Anders G Johansson
Kategori. försvar

Tydlig M-linje för försvaret

Freden är aldrig självskriven. Ofreden aldrig oundviklig. En orolig värld ställer höga krav på vårt eget lands förmåga och på vårt politiska ledarskap: Att vi är förberedda. Att vi är rustade. Och att vi samarbetar med våra vänner. (Ulf Kristersson)

Jag följer Folk och Försvars rikskonferens med ett öga. Bland annat såg jag idag M-ledaren Ulf Kristerssons tal som jag uppfattade som befriande tydligt och med en mycket tydlig riktning. Ulf och Moderaterna sätter säkerheten högt. Försvarsanslagen ska fördubblas, landet ska bygga sin säkerhet i samverkan med andra i Nato och ett potent säkerhetsråd ska inrättas i Statsrådsberedningen. Ulf tillät sig också att vara kritisk till den tidigare allianspolitiken på området genom att medge att “upprustningen av svenskt försvar borde ha påbörjats tidigare”.

Som kontrast till detta tydliga linjetal om försvars- och säkerhetspolitiken ska statsminister Stefan Löfvéns framträdande vid samma konferens ställas. Det lämnade fler frågor än det gav svar. I sitt anförande förkunnade han att “regeringens bedömning är fortsatt följande: Ett enskilt militärt angrepp direkt mot Sverige är osannolikt”.

Statsministerns deklaration av regeringslinjen är besynnerlig, eftersom Försvarsberedningen i bred enighet slagit fast att “ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas”. Skillnaden i dessa båda beskrivningar av omvärlden och säkerhetsläget är betydande. I Försvarsberedningen var det endast de båda ytterlighetspartierna V och SD som ansåg att ett väpnat angrepp ska betraktas som osannolikt. Men statsministern valde i Sälen alltså att göra dem sällskap.

Enligt Svenska Dagbladet beror statsministerns otydliga svajande på interna motsättningar i regeringen och inom S. Kraftmätningen står mellan den något mer realistiska Hultqvist-falangen och den mer naivt världsfrånvända linje som anförs av utrikesminister Wallström. Jag uppfattar statsministerns tal som ett kvitto på att det är Wallströmsvänstern som har ett övertag. Det är illavarslande och allvarligt.

Försvars- och säkerhetspolitiken är ett starkt skäl till att Sverige till hösten måste byta regering.

LÄNKAR:

Youtube: Ulf Kristerssons tal på Folk och Försvars Rikskonferens 2018
Ulf Kristerssons tal i text
Löfven gav dubbla besked om risk för väpnat angrepp

Motståndskraft

Idag har Försvarsberedningen lämnat en delrapport om inriktningen för totalförsvarets civila del. Rapporten har rubriken “Motståndskraft” och blir helgens lektyr. Efter att ha läst sammanfattningen kan jag konstatera jag att denna beredning betraktar tillvaron med avsevärd större nykterhet än dem som haft ansvaret under senare decennier. Men baksmälla väntar likväl. Mycket av det som konstateras behövas finns inte eller finns endast i otillräcklig mängd och omfattning för att uthärda en krigssituation. Totalförsvaret måste nu byggas upp snabbt och det kommer initialt att kosta stora pengar.

Jag fastnade för en passage i textmassan som jag tycker är träffsäkert rätt och riktig: “Försvarsvilja och folkförankring är grunden för möjligheten att uppbåda ett trovärdigt försvar. Invånare och beslutsfattare måste medvetandegöras om vad krig ställer för krav. Krismedvetenhet måste kompletteras med en krigsmedvetenhet.”

Nu gäller det att de politiska beslutsfattarna går före, visar krigsmedvetenhet och vidtar de åtgärder som krävs för att förstärka försvaret av Sverige.

LÄNKAR:

Här är försvarsberedningens förslag för att stärka Sveriges totalförsvar – SVT 20 december 2017
Försvarsberedningens rapport; Motsåndskraft 
Sammanfattning av rapporten
Blogg: Tidigare inlägg om försvaret

SD bidrar inte till säkerhet

I SLA den 13 november återkommer Stefan Hallberg (SD) med ännu en replik till mig och Torbjörn Colling (M). Jag väljer att kommentera hans artikel här på min blogg, eftersom debatten knappast längre berör ursprungsfrågan; behovet av krafttag i försvarsfrågan och Moderaternas politik för detta.

I sin artikel far Stefan Hallberg (SD) ännu en gång baklänges i tiden. Denna gång ända tillbaka till det ödesdigra försvarsbeslutet som fattades av Sveriges Riksdag 1925. Sam- och framtiden utesluter han dock nogsamt från sin argumentation. Likaså upplysningar om SD:s försvars- och säkerhetspolitiska uppfattningar och förehavanden. Det är tydligt varför.

Moderaterna föreslår att försvarsanslagen senast inom en tioårsperiod fördubblas jämfört med nuvarande nivåer. Sverige ska med ett trovärdigt försvar verka krigsavhållande och stabiliserande i Östersjöregionen. Men säkerhet förutsätter samverkan med andra. Moderaterna och Alliansen står därför bakom ett svenskt i medlemskap i Nato.

SD motsätter sig medlemskap och åberopar samma neutralitetsnostalgiska argument som den svenska vänstern. I Riksdagen röstade SD, tillsammans med Vänsterpartiet, nej till godkännande av värdlandsavtalet med Nato. Avtalet, vilket nyligen tillämpades under försvarsmaktsövningen Aurora, är en förutsättning för att Sverige ordnat ska kunna ta emot och samverka med utländska förband i försvaret av landet.

Hallberg berättar inte heller något om sitt partis anmärkningsvärda relation till Putinregimen i Ryssland. I Europaparlamentet springer SD troget Kremls ärenden. De röstar mot resolutioner som riktar berättigad kritik mot den ryska annekteringen av Krim. De röstar mot förslag om europeiska motåtgärder mot ryska påverkansåtgärder och desinformation. Vid sitt riksdagskansli har partiet haft personal som med dubbla identiteter förmodas ha ägnat sig åt ryskunderstödd desinformationsverksamhet. Och nyligen framkom det att en SD-ledamot lånat ut sig till att spela inofficiell valobservatör av de ryska valen. För räkningen för ledamotens uppträdande stod en organisation som anses stå Putinregimen nära.

SD:s agerande bidrar varken i Riksdagen eller i Europaparlamentet till att öka svensk säkerhet. Det förhåller sig precis tvärtom. Hallbergs nostalgiska tidsutflykter ändrar inte på den saken.

LÄNKAR:

SD: Sent ska syndaren vakna – SLA 13 november 2017
M: Moderaterna är garanten för ett svenskt försvar – SLA 27 oktober 2017
SD: Den moderata vindflöjeln – SLA 24 oktober – 2017
M: Moderaterna ska vara garanten för ett svenskt försvar – SLA 19 oktober 2017

Ansvarsfull försvarspolitik

Idag publicerar SLA äntligen slutrepliken från mig och Torbjörn Colling (M) i fäktningen med Conny Östling om Moderaternas försvarspolitik.

Jodå, Conny Östling (SLA 30/10), vi är kritiska till hur vår egen och andra regeringar har hanterat försvarsfrågan. Vi tycker att S-regeringarnas drakoniska nedläggningar av förband 2000 och 2004 var ogenomtänkta. Särskilt avmilitariseringen av Gotland var huvudlös. Vi menar att det var oförståndigt av den borgerliga regeringen att bland annat skjuta viktiga materielanskaffningar på framtiden. Men vi konstaterar att läget hade varit ännu sämre och svårare, om Socialdemokraterna istället hade fått fortsätta sin konsekventa urholkning av försvarsanslagen.

Detta har vi påtalat. Nu och tidigare genom åren. Den politik, som Moderaterna i Skaraborg och Västra Götaland länge har pläderat för, har nu upplyfts till nationell politik för Moderaterna.

Det är viktigt och angeläget att Sverige skyndsamt blir medlem i Nato. Vårt land måste skyndsamt utveckla sitt försvar i flera olika avseenden. Det svenska försvaret ska vara krigsavhållande och bidra till stabilitet i vår del av världen.

Därför har Moderaterna drivit regeringen framför sig och åstadkommit anslagsökningar under perioden. Därför vill vi inom de kommande två åren förstärka försvarsbudgeten med ytterligare 15 miljarder kr. Därför vill vi se till att försvarsanslagen senast inom tio år ska ha fördubblats.

Anders G Johansson (M),
gruppledare, Skövde

Torbjörn Colling (M),
kommunstyrelsens 1:e vice ordf., Karlsborg

LÄNKAR:

Ansvarsfull försvarspolitik – SLA 11 november 2017
Moderaterna och försvaret (Conny Östlings replik) – SLA 27 oktober 2017
Moderaterna är garanten för ett svenskt försvar – SLA 27 oktober 2017 
M ska vara garanten för ett svenskt försvar – SLA 20 oktober 2017

 

Moderaterna är garanten för ett svenskt försvar

I dagens SLA tillbakavisar jag och Torbjörn Colling, M-kollega i Karlsborg, ett illa underbyggt angrepp från en Stefan Hallberg, som är någon SD-företrädare i fästningsstaden. Det handlar om försvaret. Artikeln i sin helhet nedan.

Stefan Hallberg (SD) ifrågasätter den svenska försvarspolitiken efter millenieskiftet och
Moderaternas roll i den. Det har vi också gjort. Moderaterna i Skaraborg och Västra Götaland
har därför konsekvent och outtröttligt drivit på för en skarpare och vassare försvarspolitik.

Därför ställde vår förbundsstämma i Skaraborg 2011 krav på förberedelser för styrketillväxt.
2013 förordade den ett svenskt medlemskap i Nato. 2015 antog den målsättningen att
försvarsanslagen ska räknas upp till 2 procent av BNP. Detta är numera målsättningar som
alla slagits fast av partiet och som sedan arbetsstämman utgör vår nationella politik.

Vi menar att de borgerliga regeringsåren förvisso lämnade en del övrigt att önska när det
handlar om försvaret. Men vi konstaterar samtidigt att om Alliansen inte hade styrt, hade
istället Socialdemokraterna kunnat fortsätta att minska försvarsanslagen med 5 miljarder kr
under åren 2009-2011. Vi noterar vidare att Alliansen tillförde fast anställda soldater, vilka är
väsentliga inte minst för upprätthållande av beredskap och kompetens. Under denna tid
återinfördes också den nationella försvarsplaneringen och veteranpolitiken grundades och
utvecklades.

Moderaterna har sedan 2014 drivit S-MP- regeringen framför sig i försvarsfrågan. I två
försvarsöverenskommelser har partiet tvingat upp anslagen till nivåer som betydligt överstigit
regeringens ambitioner och bud. För 2019-2020 föreslår vi att ytterligare 15 miljarder kr
tillförs. Moderaterna har gjort och gör skillnad för försvaret.
SD:s man i Karlsborg lyckas inte med en rad att redogöra för någon egen politik, utan förmår
endast att blicka bakåt och gnälla. Ömkande nostalgi löser dock inte något av Sveriges
säkerhetsproblem.

Med de beslut och den politik som Moderaterna nu slagit fast tar partiet ett medvetet grepp
om försvarsfrågan och olika aspekter av den. Moderaterna är och ska vara garanten för ett
starkt svenskt försvar.

Anders G Johansson (M),
gruppledare, Skövde

Torbjörn Colling, (M),
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Karlsborg

LÄNKAR:

Moderaterna är garanten för ett svenskt försvar – SLA 27 oktober 2017
Blogg: Tidigare inlägg om försvaret

M ska vara garanten för ett starkt försvar

I torsdagens SLA skriver jag och fyra andra lokalpolitiker om den försvarspolitik, som Moderaternas arbetsstämma slog fast. Det var ett viktigt och efterängtat beslut. Och vi västsvenska moderater kan slå oss för bröstet för att i hög grad bidragit till att vässa och förbättra skrivningarna. Arne Lernhag var den som förde Moderaterna i Västra Götalands talan i försvarsfrågorna på stämman. Artikeln följer nedan.

Sveriges försvarsbudget behöver i det närmaste fördubblas. Moderaterna har nu fattat de beslut som krävs för att driva detta vilket Moderaterna i Västra Götaland gått i spetsen för. Försvaret har aldrig varit och kommer aldrig att bli ett särintresse, människors rätt till frihet och självbestämmande i form av ett trovärdigt försvar kommer alltid att vara ett intresse för alla.

Under alltför lång tid tog alltför många regeringar alltför lättsamt på försvarsfrågorna. Efter förra valet inledde Moderaterna därför ett arbete med att dels uppdatera vår egen politik och dels på riktigt påverka utvecklingen i ny riktning.

Resultaten har varit ganska omedelbara och tillsammans med alliansvännerna har vi drivit en motsträvig och senfärdig regering framför oss i omgångar. Till och med Miljöpartiet har fått vika sig inför den reellt försämrade säkerhetspolitiska situation som utvecklat sig under längre tid. Ett säkerhetspolitiskt läge som fortsätter att förvärras.

Nyligen avfärdade exempelvis den ryske ambassadören till Sverige sitt lands bidrag till instabilitet genom skylla på att “konstlade hinder som emellanåt reses”. Invasionen av Georgien, kriget i Ukraina, de återkommande utfallen mot baltikum och kränkningarna mot svenskt territorialhav och luftrum är allt annat än konstlat. Desinformationen fortsätter därmed och den ryska auktoritära regimen består.

Nu har Moderaterna, på initiativ av oss i Västra Götaland, fullbordat resan till att bli garanten för ett starkt svenskt försvar. Precis det vi själva liksom våra väljare förväntar sig. På vår stämma beslutade nyligen 200 ombud och partistyrelsen att Sverige på några års sikt ska dubblera försvarsbudgeten till två procent av BNP. Till skillnad från andra partier kommer vi dessutom att använda en ansvarstagande ekonomisk politik för att finansiera detta viktiga.

Och mer ska till. Bland annat måste det tas fram åtgärder för att säkra samhällsviktiga funktioner så att de är tillgängliga även i kris och krig, även detta på initiativ av Västra Götaland. Vidare måste pliktpersonalen få skäliga ersättningar och staten stärka det psykologiska försvaret, för att nämna något.

Avslutningsvis är inget land nödvändigtvis ensamt. Sverige är en del av ett västerländskt och demokratiskt större samhälle, med vars länder och folk vi delar värderingar och samarbetar med. Vi menar att detta även borde omfatta försvaret. Ett inträde i Nato är därför av stor vikt och Sverige behöver påbörja alla de politiska, militära och juridiska förberedelser som krävs.

Moderaterna ska vara den ansvarstagande garanten för ett starkt svenskt försvar. Nu ser vi fram emot att möta väljarna.

 

För Moderaterna i Västra Götaland

Arne Lernhag (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Öckerö

Anders G Johansson (M)
KF-gruppledare, Skövde

Peo Andersson (M)
KF-gruppledare, Tibro

Torbjörn Colling (M)
vice ordförande kommunstyrelsen, Karlsborg

Catrin Hulmarker (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Hjo

LÄNKAR:

M ska vara garanten för ett starkt försvar – SLA 19 oktober 2017

Tidigare bloghginlägg om försvaret

Ordningen är återställd

Idag avslutade Moderaterna sin arbetsstämma i Örebro. Jag har följt den på avstånd här hemifrån. Flera viktiga och efterlängtade beslut har fattats. Mest uppmärksammat är kanske den tydliga utvecklingen av migrationspolitiken, som är nödvändig mot bakgrund av att den rådande är otillräcklig och får allvarliga konsekvenser.

Men förändringarna är flera och förnyelsen är större än så. Partiets reformgrupper har under ungefär ett års tid analyserat sitiationen på olika områden och utvecklat förslag på hur problem ska angripas och lösas. Politiken har en tydlig ideologisk utgångspunkt i det liberalkonservativa idéarv som är Moderaternas. Jag känner igen mig, jag känner mig hemma och jag trivs.

Försvaret är från och med idag en högt prioriterad fråga för Moderaterna. Senast inom en tioårsperiod ska anslagen ha fördubblats och motsvara 2 procent av BNP. Det gör mig särskilt glad, eftersom jag har under flera års tid arbetat för att partiet ska återta en både seriös och ambitiös hållning i frågan om vårt lands säkerhet. När företrädare för vårt parti för några år sedan trodde att den eviga freden var vunnen och menade att tillvaron var tryggare än någonsin, hävdade jag motsatsen. Jag skrev och drev ett antal motioner med förslag som skulle bidra till att vässa försvarspolitiken. Bland annat föreslog jag 2015 att tvåprocentsambitionen skulle vara Moderaternas.

Jag hade rätt då och jag fick rätt idag. Nu ser jag fram emot att frimodigt och reservationslöst få diskutera de viktiga försvars- och säkerhetsfrågorna med meningsmotståndare i andra partier. Och jag kan göra det med mycket större trovärdighet än många andra.

Med stämman i Örebro signalerar Moderaterna ansvarstagande, tydlighet och ideologisk skärpa. Det är efterlängtat i ett parti som efter förlustvalet har uppträtt vilset och avvaktande. Jag tror stenhårt på den politik som arbetstämman slog fast. Jag är imponerad över hur Ulf Kristersson och hans lag på mycket kort tid har ingjutit hopp och mod i det ledande oppositionspartiet. Och jag känner stark förhoppning om att den energi, som jag upplever ha präglat stämman, ska bära partiet mot betryggande höjder i opinionen. Efter en tid av förvirring och motsättningar är nu ordningen återställd och Moderaterna att räkna med.

Svenskt jordbruk – för säkerhets skull

I Örebro pågår Moderaternas partistämma. Från Västra Götaland har vi spelat in kravet att partiet ska verka för att utveckla en strategi för hur försörjningen av samhällsviktiga förnödenheter ska fungera även vid kris och krig. I dagens Skaraborgs Allehanda skriver jag och Lennart Bogren, LRF-ordförande i Skövde, om det svenska jordbrukets betydelse för landets uthållighet och säkerhet. Artikeln nedan:

 

Nu i helgen håller Moderaterna arbetsstämma i Örebro. Stämman innebär slutfasen för en omfattande politikutveckling. Samhälls- och politikområden har analyserats. Problem, fel och brister, som hämmar en positiv utveckling av Sverige, har identifierats. De angrips med nya idéer och förslag till lösningar, som alla tar utgångspunkt i ett liberalkonservativt idéarv.

Ett område som i hög grad är föremål för förnyelse och förändring är försvarspolitiken. Försvarsfrågan har under decennier, även under de borgerliga regeringsåren, fallit i skymundan och hanterats med styvmoderlighet. Med ett bryskt och raskt försämrat omvärldsläge är det nu både angeläget och bråttom att återta en nationell försvarsförmåga. Därför föreslår Moderaterna att försvarsanslagen inom en tioårsperiod ska fördubblas jämfört med den nuvarande nivån. Sverige ska nå de 2 procent av BNP som är försvarsalliansen Natos rekommendation.

Men vårt lands försvar och uthållighet handlar inte endast om militär kapacitet. Det svenska samhället är i hög grad beroende av import för att klara den dagliga försörjningen, bland annat av en så grundläggande sak som mat. En blockering av Göteborgs hamn kommer redan inom dygn medföra stora påfrestningar på det svenska samhället, vars självförsörjningsgrad av livsmedel är låg och lagerhållningen av mat är i det närmaste obefintlig.

Moderaterna i Västra Götaland föreslår att Sverige ska utveckla en strategi för att samhällsviktiga resurser, dit livsmedel hör, ska vara tillgängliga även vid kris och krig. Ett viktigt första steg för att uppnå detta är att öka den svenska produktionen av livsmedel. Det förutsätter i sin tur att de svenska jordbrukarna ges rimliga förutsättningar att hävda sig gentemot konkurrerande jordbruksföretag i Europa. Det har de inte idag. De svenska jordbrukarna tyngs av såväl direkta skattepålagor som komplicerade och kostsamma särkrav i regelverken. De höga kostnaderna gör det svårt att få avsättning för produkterna på såväl den inhemska marknaden som på exportmarknaden. Det pressar företagens marginaler och hämmar deras tillväxt och utveckling.

Onödiga kostnadspålagor, särlagstiftning och hämmande regelverk måste avlägsnas för att de gröna näringarna ska kunna tillvara ta de goda möjligheterna för att kunna växa och utvecklas. Det ger förutsättningar för fler jobb på landsbygden. Och det ger Sverige en ökad säkerhet.

Anders G Johansson,
riksdagskandidat, Moderaterna

Lennart Bogren,
lantbrukare och LRF-ordförande i Skövde kommun

LÄNKAR:

Blogg: Vässad försvarspolitik – 24 september 2017
Blogg: Andra inlägg om försvaret

Håll tillbaka dem som hotar vårt samhälle

På lördag väntas centrala Göteborg bli scenen för hat, ondska, brutalitet och våld. Ett stort antal anhängare av den nynazistiska rörelsen Nordiska motståndsrörelsen (NRM) kommer att marschera på gatorna. Ett ännu större antal medlemmar i den internationella våldsvänstern kommer att komma dit för att söka konfrontation och våldsam uppgörelse. Mittemellan kommer den svenska polisen att stå. Poliser som riskerar liv och lem för att upprätthålla lag och ordning.

Jag är som så många andra riktigt orolig för hur lördagen i Göteborg kommer att te sig. Jag befarar kravaller, förstörelse och blodspillan. Kostnaderna för upprätthålla demonstrationsfriheten är enorma. Jag menar att de är orimliga.

De senaste veckorna har det förts diskussioner om huruvida det är rätt att nazister ska ha rätt att demonstrera. Flera intellektuella tyckare, som jag har djup respekt för, menar att det vore oförenligt med de grundläggande åsikts- och yttrandefriheterna om demonstrationsfriheten snörptes och begränsades. Jag inser också att det är vanskligt och komplicerat att laborera med dessa fundamentala friheter. Men jag tycker trots allt att man måste kunna göra mer för att försvara det demokratiska samhället från dem som vill förgöra det.

De skränande och taktfast stampande varelser som ska marschera i Göteborg på lördag är ju inte bara ett gäng förvirrade och historielösa typer med en vidrig värdegrund. De är också medlemmar i en organisation som inte bara predikar hat och våld, utan också praktiserar hat och våld. Det är ett kriminellt gäng. Jag tycker inte att organisationsfriheten med självklarhet behöver  omfatta sammanslutningar som har kriminalitet som verksamhetsidé. Det borde kunna göras olagligt att vara medlem i en sådan organisation.

Och om det befinns vara omöjligt att göra denna inskränkning i den grundlagsfästa organisationsfriheten, måste staten kunna vara tuffare mot de kriminella individer som bär upp farliga organisationer. Den som är dömd för hatbrott eller som har dömts för vålds- eller ordningsstörande brott i anslutning till tidigare demonstrationer eller möten på allmän plats, borde också kunna dömas till demonstrationsförbud i ett antal år. För det är väl inte självklart att människor återkommande ska få missbruka sina grundläggande fri- och rättigheter till att hota och kränka andra? Det skulle ge möjlighet för Polisen att plocka ut ledarsgestalterna, tillika de mest notoriska brottslingarna, ur tåget.

Jag tänker på de poliser som ska stå i linjen på lördag, trängda mellan våldsverkande drägg på båda sidor. Jag ber för att ingen ska skadas och jag hoppas och tror att de ska ro iland uppgiften. Men jag tycker att det är eländigt att en gigantisk poliskommendering ska behöva avdelas för att parera våldshögerns och -vänsterns sammandrabbning. Jag förmodar att när ett stort antal poliser koncentreras till centrala Göteborg, får det konsekvenser för ordningen på andra håll i landet.

Det är vid den här sortens samhällspåfrestande händelser som jag tycker att Polismyndigheten ska kunna rekvirera personal och materiel från Försvarsmakten. Det hade varit utmärkt om polisstyrkan i Göteborg kunde kompletterats med ett skyttekompani med fordon. De skulle kunna vara behjälpliga med övervakning, upprätthålla avspärrningar, kontrollera inpassering och – om nödvändigt – även göra insatser för att hålla ner kravaller och återställa ordning.

Det medger nu inte lagen, som är präglad av de tragiska händelserna i Lunde i västernorrländska Ådalen 1931. Men den borde kunna göra det, menar jag. Militären har nu, på ett helt annat sätt än på 1930-talet, förmåga att ingripa mot andra hot och störande händelser än de rent militära. Deltagandet i olika internationella insatser med varierande konfliktskalor har medfört att militären utvecklat förmåga att uppträda flexibelt och göra anpassade insatser.

När jag själv tjänstgjorde på det svenska skyttekompaniet i Kosovo 2007 var ”riot control” en uppgift som övades var och varannan vecka. Tillvägagångssättet, taktiken och tekniken var hämtad från den svenska polisen. Och utrustning fanns i form av batonger, sköldar samt icke dödliga vapen såsom OC-spray och gummiprojektiler till automatkarbinernas granattillsatser. Vi hade god förmåga att göra stabila insatser och att upprätthålla ordning, utan att bruka övervåld.

Vi måste göra mer för att hålla tillbaka de onda krafter, som på olika sätt vill störta vårt demokratiska samhälle mot avgrunden. Vi måste göra mer för att hindra dem som ser våld, förstörelse och ödeläggelse som sin främsta ambition. Och vi kan, menar jag, göra detta utan att göra uppenbart våld på den demokratiska statens grundläggande principer.

Slutligen vill jag påpeka att ovanstående resonemang gäller generellt om all de olika rörelser och krafter som från olika utgångspunkter strävar mot vårt fria samhälles förgörelse. Relativisering är således överflödig och undanbedes.

Vässad försvarspolitik

I lördags höll Moderaterna i Västra Götalands förbundsråd, vilket är en sammanslutning som omfattar förbundsstyrelsen och ombud för samtliga partiföreningar i länet. Jag representerade Skövde. Rådet var sammankallat för att ta ställning till de förslag från partistyrelsen, som Moderaternas arbetsstämma ska behandla den 12-15 oktober i Örebro. Materialet omfattar över 500 sidor och blev tillgängligt bara några få dagar före förbundsrådet. Därmed kraftsamlade jag på området försvarspolitik och tog också plats i det utskott som arbetade med dessa frågor.

Överlag innebär förslaget från partistyrelsen en förbättrad försvarspolitik med avsevärt högre ambitioner än vad partiet lyckades prestera i regeringsställning. Samtidigt finns det en del att förbättra och utveckla i skrivningarna och det var just det vi tog oss an på förbundsrådet. Jag fick gehör för samtliga mina synpunkter och från de övriga västsvenska partivännerna kom ytterligare ett antal kloka inspel. Det känns sammanfattningsvis riktigt bra att Moderaterna nu är på banan i försvarspolitiken!

Först och främst slog vi fast att tvåprocentsmålet för försvarsutgifterna måste uppnås så snart det är möjligt. Investeringar i
materielsystem behöver göras tidigt, medan anslag till förbandsverksamheten sannolikt behöver räknas upp mer successivt. Vidare slog vi fast att Moderaterna ska fortsätta att arbeta för ett svenskt Nato-medlemskap, vilket ju är den enskilt viktigaste åtgärden för att öka svensk säkerhet.

Sedan tog vi sikte på Hemvärnet, som ju är den största delen av det nuvarande försvaret. Hemvärnet har idag i uppgift att skydda och bevaka. Moderaterna i Västra Götaland föreslår att hemvärnsförband  även ska kunna lösa uppgiften försvara. Det innebär en högre ambition som ställer krav på högre duglighet, större eldkraft och ökad rörlighet.

Vi gick längre än partistyrelsen när det handlar om hur Försvarsmakten ska kunna stödja Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Detta kan idag ske om det syftar till att ingripa mot eller förhindra terrorbrott. Men det kräver regeringens godkännande. Det senare gör att tillämpningen kan bli ganska omständig och tidsödande. Dessutom menar vi att det finns andra samhällspåfrestande situationer än just terrorangrepp, där polis bör kunna rekvirera personal ur Försvarsmakten. FM-personal ska i en större utsträckning än idag kunna bistå med att ombesörja bevakning, kontrollera inpassering osv,  så att polisresurser kan frigöras för ingripanden.

Sist, men inte minst, beslutade vi att lyfta upp en mycket viktig fråga, som hittills varit i skymundan. Det är frågan om Sveriges försörjning i händelse av kris eller krig. Sverige är ett mycket handelsberoende land. Via framförallt Göteborgs hamn landar dagligen importerade livsmedel, drivmedel och andra förnödenheter som vi behöver för att vårt samhälle ska fungera. Redan efter några dagars blockering av hamnen (värre än den som det destruktiva fackförbundet Hamnfyran dagligen tillåts att utöva) kommer det att bli tomt på hyllorna i ICA-butiken och i pumparna på macken. Vårt samhälle har alltså en begränsad uthållighet och det krävs större grepp än att utbilda i 72-timmarsregeln om personlig överlevnad för att hantera det.

Under det kalla kriget upprätthöll staten beredskapslager för väsentliga förnödenheter. Då hade vi också flera jordbrukare och kunde därmed upprätthålla en högre självförsörjningsgrad än idag. Moderaterna i Västra Götaland menar att Sverige måste utveckla en strategi för hur samhällsväsentliga förnödenheter ska vara tillgängliga även vid kris- ock krigssituationer. Det är ett omfattande och komplicerat arbete som måste inledas skyndsamt. Men jag menar att en självklar och omedelbar åtgärd måste vara att ge svenska bönder bättre förutsättningar för sin produktion, så att de kan hävda sig gentemot konkurrenterna i andra länder. Om villkoren är rimliga kommer de svenska jordbruksföretagen att bli fler, den inhemska produktionen större och landets sårbarhet för kris och krig minska.

Slutligen vill jag berätta att vi Moderater i Västra Götaland gjorde tummen ner för partistyrelsens förslag om att låta Hemvärnet utgöra egen försvarsgren och att det psykologiska försvaret ska vara egen självständig myndighet. Organisatoriska förändringar utan tydliga motiv andas symbolpolitik. Sådant går inte hem bland jordnära västgötamoderater. Vi vill lösa riktiga problem istället.

LÄNKAR:

Handlingar till Moderaternas arbetsstämma 2017 (försvar s 486-523)

Bloggat på sla.se.
Desktop