Anders G Johansson
Kategori. trygghet och studiero

Motståndskraft

Idag har Försvarsberedningen lämnat en delrapport om inriktningen för totalförsvarets civila del. Rapporten har rubriken “Motståndskraft” och blir helgens lektyr. Efter att ha läst sammanfattningen kan jag konstatera jag att denna beredning betraktar tillvaron med avsevärd större nykterhet än dem som haft ansvaret under senare decennier. Men baksmälla väntar likväl. Mycket av det som konstateras behövas finns inte eller finns endast i otillräcklig mängd och omfattning för att uthärda en krigssituation. Totalförsvaret måste nu byggas upp snabbt och det kommer initialt att kosta stora pengar.

Jag fastnade för en passage i textmassan som jag tycker är träffsäkert rätt och riktig: “Försvarsvilja och folkförankring är grunden för möjligheten att uppbåda ett trovärdigt försvar. Invånare och beslutsfattare måste medvetandegöras om vad krig ställer för krav. Krismedvetenhet måste kompletteras med en krigsmedvetenhet.”

Nu gäller det att de politiska beslutsfattarna går före, visar krigsmedvetenhet och vidtar de åtgärder som krävs för att förstärka försvaret av Sverige.

LÄNKAR:

Här är försvarsberedningens förslag för att stärka Sveriges totalförsvar – SVT 20 december 2017
Försvarsberedningens rapport; Motsåndskraft 
Sammanfattning av rapporten
Blogg: Tidigare inlägg om försvaret

Bra betyg för Helenaskolan

SN 29 OKT 2015

Idag skriver Skövde Nyheter om Helenaskolan i Skövde. Om hur skolan genomfört ett mycket medvetet utvecklingsarbete. Resultatet? Markant höjda meritvärden!

Det var Helenaskolan som blev ny högstadieskola för eleverna i Ryd, när skolnämnden under mitt ordförandeskap 2011 beslutade om nya skolområden, vilket bland annat innebar att högstadiet på Rydskolan avvecklades.

Motiven var flera. Men först och främst såg vi att Rydskolans högstadium var en skola som elever sökte sig från, snarare än till. Resultatet hade blivit en segregerad skola med sjunkande resultat och med en svag status. Det var inte en hållbar situation. Elever i Skövde ska ges likvärdiga och goda förutsättningar att nå kunskapsmålen, oavsett var de bor och oavsett vilken skola de går på. Så måste det vara. Men så var det inte.

Då var det en upprörd och uppriven stämning. Protestmöten i storformat. Arga insändare. Telefonsamtal och mejl. Kritiska intervjuer i media. Något annat hade jag inte heller förväntat mig. Vi som är föräldrar vill våra barns bästa. Det var en mycket svår och tuff uppgift att i motvind bygga trygghet och tillförsikt.

Men nämnden var övertygad och stod kvar vid sitt beslut. Den gjorde det dessutom nästan i enighet. Endast Miljöpartiet fick i ett sent skede kalla fötter, vände, bytte linje och gjorde tappra försök att plocka poäng på det missnöje som de uppfattade frodas i stadsdelen.

Det var då. I våras gick alltså den första kullen elever i Helenaskolans nya upptagningsområde ur nian. De betyg och meritvärden som de har presterat visar att Helenaskolan har lyckats väl med sitt nya uppdrag. Detta betyder bättre möjligheter för fler unga Skövdebor att i framtiden kunna fortsätta med sina studier, att kvalificera sig för jobb och att därmed ordna sin försörjning. Detta betyder bättre möjligheter för fler unga Skövdebor att lägga en viktig grund för trygghet, självständighet och ett innehållsrikt liv.

Äran för denna bedrift faller rent och ograverat på medarbetarna på skolan och i Skövde kommuns skolförvaltning. För goda resultat når man inte av en tillfällighet. Det kräver målmedvetenhet, ledarskap, motivation och yrkesskicklighet för att lyckas fullfölja den viktiga ambitionen att möta eleven med höga förväntningar. Att varje dag ställa krav, utmana, sporra, motivera och inspirera.

Det är ett imponerande utvecklingsarbete som utförts av rektorer, lärare och övriga medarbetare. Och det är så klart väldigt bra gjort av eleverna. Det betyder så mycket. Främst för de unga människorna. Men också för vår stad och vår kommun.

LÄNK:

Elevens dröm bakom lyckat studieresultat – Skövde Nyheter 29 oktober 2015

LAS ska reformeras

Igår (fredag) hände det en mycket viktig sak på Moderaternas partistämma i Karlstad. Stämman beslutade att uttala krav på att Lagen om anställningsskydd (LAS) reformeras.

Det är ett mycket viktigt och riktigt beslut! LAS låser på ett olyckligt vis fast den svenska arbetskraften. Men än värre bidrar den i hög grad också till att stänga människor ute från arbetsmarknaden, företrädesvis de unga och de utlandsfödda. Lagen håller också tillbaka utvecklingen av nya jobb, eftersom den innebär att ett företag genom att anställa en ny medarbetare tar en stor risk. Det är alltså en lag som hindrar, eller i vart fall bromsar, framförallt små företag att växa och att anställa fler. Det är en lag som hindrar en minskning av arbetslösheten.

M-stämmans beslut är en sund politisk återställare för Moderaterna. Partiet övergav sin problematiserande syn på LAS inför 2006 års val, då ambitionen mycket kretsade kring att styra undan politiskt jobbiga konflikter med Socialdemokraterna.

”LAS är inget större problem”, har sedan budskapet varit. Men jag har själv inte träffat så många företagare som håller med om detta. Det brukar tvärtom vara bland det första som brukar komma upp när jag frågar om vilka problem de upplever för utvecklingen av sina företag.

”Vi värnar den svenska modellen och vill låta arbetsmarknadens parter ta ansvar för reglerna” är en annan förklaringsmodell som tillkommit på senare år. När denna förkunnats av partidignitärer har jag haft svårt att avhålla mig från att sucka djupt och himla med ögonen. Det är ju för dumt.

Arbetsmarknadens parter stiftar ju inga lagar. Det gör riksdagen. Att hänskjuta ett problem, som hindrar företagande och hindrar tillväxten av jobb, till parterna innebär att kapitulera från ett mycket viktigt ansvar. Man ska också ha i åtanke att lagen vuxit fram under Socialdemokraternas långa maktinnehav. Samma parti som stått och står under ett mycket starkt och tungt fackligt inflytande.

Själv hade jag och Skövdemoderaterna en motion (8, s 56) med rubriken ”reformera och modernisera LAS” med på partistämman. Den förordade att Moderaterna ska verka för att reformera LAS med den danska flexicuritymodellen som inspiration. Den avslogs dock. Ingen av de skaraborgska ombuden drog heller någon lans för den, varken i utskott eller i plenum. Jag tycker att det hade varit klokt att ge en inriktning för hur man tänker sig att tryggheten i arbetslivet framdeles ska utformas. Men jag förstår samtidigt att man inte vill låsa upp sig kring en lösning när det faktisk finns flera alternativ.

Därför sörjer jag inte slakten av min motion. Jag gläds åt den i Moderaterna återuppstådda insikten om nödvändigheten i att omdana denna lag, som ju utformades i och för en annan tid, vars närings- och arbetsliv starkt skiljer sig från det vi har idag. Och än mer det som vi ser växa fram. Jag är trygg i att Moderaternas partistyrelse finner en klok och avvägd linje för hur reformeringen ska ske. Jag utgår också från att man i Alliansen kan utstaka en gemensam kurs, nu när alla fyra partier kommit till samma grundläggande slutsats. Den att LAS måste reformeras och att det är ett politiskt ansvar att se till att så sker.

Meningslös vandalism

Jag fylls av vreda när jag får se SLA:s bilder från en alldeles vanvettig skadegörelse på Trollsländans förskola i Södra Ryd. Några har med iver och frenesi hängivit sig åt att förstöra barnens miljö. Hyllornas innehåll har vräkts över ända. Färg har smetats över golven. Förskolan var idag i ett så dåligt skick att den inte gick att bedriva verksamhet i. Enligt tidningen menar polisen att fotspåren från förövarna, vilka fastnat i färgen är små. Det skulle alltså tyda på att vandalerna är yngre människor.

Det är två frågor som far i mitt huvud. Den första och viktigaste är hur de är funtade som kan åstadkomma detta? Vad är det som gör att några kan finna mening i att förstöra så för andra? I detta fallet är det ju främst de små barnen som är offren för en meningslös förstörelse. Det är i deras vardagsmiljö som intrånget skett. Det är deras omgivning som skändats och förstörts. Vilka värderingar har sådana vandaler fått med sig från hemmet? Har det alls ringt någon klocka i dessa huliganers skallar? En signal om att de gör alldeles väldigt fel och illa?

Den andra frågan jag funderar över – och som jag kan och ska söka svar på – är hur ligisterna tagit sig in och därefter haft möjlighet att under längre tid vistas i den kommunala förskolan för att idka förstörelse? Av förstörelsen att döma verkar de ju ha gått väldigt grundligt tillväga.

Det borde vara utomordentligt svårt att kunna gå bärsärk på en förskola. Kanske behöver kommunen göra mer för att skydda sina byggnader? För att de små barnen – vilket är oändligt viktigt – ska känna att deras förskola är en trygg och säker plats? Mer av lås, larm, kameror och stängsel? Jag utesluter inte det. Uppenbarligen finns det föräldrar som kapitulerat eller är oförmögna att förmedla de mest grundläggande värderingar. Uppenbarligen finns det vilsna varelser utan minsta insikter om hut och anständighet. Som inte kan skilja på sitt och andras, rätt och fel. Det tvingas vi tyvärr att förhålla oss till och skydda oss mot.

LÄNK:

Inbrott och skadegörelse på förskola – SLA 27 april 2015

Bra kompromiss för skolan

Skola läxor

Klokt att Alliansen har gjort upp med regeringen om betyg i årskurs fyra. För oss som tycker att det är viktigt med tidiga betyg är det ett viktigt steg framåt att det nu blir möjligt för skolor att som försöksverksamhet sätta betyg i årskurs fyra. Det ger också underlag för att vidare och djupare beforska betygens påverkan utifrån olika aspekter.

Jag menar också att det har ett värde i breda överenskommelser kring skolpolitiken. Reformerna på området har på senare tid varit nödvändiga och omfattande. Det är bra. Men med detta sagt har jag också uppfattat en reformtrötthet bland rektorer och lärare. Det hade det varit oklokt att nu, med knapp majoritet i riksdagen, trumfa igenom en tvingande lag om tidigare betyg. Därför att reformen hade hotats att rivas upp av en annan knapp majoritet något senare.

Skolan behöver långsiktighet och arbetsro. Det har nu Moderaterna och Alliansen medverkat till. Bra gjort!

LÄNK:

Pressträff om betyg från årskurs 4 – SvD 11 februari 2015

Sista ordet i skoldebatten

Jag är nöjd med att ha fått sista ordet (före valsöndagen) i debatten i SLA om skolan med Johan Ask (S). Jag tycker att skoldebatten i årets valrörelse har varit något märklig. I princip råder det bred samstämmighet om väldigt många åtgärder för skolan. I alla fall mellan Alliansen och S. Kvarvarande trätoämnen är egentligen från när betyg ska ges och synen på friskolorna.

Det som är den riktigt stora skillnaden i skolfrågan, liksom i andra frågor, är hur vänsteroppositionen ska kunna finansiera alla sina utgiftslöften. Det gäller nationellt som lokalt. Som vanligt gillar S, V och MP att övertrumfa oss och varandra med utgifter på alla konton i kommunbudgeten. Men finansieringen är de inte lika intresserade av och noga med. Löften på utgiftssidan motsvaras av tomhet på intäktssidan.

LÄNKAR:

Ask slirar på sanningen – SLA 13 september 2014
Skolan behöver ny politisk ledning – SLA 11 september 2014

 

Utvecklad valfrihet och trygghet för äldre

Även om man som jag är fullt engagerad i valrörelsen är det inte enkelt att hinna med. Det sprutar ut nyheter, utspel och händelser som man behöver snappa upp och förhålla sig till för att hänga med. Det blir ibland klurigt att både vara med i valrörelsen och följa den. Idag har det gått i ett. Jag har först kampanjat på Nossebro marknad, sedan haft möte med skolnämnden i Skövde, delat ut skolutvecklingspriser till duktiga medarbetare samt slutligen knackat dörr i Lunden.

När jag nu på sena aftonen scrollar igenom nyhetssidorna hittar jag nyheten att Alliansen idag presenterat några förslag om förbättring av den svenska äldreomsorgen. Några saker tycker jag är riktigt bra och förtjänar att inte tappas bort i det ständigt pågående bruset.

För det första är jag riktigt glad över att Alliansen nu slår fast att valfriheten i äldreomsorgen ska bli obligatorisk i alla kommuner. Hittills har det varit upp till varje kommun om den ska erbjuda sina äldre möjlighet att välja utförare av hemtjänst och omsorg. I framförallt sossestyrda kommuner har den nuvarande lagen blivit ett slag i luften. Där har det kunnat hävdas att ingen minsann ska få ställa till det genom att konkurrera med kommunens förträffliga verksamhet. Hemska tanke om någon rentav skulle gå med vinst!

Nu blir det lika för alla. Det är bra. Det är en linje jag själv har drivit och kämpat för. När frågan var upp på Moderaternas i Skaraborg stämma förra året argumenterade jag och andra ivrigt för detta. För valfriheten erbjuder ju inte bara de äldre rikare möjligheter för de äldre att hitta utförare som de trivs med och litar på. Förekomsten av valfrihet skärper också konkurrensen, vilket bidrar till förbättringar och kvalitetshöjningar i verksamheterna kring våra gamla.

Den andra delen jag läser om är att staten ska ålägga kommunerna en skyldighet att erbjuda trygghetsboende för alla som fyllt 85 och som beviljats hemtjänst av kommunen. Regeringen konstaterar att isolering och ensamhet är ett problem för äldre idag. Det överensstämmer väl med Moderaternas i Skövde syn. I vårt valmanifest har vi lagt fast en nollvision mot ensamhet. Den inriktar sig inte endast mot äldre människor, men de är självfallet en viktig grupp. I kommunen uppförs också nya trygghetsboenden, som ger våra äldre möjlighet till ett tryggt boende med möjligheter till social samvaro.

Den svenska äldrevården har mer och mer inriktats mot omvårdnad i de gamlas hemmiljö. Det är bra av flera skäl. Många vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. För kommunerna är det en bra affär, eftersom det innebär lägre kostnader. Men det har ett pris i människors ensamhet. Det tar regeringen nu tag i. Det kan den göra tack vare ordning och reda i statens finanser. Det går bra för Sverige. Fler människor arbetar och betalar skatt. Då ökar också utrymmet för att förstärka välfärden.

Sverige är redan världens bästa land att åldras i. Med Alliansen blir det ännu bättre.

LÄNKAR:

Alla över 85 ska få rätt till äldreboende – DN 27 augusti 2014
Mer trygghet för Sveriges äldre – Alliansen 27 augusti 2014
Moderaterna presenterar socialt vallöfte – SLA 15 augusti 2014
Bäst att åldras i Sverige – SvD 01 oktober 2013

 

 

Nya Billingskolan invigd

Billingskolan

Ett rått, regnigt höstrusk markerar tydligt slutet på sommarlovet för Skövdes elever, vilka idag inleder höstterminen. För eleverna på Billingskolan blev den första skoldagen något alldeles särskilt. De tar plats i en alldeles ny skolbyggnad, som idag invigdes enligt konstens alla regler. Bland annat med en musikkår och en för tillfället speciellt komponerad fanfar!

Frågan om Billingskolan dök upp i den absoluta begynnelsen av skolnämndens fyraåriga mandatperiod. Då fattade kommunen beslut om rivning av den gamla, uttjänta skolan och bestämde sig för att bygga en ny i ”pedagogisk och teknisk toppklass”. Ett bra och modigt beslut! Så här i efterhand kan vi konstatera att vi borde ha byggt den ännu större. Befolkningsprognoserna har förändrat sig radikalt från beslut om byggnation tills dess att skolan nu invigs. Jag är glad och nöjd med att detta projekt nu i alla fall är avslutat och att Billingskolan äntligen återuppstått på bergssluttningen. Jag hoppas och tror att den ska vara en trygg och stimulerande miljö för generationer av uppväxande Skövdebor.

I mitt tal vid invigningen sa jag ungefär så här:

Känner ni till Extreme Home Makeover? Det är TV-programmet där får man se hur en familj i ett nedgånget, dåligt hus får åka bort i någon vecka. Under tiden rycker hantverkare av alla de slag in och river, sliter, gör om, renoverar och bygger nytt. När familjen sedan väl kommer hem gör den det till ett hypermodernt samt smakfullt och funktionellt hem där allt är tiptop och mycket lite påminner om ursprunget.

Projektet Nya Billingskolan är en lokal variant på detta. I kolossalformat! Under de år, som undervisningen sedan 2011 varit lokaliserad till lokaler på Lundenskolan och senare även Österbo, har den uttjänta gamla 60-talsskolan slukats av grävskoporna och försvunnit. Istället har efterhand en modern, funktionell och vacker skolbyggnad uppförts på den gamla skolgården på Billingsluttningen med förföriskt vacker utsikt över vår stad och vår bygd.

Nya Billingskolan har väckt uppmärksamhet och placerat Skövde på kartan; i Skolsverige, i Arkitektsverige och i Byggsverige. Det är inte en skola vilken som helst. Skövde kommun fattade det modiga beslutet att den nya skolan ska ligga i pedagogisk och teknisk framkant!

Därför har vi nu en skola som ska ge förutsättningar för att tillämpa modern pedagogik, som ska ge en kreativ och trygg inramning för elever och medarbetare, som ska ge sammanhang och sammanhållning och som ska klara de allra hårdaste krav på låg energiförbrukning och hänsyn till vår miljö.

Men! Hur fin och modern byggnaden än är, så är det fortfarande det som är innanför väggarna som är avgörande för att bygga en bra, trygg och utvecklande skola. Det är hur ni – elever,  medarbetare av alla kategorier samt föräldrar – tillsammans bygger och formar värdegrund, anda, sammanhållning, förhållningssätt, ambitioner och förväntningar, som avgör vad Billingskolan ska vara. Under tillvaron i tillfälliga lokaler har ni visat goda prov på allt detta. Tillsammans har ni hanterat situationen på ett bra och tålmodigt sätt. Det vill jag tacka Er för.

Nu är det dags att komma hem och – precis som i Extreme Home Makeover – fascineras och förtjusas över allt det nya, fina och funktionella som från och med idag ska vara er vardag. Jag vill avslutningsvis framföra mitt varma tack till alla som under resans gång varit involverade i detta viktiga projekt; Arkitektfirman White, Asplunds bygg, olika befattningshavare i Skövde kommun samt alla som på endera vis varit delaktiga. Var stolta över ert arbete!

Jag vill lyckönska lever och medarbetare vid Nya Billingskolan, som jag härmed överlämnar till rektorn med uppmaningen: Var rädd om skolan! Var rädda om varandra! Välkomna hem! 

LÄNKAR:

Tidigare blogginlägg om Billingskolan
Höstväder inledde nya terminen -SLA.se 19 augusti 2014
Högtidligt när nya Billingskolan invigdes – Skövde Nyheter 19 augusti 2014


Bloggat på sla.se.
Desktop