Anders G Johansson
Kategori. straff

Utsatt urmakare

Tomas Tobé, Katarina Jonsson och jag diskuterar tryggheten i Skövde och Sverige.

På måndagen besökta Moderaternas rättspolitiske talesman Tomas Tobé, kommunalrådet Katarina Jonsson och jag Pagodlhs Ur på Hertig Johans gata i Skövde. Butiken är Skövdes mest brottsutsatta. Genom åren har butiken drabbats av hela 15-talet rån och inbrott. Efterhand har stora investeringar gjorts i butikens säkerhet. Med kameror, pansarglas och låst ytterdörr påminner den nu om ett fort. Men det räcker inte för att avskräcka de kriminella. I höstas rammade tjuvar skyltfönstret med en en stulen hjullastare.

Vem som helst skulle ha gett upp där. Men ägarna Jari och Susanne Koivusaari vägrar att ge vika. De kämpar vidare med en envishet som imponerar. Men Jari gav vid vårt samtal uttryck för frustration och bevsikelse över rättsstatens klena agerande. Över att förövare inte ges kännbara straff för sina förbrytelser. Över att bevakningskameror inte tillåts finnas på gatan utanför. Över att Tullen inte förmår förhindra att stöldgods förs ut ur landet. Han berättade om hur flera kollegor i andra städer tvingats lägga ner sina rörelser för att de inte längre orkar utsätta sig för riskerna, eller inte har råd att driva rörelserna när försäkringsbolagen till sist vägrar att försäkra dem.

Det är oanständigt och oacceptabelt att den svenska rättstaten är svag och otillräcklig. Värnet om medborgarnas trygghet och säkerhet är statens främsta och viktigaste uppgift. I en tid när otryggheten ökar och de kriminella gängen med sina illdåd regelbundet kastar mörka skuggor över vårt samhälle, måste rättsstaten stå stark. Om den inte förmår att upprätthålla lag, ordning och trygghet urholkas människors tilltro och samhällskontraktet eroderar. Det får inte hända.

Moderaterna har under perioden utvecklat sin politik på området högst avsevärt. Det är bra, även om jag personligen tycker att vi kan och ska göra mer. Även lokalt i Skövde har Moderaterna för första gången sett sig nödgade att skriva fram ett rättspolitiskt program, eftersom vi har tvingats konstatera att staten sviker sitt mest grundläggande ansvar.

Vid gårdagens besök presenterade vi en rapport med de viktigaste åtgärderna för att ta tag i tryggheten i Skövde, Skaraborg och Sverige.

LÄNKAR:

Efter 38 år och sju rån, Pagoldhs ägare vill se strängare straff – Skövde Nyheter 13 augusti 2018

Så ska Skaraborg bli tryggare – Skövde Nyheter 13 augusti 2018

15 rån och inbrott mot Jaris klockaffär – SLA 13 augusti 2018 (låst artikel) 

Obetalda böter ska omvandlas till fängelse

Det börjar med en nål och slutar med en silverskål. Så lyder det gamla ordspråket som beskriver en brottslings karriärsutveckling. De som idag avtjänar fängelsestraff för allvarliga brott har i regel inlett sin kriminella bana med ett antal mindre förseelser. Brottens allvarlighet tenderar att öka efterhand och numera tyvärr bli avsevärt värre än ordstävets skålstöld. Rättsstaten måste reagera med avvägda men tydliga sanktioner även vid mindre brott. Den självklara signalen måste vara att brott är fel och aldrig får löna sig.

För flera mindre allvarliga brott är påföljden idag böter. Problemet med bötesstraffet är att det i realiteten ofta blir verkningslöst. Om en gärningsman saknar inkomst eller kapital nog för att betala sina böter, förblir dessa obetalda och den faktiska påföljden uteblir. Effekten blir, tvärtemot lagstiftarens intention, att brottet trots allt kan löna sig eller i varje fall bli riskfritt att utföra.

I Sverige kan idag ett antal människor, utan att störas av rättsstaten, ägna sig åt en kriminell livsföring med upprepade mindre brott som huvudsaklig aktivitet. Det sker utan uppenbar risk så länge de inte gör misstaget att begå mer allvarliga brott eller att skaffa sig beskattningsbar inkomst.

Det är inte rimligt att människor i vårt land åtnjuter vad som i praktiken är en slags straffimmunitet. Alla som döms för ett brott måste ha en påföljd att vänta. Lagen behöver därför ändras. Bötesstraff som ej kan verkställas på grund av bristande betalningsförmåga ska omvandlas till ett annat straff såsom ett fängelsestraff.

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vi har utvecklat vår politik och föreslagit skärpta straff för flera allvarliga och grova brott. Vi har föreslagit kraftfulla åtgärder för att tvinga tillbaka och knäcka den organiserade gängkriminaliteten. Det är bra och det är nödvändigt. Men vi behöver också komplettera med åtgärder som gör det kännbart för dem som ägnar sig åt mindre brott. Vi måste se till att rättvisan når alla. Då höjer vi effekten av väl utfört polisarbete och då ger vi fler brottsoffer möjlighet till upprättelse. Då höjer vi också tröskeln för inträdet till ett liv som yrkeskriminell och vi försvårar för de kriminella gängen att rekrytera nya förövare.

Vår förväntning på nästa moderatledda regering är att den reformerar lagstiftningen så att overkställda bötesstraff omvandlas till andra avvägda straff. Möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Lika för alla.

Anders G Johansson (M),
riksdagskandidat, Skaraborg

Jonas Ransgård (M),
oppositionsråd, Göteborg

Krafttag mot brottsligheten behövs

I dagens SLA svarar jag Malin Wadman (S) om otryggheten i Skövde och Sverige.

Malin Wadman (S) försvarar pliktskyldigt S-MP-regeringens loja insatser på det brottsbekämpande området och förnekar den poliskris som vi övriga betraktar som ett skrämmande faktum. Polistätheten är nu den lägsta sedan 2009. Under åren 2015-17 lämnade årligen ca 900 poliser sitt yrke och ca hälften gjorde det av andra orsaker än med pension.

Bristen på poliser märks i att färre brott utreds och att ännu färre klaras upp. Otryggheten breder ut sig. Det behövs nu en långsiktig och medveten politik för att med början med Polisen återupprätta rättsstaten. S-MP-regeringen har förvisso inför det annalkande valet yrvaket presterat anslagshöjningar, men satsningen är kortsiktig och halvhjärtad. Redan 2021 är Polismyndigheten, med regeringens politik, underfinansierad med hela 2,5 miljarder kr.

Att regeringen ökar antalet utbildningsplatser för poliser är givetvis både nödvändigt och välkommet. Men så länge en besvärande andel av dessa gapar tomma är de till klen tröst och nytta. Om poliserna ska bli fler måste vi först se till att de slutar att bli färre. Polisyrkets attraktion måste därför stärkas i grunden. Det är därför vi moderater vill återinföra en betald polisutbildning och höja polislönerna med i genomsnitt 3000 kr/månad.

Sexualbrotten, som i mycket hög grad drabbar kvinnor och främst yngre kvinnor i åldrarna 16-24 år, visar på en mycket oroväckande ökning och har fördubblats på två år. Den vanligaste brottsplatsen för denna typ av brott är på en allmän plats och det vanligaste är att gärningsmannen är okänd för brottsoffret. Denna lavinartade ökning av en sällsynt vidrig brottslighet stoppas varken med en tandlös samtyckeslag eller med kollektivavtal, Malin Wadman. Det krävs krafttag! Det krävs fler poliser, förbättrade utredningar och ytterligare skärpningar av straffen. Det krävs att otrygga platser görs tryggare.

Här kommer bevakningskamerorna in i bilden. Operatörsbevakade kameror ger möjlighet att avbryta pågående brottslighet och att samla bevis för att i efterhand lagföra gärningsmän för brott. Det är därför som Moderaterna och Alliansen i ett första steg vill kamerabevaka de delar av centrala Skövde som återkommande förekommer i brottsstatistiken. Det är dessa kameror som Malin Wadman och Socialdemokraterna i Skövde säger nej till. Inför den ökande otryggheten står de tyvärr lika oförstående och handfallna som sina partivänner i regeringen.

Anders G Johansson,
gruppledare,
Moderaterna i Skövde

LÄNK:

S: Vi gör den största polissatsningen på många år – SLA 12 juni 2018
M: Skövde ska vara tryggt – SLA 05 juni 2018

Förläng preskriptionstiderna för brott

Tiden läker inte alla sår. Den som har utsatts för grov misshandel eller blivit våldtagen har fått sitt liv slaget i spillror på ett sätt som ofta är irreparabelt, även om såren och ärren kanske inte alltid är synkliga. Brottsoffrens lidande riskerar att bli livslångt. Samtidigt kan förövaren, med de nuvarande bestämmelserna om brottspreskription, lyckas att undkomma att ställas till svars och att straffas för sin illgärning. Det är provocerande.

Moderaterna i Skövdes årsmöte biföll min motion om att se över reglerna för brottspreskription. Vi menar att det är angeläget att fler brott utreds, att fler gärningsmän ställs till svars och prövas för brott som de är misstänkta för, fler dömda gärningsmän ska avtjäna sina straff och att fler brottsoffer därigenom får upprättelse.

På lördag den 24 mars behandlas motionen av Moderaterna i Västra Götalands förbundsstämma. Jag hoppas att ett bifall där kan bidra till att partiets politik skärps ytterligare påp området. Det är en fråga som jag vill arbeta vidare med i Sveriges riksdag med början till hösten.

LÄNK:

Motion till länsförbundsstämman (M): Förlängda preskriptionstider för brott.
Handlingar till Moderaternas länsförbundsstämma i Västra Götaland 24 mars 2018

Stoppa brotten mot kvinnor

Idag, på internationella kvinnodagen, publicerar SLA en artikel från Anna Bergman (M) och mig om den dystra utvecklingen av våldet mot kvinnor. Situationen är allvarlig och utvecklingen måste hävas och vändas.

Idag firar världen den internationella kvinnodagen och uppmärksammar den ojämställdhet och de orättvisor som kvinnor är drabbade av. Det gäller dessvärre även i vårt eget land.  

Den senaste Nationella trygghetsundersökningen (NTU) visar på en snabb utveckling av det sexuella våldet. Efter att ha legat på en stabil nivå med omkring 1 procent utsatta av befolkningen under perioden 2005–2012 skedde en ökning från 0,8 procent 2012 till 2,4 procent 2016. Det är främst kvinnor som är brottsoffer och värst utsatta är unga kvinnor i åldrarna 16-24 år. Cirka hälften av de drabbade kvinnorna utsattes dessutom för upprepad brottslighet.

Kvinnorna drabbas också värst av oron för att utsättas för brott. Nästan var tredje kvinna känner sig mycket eller ganska otrygg för att kvällstid vistas utomhus i sitt eget bostadsområde medan knappt var tionde man upplever motsvarande otrygghet. Det är en orättfärdig orättvisa.

Huvuddelen av brotten mot kvinnor anmäls inte till polisen. Delvis förklaras det av att kvinnor emellanåt beläggs med skam och skuld för de brott som de utsatts för. Därmed blir utsattheten och kränkningen dubbel. En annan orsak är att flera av brotten begås inom hemmets väggar eller inom en relation. Av rädsla, av omsorg om sina barn eller rentav missriktad hänsyn till en misshandlande partner avstår kvinnor allt för ofta att anmäla brott som de utsätts för. Därmed ställs inte förövaren till svars och brottsoffret får inte upprättelse.

För att kvinnor i högre grad ska förmå sig att anmäla brottslighet måste de känna tilltro till rättsstaten och dess myndigheter. Moderaterna har i sitt förslag till statsbudget föreslagit förstärkningar av anslagen till rättsväsendet. Vi vill att det i varje polisregion inrättas specialistgrupper för att stödja utredningarna av sexualbrott som ofta är komplicerade att utreda. Vi menar vidare att det regelmässigt ska vara åklagare som agerar förundersökningsledare i dessa utredningar. Idag prioriteras våldtäktsutredningar bort på grund av bristande rättsväsendets bristande resurser. Det är inte acceptabelt.

Straffvärdena för sexualbrott måste i högre grad än i dag motsvara brottens allvar. Därför vill vi skärpa straffen och även höja skadestånden till brottsoffren betydligt. Minimistraffet för våldtäktsbrott behöver höjas med ett år. Våldtäkt ska därmed bestraffas med fängelse i 3-7 år, grov våldtäkt 5–8 år och synnerligen grov våldtäkt med 7–10 år. Vi vill också ha en ny brottsrubricering för sexuellt ofredande som är grovt utan att vara våldtäkt. Detta brott ska bestraffas med fängelse i mellan nio månader och tre år.

Det ökande våldet mot och den ökande otryggheten bland kvinnor är en nedslående utveckling som omgående måste vändas. Vi menar att det är ett grundläggande rättvise- och jämställdhetskrav, men framförallt är det en fråga om ren anständighet. Rättsstaten får aldrig svikta. Den ska värna utsatta människor.

 

Anders G Johansson (M)
gruppledare, Skövde

Anna Bergman (M)
ordförande i Socialnämnden, Skövde

Tuffare tag mot buset

Idag presenterade Moderaternas rättspolitiske talesman Tomas Tobé ett nytt rättspolitiskt program för partiet. I media var det förslaget om nationellt tiggeriförbud som fick den största uppmärksamheten. Det var både lite synd och konstigt, för programmet är avsevärt mer omfattande än så.

Det är, som Tomas Tobé sa, alldeles för lätt att vara kriminell i Sverige idag. Jag uppskattar därför att Moderaterna tar ett samlat grepp om politikområdet och lanserar kraftfulla åtgärder för att möta brottslighetens olika aspekter och kategorier. Jag gillar också att ett antal av de förslag, som jag själv har drivit på såväl M-årsmöten i Skövde som stämmor i Västra Götaland, nu har satts på pränt i på högsta nivå. Däribland kravet på att det ska bli avsevärt enklare att bedriva kameraövervakning samt att straffen ska skärpas för återfallsförbrytare.

Det är utmärkt att Moderaterna lanserar skärpta straff för ett antal grova brott. Straffen måste spegla brottens allvar och i högre grad än idag ha en avskräckande verkan. Moderaterna reagerar mot det våld, som numera utryckningspersonal riskerar att utsättas för, genom att införa brottsrubriceringen våld mot alarmeringstjänstpersonal. Vidare är det välkommet att partiet sänker kravet för att utvisa brottslingar. Det är en mycket viktig signal; den som inte sköter sig har inte i Sverige att göra.

Programmet tar ett viktigt och samlat grepp om unga brottslingar. Det är bra. Unga människor kan idag tämligen ostört både debutera som brottsling och etablera sig som livstidskriminell, utan att möta någon tydlig motreaktion från myndigheter och rättsväsende. Moderaterna vill ändra på det. Ungdomsrabatten ska slopas, så att den som är fyllda 18 år också ska betraktas som vuxen  i straffhänseende. Vidare föreslås särskilda ungdomsdomstolar, som med en utökad palett med påföljder skyndsamt ska kunna lagföra unga människor.

Slutligen vill jag nämna att partiet upprepar sitt tidigare framförda krav om åtgärder för att öka antalet poliser till 25 000 och 2025. På längre sikt är  det EU:s genomsnittliga polistäthet som ska vara målet för Sverige. Polisen i de olika europeiska länderna har dock varierande uppgifter och är organiserad på olika sätt. Därför blir det svårt att jämföra rakt av. Det blir både äpplen och päron. Jag tror personligen att man ska tänka några varv till på hur man ska organisera och utbilda den svenska polisen i framtiden och studera exempel i utlandet.

Moderaterna föreslår att kommuner ska kunna anställa ordningsvakter med kommunen som ansvarsområde och med utökade befogenheter än idag. Det är bra. Det är ett sätt att komma tillrätta med den trygghetsbrist som råder på sina håll och som i sin tur beror på brist på polisnärvaro. Därmed öppnar man ju också i princip, om än inte till namnet, för en slags kommunal ordningspolis. Det är välkommet och nödvändigt.

LÄNK:

Kriminalpolitiskt program – Moderaterna 05 september 2017

Handlingskraft krävs i kampen mot kriminaliteten

Till sist ansåg sig då statsminister Löfvén (S) nödgad att göra något åt poliskrisen i landet. Idag lovade han ytterligare dryga 7 miljarder kronor till Polismyndigheten under de kommande tre åren. 2 av dessa ska falla ut under nästa år. Tidigare har S-MP-regeringen levt i förnekelse. Löfvén och förre inrikesministern Ygeman har skjutit åtgärder och kostnader på framtiden. De har nonchalerat de många larmsignalerna om poliser som väljer att säga upp sig. De har struntat i att antalet poliser blir färre – inte fler – i ett land som redan har EU:s tredje lägsta polistäthet.

Det går inte längre att blunda. Det går inte att förneka att läget är allvarligt och att Polisen är rejält tyngd av ständiga ingripanden mot en tung och organiserade brottslighet. I den nu avslutade helgen sköts i Sverige hela nio (!) människor. Skjutningar med eldhandvapen är inte längre något som endast drabbar storstäderna med sina förorter. Ett av helgens illdåd inträffade i lilla Herrljunga längs Västra stambanan. Samtidigt kastar den internationella terrorismen sina mörka skuggor över oss. Under det senaste veckoslutet drabbade den vansinniga terrorn Barcelona och Åbo. Otryggheten breder ut sig. Det är hög tid – övertid – att vidta åtgärder för att återinföra lag, ordning och trygghet i vårt land.

Självfallet välkomnar jag därför att även regeringen nu är beredd att skjuta till ytterligare medel för att stärka Polisen. Jag beklagar dock att det har tagit så lång tid för att komma dithän. Varje år av den hittillsvarande förnekelsepolitiken har varit ett förlorat år. Fler poliser har sagt upp sig på grund av dåliga löner och undermåliga arbetsförhållanden. Färre nya har utexaminerats. Det kommer att dröja länge innan Polisen är på fötter igen.

Men allt handlar inte heller om pengar. Jag menar att det är angeläget också att se till att rättsstaten ges lagrum och möjlighet att hålla undan tungt kriminella från gatorna under längre tid. Men vi har för klena lagar i det här landet, som spelar de kriminella i händerna. Låt mig avgränsa mig till att här ta tre enkla och, tycker jag, mycket stötande exempel:

  • Alla brottslingar under 21 år medges  systematiskt strafflindring med hänsyn till deras låga ålder, även om de är yrkeskriminella och redan brottsligt belastade.
  • Den som begår många brott ställs bara till svars för de med högst straffvärde. De i sammanhanget mindre allvarliga brotten leder inte till åtal och än mindre dom.
  • Den som är återfallsförbrytare och som gång efter annan begår upprepade brott, får ingen straffskärpning. Efter att ha avtjänat två tredjedelar av strafftiden, är vederbörande fri att begå nya brott igen.

Vi måste skärpa lagarna, så att rättsstaten har makt och möjlighet att bättre skydda medborgarna från buset. Det hastar på. På flera håll i landet har myndigheterna mer eller mindre kapitulerat och låtit de kriminella gängen ta över. Detta är ovärdigt Sverige! Kampen mot kriminaliteten kräver en handlingskraftig regering. Det saknar vi dessvärre, dagens besked till trots.

LÄNKAR:

Löfvén: 7,1 miljarder till Polisen – SVT 20 augusti 2017
Nio personer skjutna på samma helg – SVT 20 augusti 2017

Ställ krav på föräldrarna

Det är dags för mig att återinträda i bloggosfären efter några veckor av somrig stiltje och avkoppling. Jag läser i SLA om den otyglade vandalism som i veckan drabbade stadsdelen Ryd i Skövde. Under natten torsdagen krossades minst 18 fönsterrutor i Rydsskolan och i intilliggande byggnader. Dessutom ska en väktare ha fått stenar kastade mot sig när denne ryckte ut mot brottsplatsen. Enligt de iakttagelser som tidningen återger ska gärningsmännen inte vara några män, utan ett gäng med unga pojkar.

Så respektlöst och farligt att kasta skadliga stenar mot en medmänniska! En så meningslös och onödig förstörelse! Så ynkligt. Så bedrövligt. Det är omöjligt för varje någorlunda funtad människa att inte bli fly förbannad vid läsning av en så tråkig nyhet.

Det är naturligtvis viktigt att samhället nu markerar och agerar kraftfullt. Ett så komplett felaktigt beteende måste stävjas och inte tillåtas att utvecklas till något ännu värre. I juni presenterade jag och Alliansens gruppledare ett initiativ för ökad kamerabevakning av brottsutsatta platser i Skövde. Området intill Rydskolan förtjänar uppenbarligenutökad tillsyn. Förslaget om kameror måste nu processas med beslutsamhet i vår kommun.

Jag förutsätter också att Polisen gör vad den kan för att identifiera och gripa de skyldiga så att de kan lagföras. Men jag inser samtidigt att rättsstatens reaktion lär bli mild och loj med hänsyn till förövarnas (troligen) låga ålder. Risken är uppenbar att den samhälleliga reaktionen inskränker sig till ett ajabaja från socialtjänsten.

De som har mest anledning att agera finns dock mycket närmre gärningsmännen än vad kommun och myndigheter någonsin kommer. Jag tänker på ynglingarnas föräldrar. Var var de när deras avkommor löpte amok och krossade alla glasrutor? Varför lät de alls sina barn ränna ute sent om natten? Vilka värderingar har de försökt överföra till sina barn? Vilka gränser har de markerat som oöverträdbara?

Jag menar att ett föräldraskap är det största och viktigaste ansvar som en människa kan få. Märkligt nog är det samtidigt ett ansvar som det är anmärkningsvärt enkelt att ge upp och smita undan från.

Den som har satt barn till värden måste också kunna förväntas göra ansträngningar för att ge detta barn förutsättningar att växa upp till fungerande samhällsmedborgare. Den som är förälder har en skyldighet att fostra och sätta gränser för sitt barn och inpränta grundläggande hyfs och hut. Men om detta talar vi inte särskilt mycket. I Sverige är ju nånannanismen förhärskande. Det är lärare, förskolelärare och fritidspedagoger som numera förväntas utföra det som rimligen måste vara ett grundläggande ansvar för föräldrar.

Jag tycker att det är dags att ändra på det. Det är inte samhällets och alla andras fel att en unge skjuter sönder fönster i Ryd och kastar sten mot den som är satt att upprätthålla ordning och trygghet. Ansvaret vilar tungt på de föräldrar som har svikit sitt ansvar och lämnat sin post. Det är dags att vi gör upp med nånannanismen och ställer krav på landets föräldrar. Den förälder, som låter sitt barn ränna ute på natten och ställa till jäkelskap som drabbar en hel stadsdel, borde faktiskt kunna ställas till svars för det. Försummelse av föräldraskap är något mycket allvarligt och borde därmed vara straffbart.

LÄNKAR:

18 fönster krossade i natt – SLA 11 augusti 2016
Polis söker vittnen till skadegörelse – SN 11 augusti 2016
Alliansen vill sätta upp kameror i Skövde – SN 20 juni 2016
Övervakning för ett tryggare Skövde – SLA 21 juni 2016


Bloggat på sla.se.
Desktop