Anders G Johansson
Kategori. Billingen

S-kritik på lösan sand

Idag publiceras Alliansens slutreplik till Socialdemokraterna angående satsningen på Billingens friluftsområde. Artikeln i sin helhet nedan.

Socialdemokraterna har nu i ett och ett halvt åt famlat efter olika halmstrån för att kritisera den historiska satsning som har beslutats av Skövde kommunfullmäktige. Under lång tid slog S tvärsäkert fast att denna satsning skulle vara olaglig, men sedan två rättsliga instanser avgjort att så inte är fallet har de nu i stället övergått till att misstänkliggöra de ekonomiska kalkylerna.

Liksom med juridiken har inte Alliansens företrädare utnämnt sig själva till några experter, utan har tagit hjälp av verklig expertis. Kalkylerna från den externa och oberoende bedömaren WSP finns tillgängliga för alla som vill bilda sig en egen uppfattning. Något underlag för S varierande påståenden har däremot aldrig redovisats. De är grundade på lösan sand.

Den gondolbana som ligger som en del i Alliansens plan för att utveckla Billingen ska, utöver att vara en attraktion i sig själv, bli en del av framtidens kollektivtrafik. Dalstationen kommer att anknyta till befintligt busstråk. På så vis tillgängliggör vi berget för Skövdeborna, men också för besökare av frilufts- och kongressanläggningarna. Barriären överbryggas och Billingen och Skövde förenas på ett sätt som varken en släp- eller sittlift någonsin skulle kunna göra.

Nya Billingen är en viktig del i Alliansens strategi att skapa nya intäkter i stället för att höja skatterna för att klara framtidens välfärdsutmaningar. Men inte den enda. S har tidigare givit sitt stöd för flera av de framgångsrika satsningar som Alliansen har initierat; bland annat Arenan, Gothia Science Park och industriprojektet Assar. Det politiska samförståndet har varit värdefullt när Skövde kommun genom åren med olika investeringar har tagit sats för långsiktig tillväxt och utveckling.

Det är nu så att även S faktiskt har budgeterat för en omfattande investering på Billingen, 200 miljoner kr närmare bestämt. Men de vill inte köpa de markområden som är en förutsättning för att bland annat kunna utveckla ett Vasaloppscenter och en utvecklad slalombacke. Hur S alternativa koncept ser ut beror på vilken partiföreträdare man frågar och när man gör det. De saknar en strategi och de har ingen gemensam plan.

Vi uppfattar att S nu har lagt den framgångsrika Skövdeandan åt sidan till förmån för en mer konfliktsökande oppositionspolitik. Vi tycker då att det vore hederligt och anständigt att S löpte linan ut och redovisade hur de vill att Billingen ska utvecklas och te sig. Att avsätta 200 miljoner kr utan att ha en idé för hur de ska användas är inte ansvarsfullt.

Anders G Johansson,
gruppledare (M)

Gunvor Kvick,
gruppledare (C)

Christer Winbäck,
gruppledare (L)

Conny Brännberg,
gruppledare (KD)

LÄNKAR:

Alliansen: S-kritik på lösan sand – Skövde Nyheter 04 januari 2018
S: Satsningen med hotellet inte ett klokt beslut – Skövde Nyheter 30 december 2017
Alliansen: Socialdemokrater utan strategi – Skövde Nyheter 20 december 2017
S: Vi tror inte på Katarinas drömprojekt – Skövde Nyheter 18 december 2017
Blogg: Tidigare inlägg om Billingen

Socialdemokrater utan strategi

Idag publicerar SLA Alliansens replik på sossarnas artikel om Billingenprojektet och igår gjorde SN det. Artikeln följer nedan:

Socialdemokraterna griper efter halmstrån för att misstänkliggöra Alliansens historiska satsning på Billingen. Det är inte någons drömprojekt. Nogsamt och metodiskt utförda beräkningar visar tydligt på nytta och vinster för såväl kommunen som för samhället. Vi har redovisat hur nya jobb beräknas växa fram, hur skattebasen kommer att breddas och -intäkterna öka. Detta är väsentligt för att Skövde kommun ska stå stark och förmå fortsätta att kombinera en god välfärd med ett rimligt skatteuttag.

Framtiden innebär utmaningar och förändringar inte minst i demografiskt hänseende. Andelen äldre i befolkningen kommer att fortsätta att öka. De ska ha samma goda vård och omsorg som idag. För att klara detta måste vi klara jobben. Vi vet att arbeten kommer att försvinna och vi inser att nya då måste komma till.

Vi påstår inte att investeringarna på Billingen enskilt skulle lösa morgondagens alla utmaningar. Det är en pusselbit bland flera i Alliansens strategi för Skövdes fortsatta utveckling. Andra viktiga delar är industriprojektet Assar, en fortsatt satsning på Gothia Science Park samt en fortsättning på den fruktsamma samverkan med Försvarsmakten, vilken bidragit till att utveckla Skövde till landets ledande militärstad.

Vi går nu vidare och utvecklar besöksnäringen i Skövde. Billingen är ett samarbetsprojekt där utvecklingsarbete och investeringar måste bedrivas på ömse håll, men självfallet koordineras och gå i takt för att utvecklas till en sammanhållen, väl fungerande och attraktiv helhet. Avtalet med First Hotels innebär ingen ekonomisk risk för skattebetalarna. Om hotellet inte skulle fullgöra sin del av avtalet, tillfaller Blå hallen, badet och betydelsefulla markområden kommunen utan kostnad.

Beträffande frågan om vatten är det kommunens bedömning att Hållsdammen kommer att kunna användas för att tillverka konstsnö, men det finns andra fullt genomförbara alternativ. Vilket det blir avgörs efter att vattendom förkunnats, vilket förväntas ske under de tidiga månaderna 2018. Det arbete som nu har igångsatts innebär att spåren breddas och förbereds för konstsnö. Detta är i sig en förutsättning för det Vasaloppscenter som ska uppföras i ett senare skede och som för övrigt vissa socialdemokrater emellanåt säger sig stå bakom.

Socialdemokraterna har nu redovisat vilka enskildheter i projektet de för stunden inte tycker om och inte vill ha. Någon övergripande idé om hur de vill möta framtidens utmaningar har de inte heller denna gång lyckats prestera. De uttrycker ingen tanke om hur näringslivet ska stärkas, hur jobben ska bli fler eller hur finansieringen av framtidens välfärd ska säkras. De saknar strategi. Det är inte ansvarsfullt.

Allians för Skövde

Anders G Johansson (M), gruppledare
Gunvor Kvick (C), gruppledare
Christer Winbäck (L), gruppledare
Conny Brännberg (KD), gruppledare

LÄNKAR:

Socialdemokrater utan strategi – Skövde Nyheter 20 december 2017
Blogg: Tidigare inlägg om Billingen

Skövde ska klara förändringar

I dagarna meddelade Volvo Cars att företaget redan 2019 kommer att utrusta sina nytillverkade fordon med elmotorer. Därmed kan slutet på förbränningsmotorns era anas och det har väckt frågor om framtiden för företagets motortillverkning i Skövde. Jag är stolt över att det är vår svenska biltillverkare som med detta viktiga besked tar på sig ledartröjan för att föra biltillverkningen till nästa hållbara generation. Men samtidigt väcker beskedet frågor som berör många. Inte minst i Skövde där det nu är ca 5000 människor som är direkt försörjda av de båda Volvo-företagens produktion.

Även om gårdagens besked fick ett brett genomslag, handlar det i grunden inte om någon jätteöverraskning. Det har varit väl känt att elmotorernas potential har ökat i och med att batteriernas kapacitet har ökat och kostnaderna för dem krupit nedåt. Arbetet med att ersätta fossila drivmedel med förnybara har pågått länge och där har ständiga framsteg gjorts. Inte minst av just Volvo.

Elektrifieringen av bilarna kommer trots allt inte att ske över en natt. Övergången till elmotorer kommer att gå över hybridmotorer, där någon slags förbränningsmotor alltjämt kommer att vara en vital del. Men klart är att vi står inför ett stort teknikskifte. Det är rimligt att förvänta sig att detta, i alla fall på sikt, kommer att påverka produktionen.

För Skövde har Volvo en enorm betydelse och har haft det under lång tid. Förhoppningsvis kommer de båda stolta företagen även i framtiden ha en omfattande tillverkning i vår stad, oavsett skiften i tekniken. Förutsättningen för det är att vi i Skövde och Skaraborg förmår att även framgent förse bolagen med den välutbildade arbetskraft, som det idag (och än mer i framtiden) krävs för att tillverka fordon.

Men i Skövde kommun har vi också en medveten strategi för att minska beroendet av enskilda, stora arbetsgivare. Idén är att diversifiera arbetsutbudet, genom att ge andra företag och verksamheter gynnsam jordmån att etableras, utvecklas och växa här. Skövde ska inte vara bruksorten som står och faller med den stora fabriken på orten. Alla ägg ska inte ligga i en och samma korg. Vår stad ska klara omställningar och förändringar. Stora som små.

Det är utifrån den insikten och den ambitionen som kommunen har varit tillskyndare av utvecklingen av högskolan samt av teknik- och forskningsparkerna Gothia Science Park och Assar. Det är därför som kommunen har bejakat handelns starka framväxt i staden. Det är därför som Skövde har kämpat för en förbättring av infrastrukturen i området. Bland annat genom att driva på för utbyggnaden av pulsådern E20, men också bibehållandet av flygplatsen.

Och det är därför som Alliansen i Skövde så målmedvetet driver frågan om utveckling av friluftsområdet Billingen. Besöksnäringen är den snabbast växande tillväxtbranschen. Den ska Skövderegionen ta del av och utveckla som ännu ett ben att luta sig mot för försörjning av bygden och dess invånare. Och att berget på olika vis lockar och drar är också väsentligt för nuvarande och framtida företag i bygden. Framtiden innebär konkurens om välutbildade och kreativa människor. Vi vill att de ska uppfatta Skövde som en attraktiv stad och välja att bosätta sig här.

Jag tror att de lyckliga äktenskapet mellan Skövde och två av världens allra vassaste bilföretag kommer att vara länge än. Och om det i en framtid skulle förändras eller i värsta fall ta slut, ska vi känna oss tryggt förvissade om att Skövde står rustat att hantera det. Detta jobbar Alliansen för.

LÄNKAR:

Volvos besked – då ska alla bilar få el – Skövde Nyheter 05 juli 2017
Volvo: Så påverkas fabrikerna i Skaraborg – Skövde Nyheter 05 juli 2017
Katarina Jonsson (M) om Volvos besked – Skövde Nyheter 05 juli 2017

Beslut fattat om Billingen

Så fattade kommunfullmäktige äntligen beslut om Billingenfrågan. Debatten var lång, men inte så väldigt het. Möjligen har saken ventilerats och tuggats så länge av så många att det mesta av energin har förbrukats.

Jag är glad och stolt över att vi gått i mål. Jag är övertygad om att beslutet är riktigt, viktigt och betydelsefullt för Skövde. Jag tycker att kommunalrådet Katarina Jonsson (M) visat prov på stort ledarskap och styrt den här frågan i hamn med säker hand och på ett berömvärt vis.

I debatten gjorde jag två inlägg. Som vanligt gäller det talade ordet. Det avvek idag ganska mycket från det som jag plitade ned på söndagskvällen. Men eftersom min skiss till anförande ger en bild av hur jag tänker och tycker, publicerar jag det här:

”Herr ordförande,

Jag är glad över att kommunfullmäktige nu äntligen har att besluta om de avtal som ska ligga till grund för vårt kära Billingens upprustning och transformering till – först och främst – ett modernt frilufts- och rekreationsområde för skövdeborna.  Men också en välkomnande och lockande anläggning som ska locka människor i främst södra Sverige att besöka vår stad. Med de avtal som nu ligger på bordet tar vi nästa efterlängtade steg i att utveckla makarna Sandbergs fantastiska vision. Och vi vidtar behövliga åtgärder för att förädla deras mycket generösa donation, när vi anpassar den till vår tids människors krav och förväntningar. Vi gör det ånyo i samverkan mellan näringsliv och kommun. Mellan offentligt och privat. Precis så som anläggningen på berget en gång i tiden kom till stånd.

Jag anar att debatten idag kommer att kretsa kring diverse teknikaliteter. Djävulen sitter ju i detaljerna. Jag tycker därför att det är mycket angeläget att påminna om vad som var Alliansens bevekelsegrund att driva uppgraderingen av Billingen som en valfråga och vad som varit och är vårt motiv att driva den process som nu landar i bindande avtal.

Vi vill öka och förbättra Skövdes attraktion som arbets- och bostadsort. Framtiden innebär konkurrens om välutbildade och innovativa människor. Flera av dem ska bo här! De ska trivas här och de ska gå till jobbet och bidra till att Skövdes olika kvalificerade företag fortsätter att med framgång hävda sig på världsmarknaden.

Vi vill, genom att ta tillvara den naturliga tillgång som berget ger oss, utveckla besöksnäringen i vår stad. Besöksnäringen är den bransch som uppvisar den överlägset snabbaste tillväxten. Det är också en bransch som i hög utsträckning ger unga och invandrade det första viktiga jobbet. Vi vill bredda Skövdes och Skaraborgs arbetsmarknad.

Och det yttersta syftet är att slå vakt om Skövde som en välmående och expansiv kommun. Där företag frodas, människor går till jobbet och genererar intäkter som bär vår gemensamma välfärd. Vi vet att den som slår sig till ro och väljer att stå still, riskerar att bli omsprungen och bli en förlorare. Vi vill fortsätta att Skövdes fantastiska utveckling ska fortsätta. Vi tar vårt ansvar för att hon ska kunna göra det.

Beslutsunderlaget vi har på bordet är väl underbyggt. Tro ingenting, du som följer denna debatt och som tidigare följt en snurrig debatt där tveksamma uppgifter och påståenden har duggat tätt. Avtalet beskriver två parters olika kostnader och åtaganden för att utveckla berget Billingen för skövdeborna. Kommunen tar ingen risk. Den tar den privata intressenten. Men vinster tillkommer skövdeborna genom fler arbetstillfällen, genom ökade skatteintäkter, genom ökad attraktion av Skövde samt genom en av landets mest kompletta friluftsanläggningar och mötesplatser.

Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.”

LÄNK:

Tidigare blogginlägg om Billingen

Kan vi gå vidare?

“Det hade sett snyggare ut om man helt enkelt bara låtit press och åhörare sitta kvar och lyssna”. Det skriver SLA:s chefredaktör Peter Henriksson i en av bladets sällsynta lokalproducerade ledare idag. Och det handlar om det lilla debaclet i anslutning till informationen om Billingeprojektet före kommunfullmäktiges sammanträde i måndags.

I detta har han helt rätt. Förfarandet att visa ut redan bänkade åhörare väckte onödig irritation. Jag förstår inte vad som rättfärdigade att man alls gav sig i kast med det i sig komplicerade företaget att i en stor lokal med många människor närvarande, vaska ut dem som ansågs vara behöriga från dem som inte skulle vara det. Informationen hade ju inget som helst skyddsvärde och var inte det minsta känslig. Det hela var onödigt och blev klumpigt.

Jag förmodar att någon hade den godhjärtade ambitionen att låta förtroendevalda från alla partier få del av informationen och få likvärdiga förutsättningar före det att den blev publik. Det var inte rätt tänkt. Inte minst förbisågs de praktiska svårigheterna med att utvisa deltagare från vad dessa, på goda grunder, uppfattade som ett öppet och offentligt möte.

För detta bad kommunfullmäktiges ordförande, Conny Brännberg (KD), oreserverat och förbehållslöst om ursäkt. Han beklagade också misstag i utformningen av kallelsen, vilken inte tydligt angav att kommunen inte tänkt sig att informationen skulle vara öppen för allmänheten.

Ett misstag har begåtts. En ursäkt har formulerats. Inget är mörkat eller hemligt (vilket understryks av att såväl anhängare som motståndare till Billingenprojektet samfällt mottog informationen). Ingen kan anses ha lidit men, möjligen med undantag för något kantstött ego (bland annat Sture Grönbladhs) hos någon av de mycket få utvisade åhörarna.

Så mycket mer borde det inte finnas att säga om den saken. Kan vi kanske gå vidare?

Borgerlig budget för 2017

Så har ännu en budget beslutats av Skövde kommunfullmäktige. Som brukligt, i alla fall sedan kommunreformen i begynnelsen av 1970-talet, antogs det borgerliga förslaget. Denna gång efter votering med röstsiffrorna 29 mot 21. SD:s och MP:s ledamöter (6 + 3) avstod i huvudvoteringen, dvs när deras eget resp. förslag hade fallit och endast Alliansens och sossarnas förslag återstod. V och MP spelade för övrigt med vardera en man kort, vilket jag tycker är en smula anmärkningsvärt eftersom budgeten är årets i särklass viktigaste beslut.

Några väldiga, himlastormande politiska skillnader framkom nu inte under den fyra timmar långa debatten. Skillnaden mellan de båda förslagen till driftbudget utgjordes av tio miljoner kronor. I en budget på nästan 2,5 miljarder är detta ytterst blygsamma avvikelser. Men de röda ansträngde sig likväl som vanligt för att få de små avvikelserna att framstå som avgrundsdjupa, ideologiska klyftor. Dessutom kryddade de oblygt sin budget med ”satsningar”, som de inte avdelat en enda krona för att finansiera.

Ett sådant S-signerat fantasiprojekt är ett konserthus på Brända tomten. Sossarna föreslog att kommundirektören skulle få i uppdrag att ”starta upp arbetet med att tillskapa” ett sådant under mandatperioden. Men de avsatte inte en krona för den arme kommundirektören att lösa denna uppgift med. Inte ett öre för utredningen. Inte en spänn för investeringen. Således är sossarnas konserthall ingenting annat än ett gigantiskt luftslott. Sådana kan man möjligen spela luftgitarr i, men så mycket annat duger de inte till.

Men undantaget ofinansierade luftslott och några småpengar mer eller mindre på olika rader i driftsbudgeten är det investeringen på Billingen som är den största skillnaden. S säger nej till Alliansens satsning. Men de säger sig vilja satsa på berget någon annan gång och på ett annat vis. Hur det ska gå till behöver de en utredning om två miljoner kronor för att komma fram till. Således borde S ha budgeterat för senare investeringskostnader för Billingen. Men dessa poster lyste med sin frånvaro i de röda excelarken.

Men om man lägger dessa små egendomligheter åt sidan, så kvarstår faktiskt en samsyn om det allra mesta i de investeringar och de driftskostnader som kommunen nu åtar sig för 2017. Det råder samsyn om alla investeringar i vägar och parkeringshus. Det råder samförstånd om att bygga till befintliga skolor och att bygga nya. Alla är överens om att kommunen ska bygga en ny förskola per år. Och så vidare.

Det råder sammanfattningsvis en gedigen samsyn mellan Alliansen och S om att Skövde ska utvecklas och växa. Och vad som behövs för att lyckas med det. Denna grundläggande samsyn är faktiskt väldigt värdefull. Det är den som kallas Skövdeandan.

LÄNKAR:

Alliansens förslag klubbat efter votering – SLA 20 juni 2016

När nej blir ambition

I tisdags beslutade Skövde kommunfullmäktige vid ett extra sammanträde att anta avsiktsförklaringen om att tillsammans med First Hotels utveckla friluftsområdet och -anläggningen på berget Billingen. Detta efter att vänsterpartierna i fullmäktige vid det senaste frågan tvingat fram en s k minoritetsåterremiss, trots att de redan vid detta tillfälle beslutat sig för att säga nej till avtalet och investeringen.

Bra och viktigt för Skövde att vi nu kommit så långt! Men mycket återstår. Beslutet i fullmäktige var endast slutet på början av en mycket lång, komplicerad och svåröverskådlig process. Men nu har Skövde kommun med majoritetsbeslut slagit fast att den vill ta ansvar för att utveckla det bergsområde som är ett av dess allra viktigaste tillgångar. Denna vilja är betydelsefull och en förutsättning för att kunna driva den fortsatta processen vidare och för att kunna parera de friktioner, som kan komma att dyka upp på vägen.

Det var mycket som vevades i repris under tisdagens debatt. Det för mig mest slående var hur alldeles oerhört splittrad vänsteroppositionen i Skövde är. Man är, dock utifrån olika bevekelsegrunder, enig om att säga nej till Alliansens förslag om att utveckla berget. Men när det kommer till de egna visionerna och ambitionerna spretar det betänkligt.

Jag uppfattade att MP helst vill se Billingen som säte för ett asylboende. Jag förstod att V inte vill satsa en krona på projektet, trots att försiktigt utförda kalkyler visar att investeringen leder till breddad skattebas och förstärkt ekonomi i Skövderegionen. Socialdemokraterna var – var och en – i talarstolen angelägna om att meddela att de visst hade en vision för berget. De visade dock med tydlighet att de inte har lyckats utvecklat någon partilinje rörande Billingen. Annat än att här och nu säga nej.

S-företrädarna för det vanligtvis kollektivistiska partiet uppträdde ovanligt individuellt och nominerade varierande och konkurrerande uppfattningar om vad berget i framtiden ska vara och innehålla. En menade att det nog är rätt bra som det är. En annan talade varmt om en skidtunnel. En tredje menade att mycket mer redan borde vara gjort, men var samtidigt emot att något nu skulle göras. En fjärde nöjde sig med att nostalgiskt betrakta sina svartvita bilder från 1960-talet.

Politik är att vilja, som en namnkunnig socialdemokrat en gång uttryckte det. I Billingenfrågan har vänsterpartierna olika uppfattningar. Både mellan och inom partierna. Men de har avslag och nej som sin minsta gemensamma nämnare. ”Nej” upphöjts till att vara vilja och ambition.

Obstruktion

När Socialdemokraternas gruppledare, Maria Hjärtqvist (S), efter det senaste fullmäktigemötet frispråkigt uttalade sig, var hon tydlig med att S säger nej till satsningen på berget: “Vi var medvetna om att vi inte var tillräckligt många för ett avslag, det enda vi kunde göra var att yrka återremiss”.

Med vetskap om detta uttalande är det svårt att inbilla sig att S har haft något intresse av att alls fördjupa sig vidare i frågan. Partiet har hittills också konsekvent avstått från att söka information och öka sin vetskap om den avsiktsförklaring som, tillsammans med ett omfattande underlag, nu ligger på fullmäktiges bord.

Kommunallagen ger möjlighet för en minoritet att begära att ett ärende skjuts upp genom återremiss. Lagens syfte är dock inte att ett eller flera partier ska kunna förhala beslutsprocesser och blockera avgörande i frågor som de inte gillar. Syftet är att partier och förtroendevalda, genom att begära ytterligare eller förtydligat underlag, ska få bättre möjligheter att fatta beslut. S har dock såväl före som efter kommunfullmäktigemötet meddelat att de är emot Alliansens förslag om framtidsinvesteringen på Billingen.

Johan Ask (S), som tycks ha ersatt Hjärtqvist som talesperson i saken, förklarar i en artikel att han och några andra ägnat natten före arbetarekommunens i Skövde årsmöte den 19 mars åt att läsa handlingar för att följande dag föredra dem för de församlade partimedlemmarna. Detta utspelade sig alltså dagen efter det att underlaget och förslaget om investeringen på Billingen offentliggjordes. S-årsmötet sa alltså nej och det var ett bindande beslut. Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna i Skövde lydigt lät sig vallas till att lättvindigt avfärda framtidsinvesteringen på grundval av några sömndruckna partikamraters negativa omdöme av det omfattande beslutsunderlaget.

Det är svårt att uppfatta S uppträdande i fullmäktige senast som något annat än en fördröjande obstruktion. Berget Billingen och Skövdes framtid borde hanteras med större allvar och intresse än så av ett parti som säger sig vilja vara ”konstruktivt i opposition”.

LÄNKAR:

S: Borgerlighetens anklagelser är inte vägen framåt – 04 maj 2016
Tidigare blogginlägg om Billingen

Spring för livet

 

Spring för livet

Idag anslöt jag mig till Moderaterna i Skövdes tolv kvinnor och män (samt en trettonde tax) starka lag på löpar- och gångararrangemanget Spring för livet på Billingen. Det var första gången jag deltog och jag insåg att detta är ett alldeles utmärkt trevligt och värdefullt sätt att tillbringa vårdagen 1 maj på.

Spring för livet är ett lokalt arrangemang som den företagsamma och handlingskraftiga Skövdetjejen Cissi Hagberg har skapat och byggt upp. Idén är i sin geniala enkelhet att tillsammans med andra springa eller gå på vårt fina berg Billingen och – viktigast – stödja Cancerfonden med sin deltagaravgift.

Alla känner vi och saknar någon som alldeles för tidigt och grymt ryckts bort i den vidriga sjukdomen cancer. Den sjukdom som ondskefullt gäckat mänskligheten i årtusenden. Den sjukdom som vi – trots alla medicinska landvinningar – ännu inte lyckats knäcka. Att springa för livet är att stödja denna viktiga forskning. Att ge ett bidrag för att vi ska ge forskningen förutsättningar för ett efterlängtat genombrott. Tänk om våra barn i en framtid kunde se på cancer som vi nu gör på bland annat lunginflammation! En sjukdom som tidigare skördade offer, men som tack vare medicinsk utveckling nu är fullt möjlig att bota.

Vägen dit är nog dessvärre ganska lång. Men den kan kortas. Vi kan var och en hjälpa till genom att emellanåt skänka en slant till den livsviktiga forskningen. Och arrangemang som Spring för livet kan påminna oss och ge oss en puff att verkligen göra det.

Löpningen idag var en härlig upplevelse. Den stora parkeringen på Billingen var i det närmaste full av bilar, som var och en fört löpar- och promenadsugna människor till berget. Arrangemanget var mycket välordnat. Mest glad och överraskad blev jag över de musikinslag som körer och musiker stod för längs löparspåret. Sammantaget var det en idrottslig folkfest, som engagerade människor och sponsrande företag i Skövde samt mitt favoritstudieförbund Medborgarskolan åstadkom tillsammans. En frisk och härlig dag med ett viktigt syfte. Tack för det!

Vad vill S med Billingen?

Gårdagens debatt i kommunfullmäktige kom att bli en av de märkligare jag har upplevt. Sossarna satte sig tidigt i centrum genom att yrka återremiss. Med detta gjort hukade sig sedan S-ledamöterna i bänkarna och undvek vidare besök i talarstolen. De många frågor, som Alliansens ledamöter ställde till dem, bemöttes med ansträngd tystnad. De förblev obesvarade. Det hela var nästan pinsamt.

Med sitt förslag om återremiss, vilket är ett kommunjuridiskt uttryck för att skjuta beslutet på framtiden för att komplettera beslutsunderlaget, ville S – förvisso inte med någon större iver – än en gång få åhörare och väljare att tro att förslaget är ett ofullständigt hafsverk. Det är det inte. Det är ett osedvanligt gediget och väl underbyggt underlag. Sossarnas tama frågor kan därmed också i huvudsak besvaras med hänvisning till just de befintliga handlingarna, menar jag.

Sossarna har haft mycket rikliga möjligheter till att utöka sin kunskap och sitt vetande om saken. De har i Marie Ekman (S) ett heltidsarvoderat oppositionsråd. Marie skulle, om viljan hade funnits, kunnat ha ägnat hela dagar åt att inhämta information från Alliansens kommunalråd och från de tjänstemän som arbetat så intensivt med ärendet. Sossarna hade, om viljan hade funnits, kunnat ställa vettiga frågor till den expertpanel, som deltog när ärendet var uppe för information vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars. Sossarna hade också kunnat fråga eller yrka redan i kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 mars eller i kommunstyrelsens sammanträde den 4 april. Det gjorde de inte. Viljan fanns inte. Istället avstod de från att delta i besluten.

Att få mer information om ärendet var nu inte heller syftet med återremissyrkandet i gårdagens kommunfullmäktige. Även om S-företrädarna hade tunghäfta under fullmäktigedebatten var partiets gruppledare, Maria Hjärtqvist (S), mer frispråkig efter densamma. I Skövde Nyheter deklarerade hon, till synes utan betänkligheter, vad återremitteringen egentligen gick ut på:

SN 25 april 2016

Fritt översatt: “Vi är få få för att besegra Alliansen. Men vi kan i alla fall jävlas och fördröja processen. Second best liksom”.

Sossarna har sagt nej och det gjorde de redan för mer än en månad sedan. Den 19 mars beslutade självaste arbetarekommunens årsmöte att avvisa förslaget. Där och då avslutades och stängdes sossarnas eventuella interndiskussion och tankeprocess. Fullmäktigeledamöterna bands vid en uppfattning och en linje. För i S, har jag lärt mig, är arbetarekommunen den församling som bestämmer. Sossarnas fullmäktigegrupp är mer ett lydigt, arvoderat redskap.

Den 1 april meddelade Hjärtqvist, genom Radio Skaraborg, att fullmäktigegruppen satt ned foten för ett nej och att det just var årsmötets beslut som legat till grund för detta:

SR 01 APR 16

När arbetarkommunens medlemmar samlades för årsmöte i kommunfullmäktigesalen den 19 mars hade de haft ungefär ett (1) dygn på sig att studera det 66 sidor långa beslutsunderlaget, vilket offentliggjordes den 18 mars. Hur många S-medlemmar hade läst det? Hur många visste att det ens fanns? Föredrogs det överhuvudtaget? Eller fick materialet stå åt sidan till förmån för de kritiska deklarationer, som ledande S-ledamöter redan hunnit proklamera under processens inledande veckor? Vilken agenda hade egentligen den eller de som höll i taktpinnen och som vallade den närvarande församlingen mot beslut?

Socialdemokraternas agerande och uppträdande i denna fråga innebär ett tydligt trendbrott. Tidigare har S varit närvarande i processer och i beredningar av viktigare frågor. Därmed har de kunnat utöva påverkan och inflytande. Men sedan januari, då de meddelade att de inte hade för avsikt att alls delta i överläggningar och förhandlingar om Billingen, har de stått vid sidan av. Strävan efter att förhandla, kompromissa och uppnå samförstånd för Skövdes bästa ersattes med kompromisslös konfrontation. Drog Skövdeandan i och med Billingefrågan sin sista suck?

Eller kan det vara så att S-ledningen helt enkelt har gjort ett misstag och råkat klanta till det? Förivrade den sig genom att driva den tunga arbetarekommunens årsmöte till beslut i ett alldeles för tidigt skede? Innan det att Skövde kommuns beslutsmaterial kunde avfärda de många farhågor och missförstånd, som dittills trumpetats i lokala media? Målade Ekman och gänget in sig i ett trist litet hörn, som de därefter inte kunnat ta sig ur? För nog vore det en prestigeförlust att ånyo inkalla arbetarekommunens årsmöte och yttra orden “Vi hade lite för bråttom, hörrni! Vi har ändrat oss. Satsningen på Billingen är till stor nytta för kommunens, företagens och ekonomins utveckling. Förslaget är väl underbyggt och det är fullt lagligt. Vi tycker att ni ska upphäva beslutet från i mars. Okej?”.

Under gårdagens debatt fick varken Alliansen eller medborgarna några svar från Socialdemokraterna. Men vi moderater kommer fortsätta att vara frågvisa. Vi tänker inte låta det största oppositionspartiet gömma sig bakom dimridåer. Vi tänker inte låta dem klara sig undan med grovt tillyxade bortförklaringar och motsägelsefulla budskap. Vad vill Socialdemokraterna egentligen med Billingen? Och vad kommer det sig att Socialdemokraterna har agerat så anmärkningsvärt märkligt i just denna fråga?  


Bloggat på sla.se.
Desktop