Anders G Johansson
Kategori. EU

Ansvarslöst med Svexit

Idag publicerar Skövde Nyheter en artikel där jag kommenterar Sverigedemokraternas mycket ansvarslösa idé om att försöka föra Sverige ut ur Europeiska Unionen:

Sverigedemokraterna har under sommaren meddelat att de vill folkomrösta om EU-medlemskapet efter valet. Målet är att föra Sverige ur Europeiska Unionen. Med denna uppfattning krokar de arm med den andre ytterligheten i svensk politik; Vänsterpartiet. Det är när ytterligheter och extremer får fäste som världen blir både sämre och farligare. Tullar, murar och isolationism är hot mot både säkerheten och välståndet i Sverige och i världen.

Jag är varm anhängare av Europasamarbetet. Det innebär inte att jag på något vis tycker att EU är en perfekt konstruktion som levererar fullkomliga politiska beslut. EU behöver tydligare kraftsamla till områden som verkligen vinner på samarbete och avstå från klåfingrig inblandning i frågor som är bättre lämpade för de nationella parlamenten, kommunerna eller enskilda människor att besluta om. Det är en kritik som i allt väsentligt också är applicerbar på den svenska staten. Även denna borde minska sin iver att med politiska beslut försöka detaljreglera människor och olika företeelser i samhället.

Men sina fel och brister till trots fyller både den svenska staten och Europeiska Unionen viktiga funktioner och syften. Båda behövs. För Sveriges säkerhet liksom för tillväxten och välståndet i vårt land är EU-medlemskapet av central betydelse. För en liten och synnerligen exportberoende nation är det av yttersta vikt att utan hinder få tillgång till den stora och viktiga marknad som EU utgör. Och det är av stor betydelse att ha inflytande över spelreglerna och de beslut som fattas.

Grunden för det som idag är Europeiska Unionen grundades efter det andra världskriget då stora delar av Europa låg i ruiner. Idén var att genom handel och samarbete omöjliggöra framtida krig på kontinenten. Den tanken borde vara central och närvarande ännu idag. Jag är orolig över att frodande populism, inskränkt kortsiktighet och nationalromantiska fantasier i Sverige och i andra europeiska länder riskerar att leda till att Europasamarbetet krackelerar. Det vore olyckligt för Europa i sin helhet, men sannolikt mest ogynnsamt för ett litet land som Sverige.
Vårt exportberoende skulle inte förändras och vårt behov av tillgång till den europeiska marknaden skulle inte upphöra i händelse av ett svenskt utträde ur EU. Att utgå från att Sverige som icke medlem skulle garanteras gynnsamma villkor för tillträde till denna är endast grundlösa förhoppningar. Om detta vittnar de segslitna förhandlingarna kring Storbritanniens utträde. Säkert är däremot att det svenska inflytandet definitivt skulle bli noll.

Ett utträde ur EU skulle alltså innebära enorma risker och högst sannolikt konkurrensnackdelar i form av ökade kostnader för svenska företag. I förlängningen skulle Sveriges välstånd äventyras. Att kräva utträde ur EU är således både befängt och ansvarslöst.

Anders G Johansson (M),
kandidat till riksdagen,
Skövde

LÄNK:

Svexit vore ansvarslöst – Skövde Nyheter 12 juli 2018

Dags att ta snusförnuftet till fånga

EUEuropaModeraternaNyheterskattsnustobak

Idag publicerar Skövde Nyheter en kort debattartikel från mig. Den handlar om snus och det orimliga i att denna harmlösa produkt hanteras så styvmoderligt både i Sverige och EU. Du kan läsa artikeln på SN:s sida, eller nedan.

Skövde Nyheter och andra medier rapporterar att ännu en vetenskaplig undersökning slagit fast att de negativa hälsoeffekterna av snus är mycket ringa. Medan den hälsovådliga röktobaken bara under 2016 skördade ofattbara 6,3 miljoner människoliv i världen, kunde inte ett enda dödsfall härröras till snus.

Men trots att rökning är så oerhört mycket farligare och dödligare än snusning, är det snuset som är satt på undantag. Snuset är den enda tobaksprodukten som är förbjuden i EU. Att vi svenskar trots allt kan fortsätta att snusa, beror på att vårt land förhandlade sig till ett permanent undantag vid inträdet i Europeiska Unionen.

Genom att inte vilja lätta på det europeiska snusförbudet hindrar inte bara EU-kommissionen flera svenska snusproducenter från att konkurrera och sälja sina produkter på den europeiska marknaden. Den avhändigar sig möjligheten att ge många miljoner rökande européer ett fullvärdigt och avsevärt mer hälsosamt tobaksalternativ. Om rökare istället övergick till att bli snusare, skulle folkhälsan förbättras väsentligt, dödstalen sjunka och sjukvårdskostnaderna högst sannolikt minska.

Men även i Sverige dras, mot bättre vetande, rök- och snustobak över en och samma kam. EU:s tobaksdirektiv styr lägstanivåerna och hur röktobak ska beskattas. Men de EU-gemensamma reglerna omfattar inte snuset, eftersom det ju för denna vara råder ett svenskt undantag. Sverige skulle alltså kunna tillåta en lägre skatt på denna den minst hälsofarliga tobaksprodukten. Sverige skulle med ekonomiska incitament styra över tobaksbrukare från dödsbringande cigaretter till harmlösa prillor. Men icke. Snuset beskattas i nivå med röktobaken och skatten är ständigt ökande. På tjugo år har skatten på snusdosan ökat med mer än 250 procent!

Detta är orimligt. Den styvmoderliga behandlingen av det svenska snuset måste upphöra. Självklart bör svenskt snus få säljas i övriga Europa. Självklart ska snuset beskattas lägre än röktobaken. Det vore en snusförnuftig ordning.

Anders G Johansson,
moderat

LÄNKAR:

Dags att ta snusförnuftet till fånga – Skövde Nyheter 14 november 2017
Ny studie – inget dödsfall kan kopplas till snus – Skövde Nyheter 11 november 2017


Bloggat på sla.se.
Desktop