Anders G Johansson
Kategori. #KryssaAndersG

Personrösterna i Skövde färdigräknade

Då är också personrösterna i Skövde färdigräknade. För Moderaternas del innebär inte denna räkning någon förändring av kommunfullmäktigegruppens sammansättning utifrån valsedelns ordning. Det är en bekräftelse av att vårt lag både fungerar och uppskattas av Skövdes M-väljare.

Även om det inte har någon praktisk betydelse är jag lite stolt över att ha fått kryss i tillräcklig grad för att kunna titulera mig personvald i ännu en period. Till de 536 Skövdebor som med ett kryss markerat sitt förtroende för min person säger jag varmt tack! Dessa kryss motsvarar 5,97 % av partiets röster och spärren för att bli personvald ligger på 5 %.

Tre andra reflektioner kring personrösterna:
1. Katarina Jonsson har samlat de flesta av M-väljarnas kryss. Det är naturligt, rättvist och förväntat. Katarina är en utomordentlig och uppskattad politisk ledare för kommunen, för Alliansen och för Moderaterna. Det är en styrka för oss alla att ha en ledare som står trygg och stark, är väl eteblerad och komplett oifrågsatt. Det medför att vi kan bedriva de politiska arbetet i kommunen med både tempo och stadga.

2. John Khalaf är den tredje mest kryssade moderaten i Skövde. I de tre Rydsdistrikten är han till och med den mest kryssade. Det är en imponerande prestation! John är en mycket engagerad och kapabel person som har gjort och gör en mycket värdefull insats för att vinna förtroende för Moderaterna i allmänhet och i synnerhet i dessa tre valdistrikt.

3. Anna Ljungberg gör sitt första val och går i mål som den fjärde mest kryssade moderaten. Anna är en uppskattad person med många försänkningar i lokalsamhället. Hon har i valrörelsen genomgått ett riktigt elddop och har fått utstå återkommande och tuffa angrepp på insändarsidorna. Hon har ridit ut stormen på bästa sätt. Det har uppskattats av väljarna som har belönat henne med sit förtroende.

Individuella prestationer till trots är det ju det samlade lagspelet som avgör om det blir fram- eller motgång. Jag menar att Moderaterna i Skövde har gjort ett mycket bra val. Vi har inte tappat, trots att partiets rikstrend har varit vikande och Skövde traditionellt brukar följa det nationella valresultatet. Den lokala valrörelsen i Skövde har denna gång också varit osedvanligt hård och stundom rentav skruvad.

Vi har stått pall för motståndarens tvivelaktiga påståenden om vår politik. Vi har lyckats bevisa att byggnationen av en liftanordning på Billingen inte äventyrar välfärden i Skövde. Vi har stått pall för diverse tarvliga personangrepp riktade mot våra företrädare. Vi har ridit ut en långvarig insändarkanonad med Moderaterna som ensam måltavla i lokaltidningens spalter.

Resultatet är givetvis en lättnad och en glädje. Vi är tacksamma över att många invånare har visat tilltro till våra idéer och ambitioner för Skövde. Vi är ödmjukt stolta över att väljarna har visat förtroende för vår förmåga att styra vår kommun.

LÄNK:

Personröster i kommunvalet i Skövde 2018 – Valmyndigheten

Jag ber om ditt förtroende

Jag avslutade lördagens kampanjarbete med att lappa brevlådor i min barndoms kvarter i Skultorp. Det blev den sista riktiga ansträngningen i den här valrörelsen. Det har varit roliga men arbetsamma veckor med besök i Skaraborgs många kommuner. Jag har knackat dörr, jag har stått i valstuga, träffat väljare på torgen, lappat lådor, skrivit artiklar och blogginlägg samt svarat på ett otal frågor, synpunkter och ifrågasättanden i sociala medier. Jag har gjort vad jag har kunnat för att Sverige ska få Ulf Kristersson som statsminister.

I morgon är det valsöndag. Då kommer jag ägna dagen åt att dela ut valsedlar utanför vallokalen i Skövde stadshus. På kvällen, ca kl 20.00, deltar jag i Skövde Nyheters valvaka för att kommentera den tidiga vallokalsundersökningen.

I morgon ska jag också själv lägga min röst för en ny moderatledd regering. Jag är uppriktigt glad för att fyra år av hårdför socialistisk politik förhoppningsvis nu är till ända. Likaså att fyra förlorade år för svensk borgerlighet nu är slut. Ulf Kristersson har rätt när han säger att vi aldrig mer får ha en sådan mandatperiod som den som vi snart avslutar. Moderaterna ska i varje ögonblick göra det yttersta för att få genomslag för sin politik. Det är det som jag ser som den självklara uppgiften som riksdagsledamot, om jag får det förtroendet.

Jag har fullt förtroende för Ulf Kristersson som ledare för Moderaterna och jag har stora förhoppningar om vad han kan åstadkomma som statsminister. Jag är övertygad om att Moderaterna har en politik som behövs för att möta och vända landets problem. Jag hävdar att en röst på Moderaterna är den främsta garanten för ett maktskifte och en bättre politik för Sverige.

Jag är trött på politisk triangulering och taktisering. Jag är ivrig att utifrån trygga liberalkonservativa värderingar och välgrundad politik ta mig an Sveriges problem. Att bli vald när man inte redan är vald är inte lätt. Därför ber jag om ditt förtroende, din röst och ditt kryss för att få företräda dig och Skaraborg i Sveriges riksdag.

En dag för försvaret

Min torsdag var en dag för försvaret. På morgonen skyltaktivitet med utdelning av 200 frukostpåsar utanför infarten till Skövde garnison. Sedan genomförande av Skövdemoderaternas traditionsenliga servering av ärtor med (val)fläsk. Därefter ett mycket givande besök på Skaraborgs regemente där delar av regementsstaben gav en aktuell orientering om läget på förbandet. Besöket på P 4 blev veckans sista. I måndags besökte jag Livregementets husarer i Karlsborg och på tisdagen Militärregion Väst.

Min bild av de tre förbandsbesöken är att det är nödvändigt att förstärka försvarsanslaget på såväl kort som lång sikt. Mest angeläget och brådskande är det att ta tag i personalfrågan. Det råder brist på samtliga personalkategorier i försvaret och mest skriande är bristen på officerare. Bristen på sådana är redan besvärande och kommer att utgöra en begränsning för Försvarsmakten att utbilda fler rekryter och bemanna ytterligare förband. Det behöver göras mer för att rekrytera fler kadetter till officersutbildningarna, men framförallt behövs det bättre verktyg för att förmå de befintliga officerarna att inte lämna yrket.

Med detta sagt är det också väsentligt att regeringen ger en tydligare anvisning om prioritering för Försvarsmakten. Återuppbyggnaden av det nationella försvaret måste tydligare sättas i främsta rummet. Det innebär att andra åtaganden behöver strykas. Insatsen i Mali är en uppgift som kräver främst mannatimmar och som inte är uppenbart meningsfull ur ett nationellt försvarsperspektiv.

Vidare är materielläget bristfälligt. Arméns stridsvagnar och pansarskyttefordon är i behov av renovering för att kunna mäta sig med en motståndarens motsvarigheter och andra vapensystem. Med en sådan uppgradering kan de vara relevanta in på 2030-talet enligt en utredning av Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov. Men det behövs också mer av persedlar för soldaternas personlig utrustning. Idag råder det brist på basala ting som kängor och uniformer och sådana brister tar lång tid att åtgärda. Det beror till viss del att Sverige av outgrundlig anledning inte, som andra nationer, väljer att klassa dessa persedlar som krigsmateriel. Med en sådan klassificering skulle Lagen om offentlig upphandling kunna kringgås och ledtiderna förkortas avsevärt.

Jag uppfattar att Moderaterna i allt väsentligt ligger rätt med den nya försvarspolitiken. Vi menar att försvarsanslagen under de kommande tre åren minst ska förstärkas med de 18 miljarder kr som ÖB har begärt. Inom en tioårsperiod ska de fördubblas jämfört med dagens nivå. Den ökade ramen ska bland annat användas för att förstärka Försvarsmaktens attraktivitet som arbetsgivare samt för att uppgradera samtliga befintliga stridsfordon och -vagnar. Personligen är jag av uppfatting att en ny, moderatledd regering tidigt måste inleda nyanskaffning av fordon som kan ersätta dem som nu börjar att få några år på nacken. Moderaterna är slutligen tydliga med att internationella insater framledes ska kraftsamlas till närområdet.

Det finns mer att tycka, tänka och skriva om vad som behöver göras för att stärka försvaret. Dessvärre har frågan hamnat i skymundan i den nationella valdebatten. Det är emellertid en fråga som jag brinner starkt för och som jag hoppas att få ägna mig åt om jag skulle bli vald till Sveriges riksdag.

LÄNK:

Blogg: Tidigare inlägg om försvaret.

Stå upp för försvaret

I morse mötte jag och M-vänner anställda vid Skövdegarnison med frukostpåsar och budskap om Moderaternas politik för Sveriges säkerhet och ett starkare försvar. Det gjorde vi även 2014 och därmed har vi nu etablerat en tradition.

I år är det jag inte bara jag, utan hela Moderaterna som står upp för försvaret. Försvarspolitiken har utvecklats och åter fått en mer central betydelse i prioriteringarna. Nu söker vi förtroende för att inom en tioårsperiod ha uppnått en fördubbling av anslagen samt att föra Sverige till medlemskap i Nato. Det är nödvändiga åtgärder i en osäker tid. Det hastar på att genomföra dem efter att försvaret i decennier tillåtits att urholkas och försvagas.

Annat var det i valrörelsen 2014. Då var det motigt att stå upp för försvaret. Då tvangs försvaret att spela rollen som strykpojke och budgetregulator. Statsminister Reinfeldt hade fällt det onödiga yttrandet om “särintresse” och andra politiker hade provocerande marknadsfört reduktioner som “satsningar”. Att Socialdemokraterna ville satsa ännu mindre resurser på försvaret var ingen tröst för oss som hävdade försvarets betydelse.

Jag och Skövdemoderaterna är nöjda och stolta med den utveckling som Moderaterna har genomgått och särskilt när det gäller försvarspolitiken. De förslag som jag författade för flera år sedan är nu i mångt och mycket partiets officiella politik.

Stå upp för försvaret! Rösta på ett försvarsvänligt parti och kryssa en försvarsvänlig kandidat. Moderaterna är ånyo partiet för ett starkare försvar. Och jag kommer alltid att stå upp för försvaret.

Nu tar vi tag i bostadsinbrotten

På måndagen publicerade Skövde Nyheter min debattartikel om bostadsinbrotten och Moderaternas förslag till åtgärder mot dem.

Sommaren är inbrottens högsäsong. Antalet anmälda bostadsinbrott i Sverige har ökat under de senare åren och vi har sett samma tråkiga trend här i Skövde. Utländska stöldligor uppskattas stå för hälften av inbrotten i landet. Löpande förs stöldgods ut ur Sverige och detta sker mer eller mindre riskfritt eftersom Tullverket saknar befogenhet att stoppa det. Risken för att åka fast och dömas för inbrott är också oacceptabelt liten när vardagsbrotten trängs undan och prioriteras ned till förmån för de grövre. Personuppklaringsprocenten ligger därför på blygsamma 4 %.

Den svenska rättsstaten sviktar och sviker. Allt fler människor tvingas uppleva hur myndigheterna inte förmår att utreda och än mindre lagföra gärningsmän för de vardagliga brott som blir allt vanligare. Tilltron till rättsväsendet törnas och samhällskontraktet riskerar att erodera. Det är mycket allvarligt.

Rättsväsendet måste renoveras och rustas upp. Det kräver målmedvetenhet och resoluta åtgärder. Moderaterna föreslår därför omfattande satsningar på Polisen och de övriga rättsvårdande myndigheterna. Först och främst måste antalet poliser öka. Polistätheten är nu den lägsta på tio år och den fortsätter att minska. Med bland annat en lönesatsning ska fler poliser motiveras att stanna kvar i yrket. Genom att återinföra en kostnadsfri polisutbildning och göra den tillgänglig på flera platser än idag ska fler uppmuntras att söka sig till yrket. Målet är att antalet polisanställda till 2024 ska öka med 10 000. Minst hälften ska vara poliser.

Vi vill även förstärka den svenska Tullen. Det är ohållbart att denna ska tvingas välja bland gränsövergångar att övervaka, samtidigt som narkotika och vapen flödar in i landet och stulen egendom ut ur det. Att ge Tullverket rätt att stoppa och undersöka fordon med misstänkt stöldgods är en både effektiv och enkel åtgärd som kan beslutas skyndsamt utan att föregås av tidsödande utredningar.

Moderaterna vill skärpa straffen också för bostadsinbrott. Vi föreslår att minimistraffet för detta mycket integritetskränkande brott ska höjas till fängelse i ett år. Tillsammans med slopade straffrabatter, vilket vi också föreslår, blir straffen kännbara. Med detta får brottsoffren den upprättelse de förtjänar och yrkeskriminella förbrytare förhindras under tiden de är frihetsberövade att begå nya brott. Utländska medborgare ska, inte minst för att avlasta Kriminalvården, i högre grad avtjäna straffen i sina hemländer. De ska efter avtjänat straff också utvisas ur Sverige.

Nu tar vi tag i brottsligheten. Vi gör det med lagskärpningar och den sammantaget största satsningen på rättsväsendet på 20 år. Allt fullt ut finansierat. Krona för krona.

Anders G Johansson (M),
riksdagskandidat, Skövde

LÄNK:

Nu tar vi tag i bostadsinbrotten – Skövde Nyheter 03 september 2018

Jag står upp för försvaret

Det är en i många avseenden märklig valrörelse. Debatt om sakfrågor förekommer blott i blygsam omfattning. De stora och viktiga frågorna lyser mest med sin frånvaro. Istället är det pseudohändelser, sossarnas återkommande lögner och diverse spelteorier om regeringsfrågan som dominerar mediabilden. Det är trist och det är fattigt. En valrörelse borde vara bättre och mer innehållsrik än så.

En fråga som inte diskuteras alls är den om Sveriges säkerhet. Det finns de som rentav menar att det är lönlöst att tala om säkerhets- och försvarsfrågor i valrörelsen, eftersom dessa traditionellt inte brukar väga tungt för väljarna när de bestämmer sig för hur de ska rösta. Det må så vara. Jag menar att man i en valrörelse behöver samtala om vad man vill rörande sådant som är stort, viktigt och avgörande för framtiden.

Detta är särskilt viktigt i tider då ytterlighetspartier vinner framgång i opinionen. Partier som vill riva ner och rasera de arrangemang och samarbeten som utgör grunden för Sveriges säkerhet och välstånd. Partier som spelar Putinregimen i händerna i dess ambition att destabilisera Europa och bryta upp den transatlantiska länken. Detta är en allvarlig utveckling. Ensam är inte stark. Sverige är starkare tillsammans med andra. Om betydelsen av ett Nato-medlemskap skrev jag i veckan tillsammans med Anna Maria Corazza Bildt.

Jag kommer i den sista valveckan ägna mer möda åt att samtala och informera om dessa viktiga frågor. Försvarsfrågan har alltid varit viktig för mig. När försvaret för flera år sedan sattes på undantag, prioriterades ned och av vissa betraktade som särintresse, protesterade jag och hävdade motsatsen. Jag har alltid stått upp för försvaret och det tänker jag fortsätta att göra. Numera har jag glädjen att göra det i harmoni och samklang med mitt parti, vilket har utvecklat en förnuftig, långsiktig och långtgående försvarspolitik. 

Jag kommer under den avslutande veckan att köra minikampanjen “Anders G står upp för försvaret“. Det är en uppdaterad repris från valrörelsen 2014. Den som tycker att försvaret är viktigt ska rösta på ett försvarsvänligt parti och en försvarsvänlig kandidat i valet till Sveriges riksdag.

LÄNKAR:

Folder: Anders G står upp för försvaret (pdf).

Blogg: Anders G står upp för försvaret (2014)

Nato-medlemskap förutsättning för fred och frihet – Skövde Nyheter 30 augusti 2018

Nato-medlemskap för fred och frihet

Omvärldsläget är osäkert och säkerhetsläget i Östersjöområdet fortsätter att försämras. Ryska påverkansoperationer, med syfte att skapa kaos, sprida misstro och slå split, riktasmot flera länder i området, däribland de baltiska staterna och Sverige. Den ryska militära förmågeutvecklingen fortgår och ryska förband med kapacitet att långdistansbekämpa mål på svenskt territorium står grupperade i Kaliningrad. I Georgien och Ukraina har den ryska regimen visat att den både har förmåga och vilja att använda vapenmakt för att uppnå sina politiska målsättningar.

Moderaterna vill rusta upp försvaret och för detta uppnå fördubblade försvarsanslag senast inom en tioårsperiod. Vi vill dessutom vill öka samarbetet inom Norden och EU. Men det bästa och mest effektiva
sättet för Sverige att stärka sin säkerhet och öka stabiliteten i Östersjöregionen är att bli medlem i Nato. Insatsen, kostnaden och risken för en motståndare att våga ett angrepp skulle höjas avsevärt om Sverige får del av den gemensamma säkerhetsgaranti som endast är förbehållen organisationens medlemmar. Med detta skulle vi snabbt uppnå en kraftfull
tröskeleffekt som vi är oförmögna att åstadkomma själva, oaktat hur stora summor vi investerar i vårt nationella försvar.

Riksdagens båda ytterlighetspartier (V) och (SD) har funnit varandra i sitt motstånd inte bara mot EU utan också mot Nato. De vill också avsluta det Partnerskap för fred, som bl a möjliggjorde för Sverige att begära understöd från Nato i samband med sommarens skogsbränder. Att vända Europa ryggen och stänga dörren till försvarssamarbetet Nato spelar emellertid den auktoritära Putinregimen i händerna. Ett sönderfallande Europasamarbete och en labil säkerhetsmiljö i Östersjöregionen ger den ryska regimen utrymme att dominera sina grannländer och tillvarata sina intressen på deras bekostnad. Inskränkt nationalism och isolationism är därför inte någon Sverigevänlig politik. Tvärtom äventyrar den ytterst vårt
lands självständighet, frihet och säkerhet.

Det är därför också bekymmersamt att de regerande Socialdemokraterna inte förmår att bryta med sin lika traditionella som inaktuella syn på försvarssamarbetet Nato. I denna fråga ställer de sig istället i samma ruta som riksdagens ytterlighetspartier. Genom att ivrigt och rent ideologiskt odla myten om alliansfrihetens förtjänster hindrar de utvecklingen av en stabil säkerhetspolitisk miljö i Norden.

Sverige behöver mer, inte mindre säkerhetssamarbete. Vi är starkare tillsammans. Sverige ska samverka med de länder som delar vår syn på demokrati, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi. Vi anser att Sveriges säkerhet bäst byggs gemensamt med dem som delar våra intressen. Vi är övertygande om att fred och frihet i framtiden förutsätter
medverkan i Nato idag.

Anders G Johansson (M),
riksdagskandidat, Skaraborg

Anna Maria Corazza Bildt (M),
Europaparlamentariker

LÄNK:

Nato-medlemskap förutsättning för fred och frihet – Skövde Nyheter 30 augusti 2018

Förtidsröstningen börjar

Idag börjar förtidsröstningen. Om du ska rösta i förtid behöver du ha ditt röstkort och fotolegitimation och bege dig till en förtidsröstningslokal.

Jag ber ödmjukt om ditt förtroende, din röst och ditt kryss.

Aktivera civilplikten

Dagens moderata besökare på brandsstationen i Lidköping: Rasmus Möller, Per Gunnar Lindahl, Anders G Johansson och Christian Poucette.

Idag har jag tillsammans med moderater från Lidköping besökt stadens brandsstation. Det var mitt andra besök på en brandstation denna sommar. I juli deltog jag i ett besök på stationen i Skara. Båda besöken var mycket informativa och givande. Det märks att räddningstjänstens chefer och medarbetare är vana vid att fokusera på väsentligheter. Informationen är rak, tydlig och befriad från ovidkommande bisaker.

Räddningstjänst och brandsläckning har ju en stark aktualitet i och med sommarens alla förfärliga skogsbränder. Eller möjligen hade, för uthållighet och minne är dessvärre kort i den politiska debatten. När bränderna nu väl är släkta förefaller det inte längre vara så hett att prata om räddningstjänst och civilförsvar.

Men jag gör det ändå. Sommarens diskussion handlade mycket om brandflygplan, men också om behovet av brandbekämpande personal på marken. Vi minns nog alla bilderna på hur de polska räddningsfordonen marscherade norrut och överallt hälsades av jublande människor. Vi minns också hur personal ur Hemvärnet gjorde storartade insatser för att stödja brandkårerna ute i den oländiga terrängen.

Hittills är det stora olyckor och katastrofer som har varit dimensionerande för den svenska krisberedskapen. Nu är det ju emellertid så att Sverige något yrvaket har börjat ta sig an förberedelserna för en annan möjlig verklighet; kriget. Om det värsta skulle hända och Sverige skulle dras in i en väpnad konflikt, kommer med största sannolikhet såväl polacker som hemvärnspersonal att vara sysselsatta med andra åtaganden. Det samma gäller för övrigt även för de militära helikopterbesättningar som var så omtalade när bränderna rasade som värst. Då måste någon annan bekämpa de bränder som med säkerhet kommer att uppstå. Då behövs ett civilt försvar för att förstärka de i fredstid befintliga räddningstjänsterna.

I vintras skrev jag en motion om civilförsvaret till Skövdemoderaternas årsmöte. Den antogs av årsmötet och sedan även av Moderaterna i Västra Götalands förbundsstämma. Den handlade om att skyndsamt aktivera civilplikten och så fort det är praktiskt möjligt börja utbilda personal för civilförsvarets behov. Av någon anledning, som jag inte begriper, förordade Försvarsberedningen i sin delrapport att en sådan utbildning ska inledas först 2023. Jag och Moderaterna i Västra Götaland menar att det vore fem förlorade år, helt i onödan.

Besöken på räddningsstjänsterna och samtalen med de sakkunniga har stärkt mig i den övertygelsen. Därför säger jag igen: Aktivera civilplikten och inled utbildningen så snart det är praktiskt möjligt. Civilförsvaret behöver rustas upp och bemannas.

LÄNK:

M vill ha räddningsskola i Skövde – 23 februari 2018

Spela Anders G-quiz

Lite på kul. Lite på allvar. Vad vet du om mig? Spela Anders G-quizen!

Loading Anders G-quiz

Bloggat på sla.se.
Desktop