olika miljöaspekter, terrängförhållanden och förutsättningar för att en fortsatt kalkstensbrytning ska ske med möjligaste hänsyn till omgivning, natur och människor.

Den som är ej mer än måttligt intresserad har möjligen kunnat få uppfattningen att frågan om Cementas framtid är något som är upp till kommunpolitiker har att avgöra. Lokalpolitiskt initierade rop om folkomröstningar, ett antal motioner i kommunfullmäktige och diverse artiklar i bladen kan ha givit sken av detta. Men så är det nu inte. Det är falska förespeglingar. Den som vill förbjuda kalkstensbrytning (vilket torde vara problematiskt av en lång rad skäl) måste ändra lagen. Det gör man inte i Skövde kommunfullmäktige. Det gör man i riksdagen.

LÄNK:

Tidigare inlägg om Cementa.

Bloggat på sla.se.
Desktop