Anders G Johansson
Kategori. företagande

Östling har inte hängt med

Idag publicerar äntligen SLA min replik på den fristående, men vänstersinnade debattören Conny Östlings artikel i vilket han stödjer den det förbud mot vinster och valfrihet i välfärden, som S, MP och V har konstruerat.

Det har undgått Conny Östling (SLA 17/3) att den svenska välfärden har genomgått en avsevärd liberalisering sedan 1930-talet. Östling påstår att valfriheten inom den svenska välfärden erbjuds endast den som själv kan betala för den. Det är fel. I bland annat Skövde har samtliga invånare möjlighet att välja fristående skolor och förskolor. De kan välja andra leverantörer av hemtjänst än kommunen. De kan lista sig och få vård på ett antal vårdcentraler som drivs av andra än regionen. Finansieringen sker undantagslöst genom skattsedeln. Lika för alla.

Denna ordning har det länge rått en bred politisk samsyn om mellan de borgerliga partierna och Socialdemokraterna. Denna har nu bryskt upphört i och med att S har gjort upp med V och MP om ett vinstförbud som kommer att sopa undan benen för de flesta fristående aktörer. Därmed upphör de allra flesta av de förskolor, skolor, hemtjänstleverantörer och vårdcentraler, som människor själva har valt och satt sin tilltro till.

Det står Östling fritt att välkomna detta. Moderaterna gör det inte. Vi värnar människors valfrihet. Vi vill garantera kvalitén i den gemensamma välfärden. Inte krossa konkurrensen.

Anders G Johansson (M)

LÄNK:

Välfärden uppbyggd av vänstern – SLA 16 mars 2018

Vänsterns vinstförbud ett farligt hafsverk

Idag publicerar äntligen SLA min replik till Vänsterpartiets Gabryjel Blom om S-MP-regeringens förslag till vinstförbud.

Det är osäkert om Gabryjel Blom (V) (SLA 17/3) ens har ögnat igenom Lagrådets grundliga och hårda
sågning av det lagförslag som V har förmått få S-MP- regeringen att ställa sig bakom. Förslaget är ett
illa genomtänkt hastverk som riskerar att stå i konflikt med såväl näringsfriheten som det kommunala
självstyret, vilka båda är grundlagsskyddade.

När Blom menar att lagförslaget är ett filter som skiljer seriösa företag från oseriösa har han fel.
Metoden för vinstbegränsning är i realiteten ett generellt vinstförbud som omöjliggör för
välfärdsföretag att bygga upp ekonomiska buffertar. Inte heller icke vinstdrivande organisationer
skulle därmed ha någon möjlighet att bedriva verksamhet. För just dessa har regeringen därför lovat
att återkomma med undantagsregler.

Det V-dikterade förslaget utgår inte från någon strävan om att förbättra i välfärden. Tvärtom bidrar
de fristående alternativen till att höja kvalitén. Som exempel kan nämnas Socialstyrelsens senaste
kvalitetsmätning av landets äldreboenden. Den visar att de fristående aktörerna överträffar
kommunerna i 18 av 27 värderade parametrar. Det är dessa aktörer som nu riskerar att avvecklas.
Förslaget om vinstförbud är ett uttryck för traditionell vänsterpolitik där förakt mot företagare och
misstänksamhet mot människors fria val är bärande element. Det är inte alls förvånande att
Vänsterpartiet driver förslaget. Desto mer beklagligt är det att Socialdemokraterna lånar ut sig till att
administrera det.

Anders G Johansson (M)

LÄNKAR:

Seriösa företag kommer att stärkas (V) – SLA 16 mars 2018
Vänstern hotar välfärden (M) – SLA 16 mars 2018
Kvalitet måste gå före vinst (V) – SLA 12 mars 2018

S-kritik på lösan sand

Idag publiceras Alliansens slutreplik till Socialdemokraterna angående satsningen på Billingens friluftsområde. Artikeln i sin helhet nedan.

Socialdemokraterna har nu i ett och ett halvt åt famlat efter olika halmstrån för att kritisera den historiska satsning som har beslutats av Skövde kommunfullmäktige. Under lång tid slog S tvärsäkert fast att denna satsning skulle vara olaglig, men sedan två rättsliga instanser avgjort att så inte är fallet har de nu i stället övergått till att misstänkliggöra de ekonomiska kalkylerna.

Liksom med juridiken har inte Alliansens företrädare utnämnt sig själva till några experter, utan har tagit hjälp av verklig expertis. Kalkylerna från den externa och oberoende bedömaren WSP finns tillgängliga för alla som vill bilda sig en egen uppfattning. Något underlag för S varierande påståenden har däremot aldrig redovisats. De är grundade på lösan sand.

Den gondolbana som ligger som en del i Alliansens plan för att utveckla Billingen ska, utöver att vara en attraktion i sig själv, bli en del av framtidens kollektivtrafik. Dalstationen kommer att anknyta till befintligt busstråk. På så vis tillgängliggör vi berget för Skövdeborna, men också för besökare av frilufts- och kongressanläggningarna. Barriären överbryggas och Billingen och Skövde förenas på ett sätt som varken en släp- eller sittlift någonsin skulle kunna göra.

Nya Billingen är en viktig del i Alliansens strategi att skapa nya intäkter i stället för att höja skatterna för att klara framtidens välfärdsutmaningar. Men inte den enda. S har tidigare givit sitt stöd för flera av de framgångsrika satsningar som Alliansen har initierat; bland annat Arenan, Gothia Science Park och industriprojektet Assar. Det politiska samförståndet har varit värdefullt när Skövde kommun genom åren med olika investeringar har tagit sats för långsiktig tillväxt och utveckling.

Det är nu så att även S faktiskt har budgeterat för en omfattande investering på Billingen, 200 miljoner kr närmare bestämt. Men de vill inte köpa de markområden som är en förutsättning för att bland annat kunna utveckla ett Vasaloppscenter och en utvecklad slalombacke. Hur S alternativa koncept ser ut beror på vilken partiföreträdare man frågar och när man gör det. De saknar en strategi och de har ingen gemensam plan.

Vi uppfattar att S nu har lagt den framgångsrika Skövdeandan åt sidan till förmån för en mer konfliktsökande oppositionspolitik. Vi tycker då att det vore hederligt och anständigt att S löpte linan ut och redovisade hur de vill att Billingen ska utvecklas och te sig. Att avsätta 200 miljoner kr utan att ha en idé för hur de ska användas är inte ansvarsfullt.

Anders G Johansson,
gruppledare (M)

Gunvor Kvick,
gruppledare (C)

Christer Winbäck,
gruppledare (L)

Conny Brännberg,
gruppledare (KD)

LÄNKAR:

Alliansen: S-kritik på lösan sand – Skövde Nyheter 04 januari 2018
S: Satsningen med hotellet inte ett klokt beslut – Skövde Nyheter 30 december 2017
Alliansen: Socialdemokrater utan strategi – Skövde Nyheter 20 december 2017
S: Vi tror inte på Katarinas drömprojekt – Skövde Nyheter 18 december 2017
Blogg: Tidigare inlägg om Billingen

Reformera strejkrätten

Igår meddelades det att APM Terminals, som svarar för driften av Göteborgs hamn, varslar 160 anställda i hamnen. Anledningen är att företaget måste minska kostnaderna för att kompensera för det intäktsbortfall som Hamnfyrans ideliga och långvariga strejker och stridsåtgärder har förorsakat bolaget.

Hamnfyrans ledning beklagar sig nu gällt över varslen. Men att fackförbundets mycket destruktiva agerande skulle få ekonomiska konsekvenser för arbetsgivaren, och därmed i förlängningen även för de anställningarna, borde knappast komma som någon överraskning.

Men Hamnfyrans oproportionerliga och ansvarslösa agerande vållar inte bara APM Terminals skada. De ständiga strejkerna och den därmed minskade hanteringskapaciteten i Göteborgs hamn påverkar många andra företag i Sverige. Flera tillverknings- och handelsföretag har, på grund av trasslet i Göteborgs hamn, tvingats välja att styra om sin export och import till andra hamnar. Detta kostar stora värden! Priset riskerar att betalas med konkurser och ytterligare förlorade arbetstillfällen.

Jag tycker att det högst anmärkningsvärt att ett själviskt och ansvarslöst gäng på Hamnfyrans kontor tillåts att blockera samhällsväsentlig infrastruktur och åsamka kostnader och skador för tredje man. Denna samhällsskadliga konflikt (som i grunden faktiskt är en konflikt mellan Transportarbetareförbundet och Hamnfyran) kan inte tillåtas fortgå. Situationen än både allvarlig och akut.

Jag menar att stridsåtgärder måste vara rimliga i förhållande till de kostnader som de förorsakar andra och samhället i sin helhet. Strejkreglerna behöver därför omfattas av en proportionalitetsprincip, vilken saknas idag. Vidare måste respekten för arbetsfreden förstärkas så att det råder fredsplikt när det finns kollektivavtal, vilket det ju gör i Göteborgs hamn (mellan branschorganisationen Svenska hamnar och Transportarbetareförbundet).

Slutligen måste det falla på staten (Medlingsinstitutet eller regeringen) att definiera när en strejk faktiskt är samhällsfarlig. Enligt det gällande regelverket ska detta avgöras av parterna, vilket innebär att även en sådan process kan bli föremål för tidsödande förhandlingar och krumbukter. Jag menar att det för en exportberoende handelsnation är uppenbart samhällsfarligt om dess största hamn blockeras så att logistikflödena störs och stryps.

Regeringen måste ingripa NU och ta initiativ till att förändra reglerna för strejkrätt i Sverige. Att vänta ytterligare är att sätta jobben, företagen och tillväxten på spel. Det är ansvarslöst.

Brev till Marie Ekman (S)

Idag har jag skrivit brev till Skövdes oppositionsråd Marie Ekman (S). Det brukar jag inte göra. Men anledningen är också extraordinär. Ekman fortsätter att godtyckligt misstänkliggöra moderaten Johan Fogelberg, som är ordförande i det allmännyttiga bolaget AB Skövdebostäder, och kräver hans avgång. Anledningen? Hon menar att Johans yrkesåtaganden ”riskerar att skapa lojalitetsproblem”.

Några exempel på när dessa lojalitetsproblem skulle ha infunnit sig har hon aldrig givit. Ej heller berör hon det faktum att frågan har diskuterats, avhandlats och avförts i och av bolagets styrelse. Än mindre intresserar hon sig för det faktum att bolagets årsredovisningar ger tydlig vittnesbörd om att bolaget förvaltas omsorgsfullt, utvecklas väl och i hög grad bidrar till Skövdes starka expansion.

Guilt by association således. Det är ett osmakligt och tarvligt grepp. Och ett nytt fenomen i den lokala Skövdepolitiken. Jag tycker att det är allvarligt. Det är illa att en hygglig, seriös och duktig fritidspolitiker godtyckligt misstänkliggörs. Men möjligen är det ännu allvarligare att detta sorgliga exempel riskerar att vara androm till varnagel. Vilka människor är beredda att i framtiden ta samhällsansvar och åta sig politiska förtroendeuppdrag, om det samtidigt innebär att man förväntas riskera anseende och yrkesliv? Vi ska komma ihåg att fritidspolitikerns villkor i övrigt är föga glamourösa eller lukrativa.

Jag ser en uppenbar risk att Ekman, när hon nu introducerar politikens avarter och skumraskmetoder i Skövde, bidrar till att utarma den lokala demokratin. Politiken riskerar att i än högre grad bli något som människor väljer att betrakta utifrån, istället för att engagera sig i. Insatsen och risken blir för stor i förhållande till möjligheter och vinster. Duktiga och kompetenta människor, som skulle behövas som politiska beslutsfattare, kommer av förståeliga skäl välja att hålla sig på behörigt avstånd.

Marie Ekman påstår i SLA att hon överväger att lyfta frågan som interpellation i kommunfullmäktige. Det är en debatt som jag i så fall ser mycket fram emot att föra. Men nu förväntar jag mig att Marie Ekman skyndsamt besvarar de frågor som jag har ställt i brevet.

LÄNKAR:

Brev till Marie Ekman (S) – 09 juni 2017
Fogelbergkritiken kan bli fullmäktigefråga – SLA 09 juni 2017
Blogg: Bottennapp av S i Skövde – 18 januari 2017

Inlägg i Billingedebatten

I afton debatterade Skövde kommunfullmäktige  – länge och väl – frågan om investering på berget Billingen. Det slutade med ett västgötaklimax. Med mer än en tredjedels minoritet återremitterade S och de andra vänsterpartierna. Beslutet i sakfrågan får således anstå till ett kommande möte.

Jag kom i debatten långt ned på talarlistan, varför jag fick anpassa mitt anförande något. Nedan följer mitt anförande, så som jag tänkte mig det på förhand Givetvis är det det talade ordet som gäller.

Jag återkommer nog med tankar och kommentarer kring sossarnas agerande i frågan. För det är så märkligt att det förtjänar en egen reflektion.

Men här och nu anförandet:

“Skövde stad, qvart 6 ifrån Berg, var en mycket liten fläck”. Det konstaterade vetenskapsmannen Carl von Linné vid sin resa genom bygden 1746. Även om vår stad upplevt en fantastiskt tillväxt och utveckling sedan dess är den – i jämförelse med många andra befolkningscentran i vår globaliserade värld – ännu en mycket liten fläck.

Men på denna fläck lever stolta människor och här sker dagligen fantastisk verksamhet! På Skövde kommuns visionsdag härförleden lärde jag mig att Volvo AB, världens näst största producent av lastfordon, här har sin största industrisite. Och jag fick klart för mig att detta alls inte är någon självklarhet. Det är tvärtom en prestation att här i vår tämligen lilla stad i det tämligen glest befolkade Skaraborg lyckas producera motorer i yttersta världsklass. Det kräver hög kompetens och skickliga medarbetare. De flesta andra större och ledande industrierna i världen ligger i anslutning till större städer med hundratusentals eller miljontals invånare. Där är urvalet av arbetskraft stort. Skövde är alltså i sammanhanget en mycket liten fläck. Volvos platschef liknade det vid humlan; Den lille gynnaren som inte borde kunna flyga, men som struntar i det, trotsar naturlagarna och med framgång gör det ändå.

Volvo är ett stort, dominerande och mycket betydelsefullt företag i vår stad. Men det finns flera andra som framgångsrikt utvecklar spetsiga produkter och tjänster och gör värdefulla affärer i när och fjärran. Dessa företag och de intäkter de genererar för mäniskor, kommun och stat utgör grunden för tillvaron här på vår lilla fläck och för det välstånd som vi här åtnjuter och stundom nog tar för givet.

Samtidens och i än högre grad framtidens tillvaro för oss skövdebor är avhängig i vilken mån dessa fina och viktiga företag klarar av att rekrytera välutbildade, innovativa och kreativa människor. För det är människor och deras kunskaper som gör svenska företag bättre. Det är människor som gör att de står pall i den internationella konkurrensen. Här har vi utmaningen! Vi måste ansträngningar för att Skövde, vår kära fläck på jorden, är och förblir en lockande och inbjudande plats för människor att flytta till, leva och arbeta på.

Detta är ett viktigt ljus att se den föreslagna satsningen på berget Billingen i. De investeringar som ska ske med såväl kommunala som privata medel ger en betydande och direkt avkastning i form av arbeten i byggbranschen och den allt mer betydelsefulla besöksnäringen. Värdena av detta är kalkylerade och står att läsa i WSP-rapporten. Där kan man också läsa viktiga resonemang om hur den nya ekonomins produktionsfaktorer utgörs av utbildad arbetskraft, innovationsförmåga och kunskapsöverföring. Hur väsentligt det är att med lyckas med att rekrytera, utveckla och behålla välutbildade och skickliga människor.

Vi moderater menar att investeringen på berget Billingen stärker och utvecklar Skövde. Den bidrar till att ge vår stad karaktär och att göra vår fläck mer intressant och lockande att vistas på. Att satsa på berget är att stärka vår kommun och att rusta den för framtiden. Att ge våra företag bättre förutsättningar att rekrytera de människor som behövs för att röra sig i världsmarknadens toppskikt. Att fortsätta låta humlorna lyfta och framgångsrikt flyga från vår lilla fläck. Detta är viktigt. Detta är ansvarsfullt. Detta är nödvändigt. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Var är kalkylen för sossarnas nej?

Knappt hade mitt senaste blogginlägg, där jag efterlyste Skövdesosseriets besked i Billingenfrågan, torkat förrän det röda partiet meddelade sitt ställningstagande. Socialdemokraterna säger nej till förslaget om att investera i Billingens friluftsområde och de säger nej till att i samförstånd med hotellägaren utveckla ett starkt och för staden och bygden mycket betydelsefullt besöksmål.

”Vi tycker fortfarande att beslutsunderlaget är för bristfälligt för att vi ska kunna gå med på en så stor satsning. Det saknas kostnadskalkyler, konsekvensanalyser och vilken påverkan det får på andra investeringar”, säger gruppledaren Maria Hjärtqvist (S) till SLA.

Jag utgår från att Hjärtqvist är rätt citerad. Jag undrar då om hon alls läst beslutsunderlaget? Och jag konstaterar att om hon nu skulle haft del så förefaller hon ändå inte ha förstått. För av förslaget till beslut framgår vilka kostnader som Skövde kommun ska åta sig för investeringen: ca 150 miljoner kr. Där framgår också vilka kostnader som krävs för driften av den utvecklade, kommunalt ägda frilufts- och rekreationsanläggningen: ca 20 miljoner kronor/år. I avsiktsförklaringen kan man också enkelt och tydligt utläsa vad som ankommer på hotellägaren rörande uppförande av en kongressanläggning samt renovering och tillbyggnad av hotellet till en kostnad om ca 200 miljoner kronor.

En konsekvensanalys finns också och den är mycket seriöst och nogsamt utförd av det ansedda analysföretaget WSP. Av rapporten framgår bland annat att 790 nya årsarbeten tillkommer under perioden 2017-2025. Under samma år beräknas skatteintäkterna i området öka med ca 70 miljoner kronor, vilka huvudsakligen bedöms tillfalla Skövde kommun. Rapporten avslutas: ”Sammantaget bedöms de regionalekonomiska effekterna samt regionens ökade skatteintäkter väl uppväga för den initiala investering som kommunen åtar sig att göra vilket tillsammans med övriga redovisade skäl och effekter gör det samlade förslaget såsom beräknats här lokal- och regionalekonomiskt motiverbart”.

Men detta är alltså inte en analys tillräcklig för att tillfredsställa Skövdes lokala sosseri. De vill ha flera siffror. De vill ha mer papper. Men när sossarna nu står och pekar finger är det viktigt att påminna sig om att oppositionsrådet Marie Ekman (S) faktiskt kunde ha varit den som beställde alla de dokument och rapporter hon någonsin kunnat drömma om. Detta om hon hade hörsammat Alliansens inbjudan att delta i berednings- och förhandlingsprocessen. Men hon och S avstod från delaktighet. De avstod från att vara med och ta ansvar för en av Skövdes största och viktigaste frågor någonsin. De valde, av partiegoistiska och -taktiska skäl får man förmoda, att stå utanför. Det tycker jag är bedrövligt.

Till Marie Ekman, Maria Hjärtqvist och de övriga sossarna vill jag rikta några frågor: Hur påverkar en utebliven satsning Skövde, dess invånare och dess näringsliv? Vilka är konsekvenserna för Skövde att projektet skulle skrotas? Vilka är kostnaderna för skövdeborna? Vilka konsekvenser får det på kort sikt för Skövde om ett av Sveriges största asylboenden skulle grupperas i kommunens allra viktigaste utvecklingsområde? Vilka konsekvenser får det på lång sikt för lokala företag och den lokala arbetsmarknaden om kommunen inte höjer sin attraktivitet till att vara en stad som välutbildade människor gärna söker sig till för att bo och arbeta i?

Att säga nej kan möjligen te sig enkelt. Men det är sannerligen inte riskfritt. Var är sossarnas konsekvensbeskrivningar och var är deras kostnadsberäkningar för sitt nej?

LÄNKAR:

S säger nej till 45-miljonersköpet – SLA 31 mars 2016
Utveckling av Billingen – en framtidssatsning för Skövde
Blogg: Dags att bekänna färg om Billingen – 31 mars 2016

Dags att bekänna färg om Billingen

Förra veckan presenterades Alliansens förslag till utveckling av Billingen för kommunfullmäktige och allmänhet. Det är ett rejält och väl underbyggt beslutsunderlag som har presterats på mycket kort tid. Det är faktiskt imponerande.

Huvudkomponenten är en avsiktsförklaring mellan Skövde kommun och First Hotels. Den innebär i mycket grova drag att kommunen åtar sig att göra omfattande investeringar i Billingens friluftsområde och dess anläggningar. First Hotels åtar sig å sin sida att investera i en renovering och utbyggnad av hotellet samt att uppföra en kongresshall. Sammantaget gör dessa satsningar att vårt kära berg utvecklas till att bli ett attraktivt och välkomnande område för friluftsliv, idrott, rekreation och besöksnäring. Med detta avförs hotellföretagets planer på att hyra ut hotellanläggningen till Migrationsverket.

På så vis tar vi stora kliv framåt i förverkligandet av visionen för Billingen, vilket vi i Alliansen sökte väljarnas stöd för i valet 2014. Billingen är en unik tillgång för Skövderegionen och ett av skövdeborna mycket uppskattat område. Friluftsområdet har sedan begynnelsen av 1970-talet successivt utvecklats och vuxit fram i samverkan mellan kommun, privata aktörer och föreningslivet. Så var det i begynnelsen, när makarna Sandberg gjorde sin alldeles fantastiska donation till staden. Så är det nu och så ska det vara framgent. En bilaga i underlaget berättar för övrigt om hur Billingens friluftsområde vuxit fram på platåberget. Den är läsvärd.

En fortsatt utveckling av berget är betydelsefull för oss skövdebor. För alla oss som uppskattar att röra oss till fots, på skidor, skridskor eller cykel i skog och mark. Men också för vår kommun och bygd. Att utveckla anläggningen med förbättrade möjligheter till kvalitativt friluftsliv samt berikande möten i en modern kongressanläggning förväntas leda till fler besökare i Skövde. Det ger ringar på vattnet. Bland annat bedöms satsningen i sig ge upphov till ca 790 årsarbeten under tiden 2017-2025, enligt en beräkning utförd med både försiktighet och utifrån vetenskapliga metoder av konsultföretaget WSP.

Givetvis stärker detta såväl Skövde som Skaraborg. Skövde får genom en utvecklad besöksnäring ytterligare ett ben att stå på utöver de befintliga näringarna. Men viktigt är också att Skövdes attraktivitet som bostadsort stärks. Och det är inte alls oväsentligt. I vår allt mer kunskapsbaserade ekonomi och arbetsmarknad är tillgång till välutbildad arbetskraft en nyckelfaktor. Människor vill bo där det är trivsamt. Där det finns utbud och mervärden. Skövde måste stå på tå för att vara en lockande och attraktiv plats där människor vill leva och arbeta. Det är en förutsättning för att företag och andra arbetsgivare i framtiden ska kunna utveckla sin konkurrenskraft, genom att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Men är inte affären olaglig? frågar sig vän av ordning som hämtat sin huvudsakliga information från den lokala bladen. Nej, det är inte olagligt för en kommun att bedriva strategisk utveckling och för detta göra erforderliga investeringar. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet och en av Sveriges främsta expereter på kommunalrätt samt ledamot i Europarådets expertgrupp om lokalt och regionalt självstyre, sammanfattade saken synnerligen distinkt under frågestunden vid kommunfullmäktige: “Statsstödsfrågan är helt död”. Detta stryks också av hans gediget genomrarbetade utlåtande om saken.

Juridik är nu ingen exakt vetenskap. Lagar kan tolkas på olika sätt av olika jurister. Men för politiken i Skövde kommun är och ska inte investeringen i Billingen vara en fråga om juridiska spetsfundigheter. Sådana får, om det blir aktuellt, hanteras av domstol. För oss handlar om något så enkelt men viktigt som om ren och skär politisk vilja. Hur ser vi på områdets betydelse för stadens och bygdens utveckling? Vad vill vi att berget ska vara? Vilka initiativ är vi redo att ta för att Skövde kommun ska ha rådighet över saken och området? Allianspartierna har med beslutsamhet satt ned fötterna i frågan. Vi står unisont bakom den föreslagna, strategiska satsningen på Billingen. Vi hoppas kunna göra det i brett politiskt samförstånd. Så som vi i Skövde har gjort så många gånger förrut när det handlat om viktiga, långsiktiga beslut och stora investeringar.

Sedan det senaste valet (2014) saknar de borgerliga partierna – för första gången sedan kommunreformen 1971 – majoritet i kommunfullmäktige. Mer och fler måste därför till för att saken ska kunna drivas till beslut. Företrädarna för det stora oppositionspartiet Socialdemokraterna inbjöds tidigt i processen att medverka och påverka i beredningen av frågan och förhandlingarna med kommunens motpart. De avböjde och har sedan dess duckat i frågan i väntan på det slutliga, fullständiga beslutsunderlaget. Nu ligger handlingarna på bordet, öppna och tillgängliga för var och en som vill betrakta dem. Det börjar bli dags att bekänna färg och ta ställning.

Frågan är därmed vad S och oppositionen vill med Billingen? Är de beredda att göra gemensam sak med Alliansen för att utveckla området till en stark tillväxtfaktor för staden och bygden? Eller avfärdar de förslaget för att istället låta berget gå ett ovisst öde till mötes och under de närmaste åren kanske präglas av Migrationsverket som dominerande verksamhet och aktör? Den 25 april är betänktetiden definitivt slut. Då beslutar Skövde kommunfullmäktige om saken.

LÄNK:

Utveckling av Billingen – sammanfattning (Skövde kommun)

Positiv dom för Cementa

På måndagen delgav Mark- och miljödomstolen sin dom över Cementas i Skövde ansökan om fortsatt och utvidgat tillstånd för kalkstensbrytning. Sammanfatningsvis innebär den ett klartecken för företaget att fortsätta med sin kalkstensbrytning och därmed sin cementproduktion i Skövde. Jag välkomnar beskedet och jag är tillfreds med att en lång process nu har kommit till sin slutpunkt. Väl medveten om att den genom överklaganden kan förskjutas framåt i tiden.

Jag har skummat den 115 sidor tjocka domen och insett att kalkstensbrytning i Sverige verkligen inte är något som sker godtyckligt.Kraven, som domen staplar, är flera och reglerar en mängd hänsyn som ska tas utifrån miljöbalken. Alltifrån hur sprängning ska utföras till vilket ansvar företaget har för att genom fysiska åtgärder i den omkringliggande terrängen kompensera för det utvidgade brytområdet. Domstolen har också vägt olika riksintressen mot varandra. För på Billingen krockar intresset för kalkstensbrytning med det för friluftsliv. Domstolen konstaterar dock att den utvidgade täkten endast kommer att ta en halv procent av det sammanhängande naturområdet Billingen i anspråk. Vidare att den inte innebär “några betydande förluster av naturmiljöer eller arter i ett större landskapsperspektiv”. Klart och tydligt.

I Skövde har frågan om Cementas fortsatta tillvaro engagerat och berört. I Moderaterna har vi hela tiden varit positiva till att en för staden viktig arbetsgivare kan fortsätta med en för Sverige viktig produktion. Om detta har vi inte varit ensamma. Skövde kommunfullmäktige beslutade med en mycket övertygande majoritet om sitt yttrande, med vilket kommunen uttalade att den inte hade något att erinra mot utökat täkttillstånd. Men vi har också varit angelägna om att för domstolen redovisa vår syn på olika miljöaspekter, terrängförhållanden och förutsättningar för att en fortsatt kalkstensbrytning ska ske med möjligaste hänsyn till omgivning, natur och människor.

Den som är ej mer än måttligt intresserad har möjligen kunnat få uppfattningen att frågan om Cementas framtid är något som är upp till kommunpolitiker har att avgöra. Lokalpolitiskt initierade rop om folkomröstningar, ett antal motioner i kommunfullmäktige och diverse artiklar i bladen kan ha givit sken av detta. Men så är det nu inte. Det är falska förespeglingar. Den som vill förbjuda kalkstensbrytning (vilket torde vara problematiskt av en lång rad skäl) måste ändra lagen. Det gör man inte i Skövde kommunfullmäktige. Det gör man i riksdagen.

LÄNK:

Tidigare inlägg om Cementa.

God fortsättning?

Ett nytt år ligger orört framför oss. Jag önskar alla en god fortsättning på 2016!

Något vet vi om det nya året. Bland annat att S-MP-regeringens ekonomiska  politik i och med årsskiftet slår igenom med full kraft. Därmed höjs skatterna med ofattbara 30 miljarder kronor. Sverige blir återigen världsmästare i hög marginalskatt och blir mindre attraktivt att utbilda sig, arbeta, satsa och leva i.

De sänkta arbetsgivaravgifterna för unga, vilka infördes under Alliansens regeringsperiod, slopas och ersätts med diverse mystiska åtgärder, vilka hittills lett till ytterst få jobb. Stefan Löfvéns löfte om EU:s lägsta arbetslöshet lär bli ännu ett i raden av svek.

För oss som bor i landsbygden blir den nya beskattningen på drivmedel den mest tydliga förändringen. Priset skjuter från och med idag upp med 60 öre per liter bensin, vilket innebär ca 36 kronor mer för en tank. Det är ingenting annat än en ren straffbeskattning på alla dem som inte bor intill en tunnelbane- eller spårvagnsstation och som måste ha bilden för att kunna arbeta och få ihop vardagen.

Lite märkligt i sammanhanget ter det sig att regeringen, bland alla skattehöjningar, tydligen sänker skatten på tobak. En snusdosa ska bli 0,44 % billigare, läste jag. Tröst för tigerhjärtan.

God fortsättning?


Bloggat på sla.se.
Desktop