Monica Green
Kategori. politik

Prioritera utbildning och kunskap framför stora skattesänkningar.

Under 2017 investerar den socialdemokratiskt ledda regeringen hela 11 miljarder i svensk skola, vilket märks i klassrummen. Det är nu 20 000 fler anställda i skolan jämfört med när vi tillträde och barngrupperna i förskolan är de minsta på 25 år
Med den nyligen presenterade höstbudgeten föreslås satsningar på skolan till sammanlagt 13 miljarder under 2018. Det är insatser för att förbättra det tidiga stödet, stärka likvärdigheten och få fler att söka sig till och stanna i läraryrket.
För att alla elever ska få en bra start ställer vi högre krav och förlänger skolplikten med ett år genom att förskoleklassen blir obligatorisk. En läsa-skriva-räkna-garanti införs så att alla elever garanteras rätt stöd i tid och fortbildningsinsatsen Läslyftet förlängs och förstärks.
Ett nytt statligt stöd införs för att stärka likvärdigheten och förbättra kunskapsresultaten. Fullt utbyggt kommer stödet att tillföra 6 miljarder årligen till förskoleklassen och grundskolan. Staten tar därmed ett större ansvar för skolan finansiering och att mer resurser ges till alla elever och mest till de som behöver det bäst. Dessutom tillförs ytterligare 500 miljoner till de skolorna med tuffast förutsättningar.
Vi fortsätter investera i fler lärare för att alla barn och elever ska få möta behöriga och kompetenta lärare, oavsett var i landet man bor. Vi skapar fler vägar in i läraryrket för akademiker och satsar på relevanta sommarkurser för lärarstudenter så att de kan slutföra sin utbildning fortare.
Dessutom investerar vi i utbildning som ger fler möjlighet till jobb. Gymnasiets yrkesprogram stärks och får mer undervisningstid för att bli mer attraktiva. Kunskapslyftet utökas vilket innebär 90 000 nya utbildningsplatser inom vuxenutbildning, folkhögskola, yrkeshögskola samt universitet och högskola. Sverige ska konkurrera med kompetens och kunskap – inte låga löner.
Tiden är förbi då stora skattesänkningar gick före nödvändiga investeringar i våra barns och ungas kunskapsutveckling. Nu sätter vi skolan i första hand. Sedan regeringen tillträdde har underskott vänts till överskott och det vill vi använda för att bygga den svenska modellen stark, där alla skolor är bra skolor. Så ska samhällsbygget fortsätta.

Reformer för ett tryggare Sverige

Reformer för ett tryggare Sverige
Idag var en glädjens dag för Sverige när Magdalena Andersson presenterade budgeten för nästa år. Efter debatten i Riksdagen tog jag tåget till Skövde för att berätta om det nya ekonomiskt läget och den fantastiska reformbudgeten.

Under tre år med en socialdemokratiskt ledd regeringen har vi satt investeringar i det hållbara samhällsbygget före ofinansierade och orättvisa skattesänkningar. I dag syns resultaten.

Vi har vänt den borgerliga regeringens underskott i statsfinanserna på 60 miljarder kronor till överskott och kan nu göra kraftfulla investeringar i Sverige, samtidigt som vi betalar av på statsskulden.

Mycket går bra i Sverige men mycket måste också förbättras. Men många saknar fortfarande de kunskaper som krävs för att ta de 100 000 lediga jobb som finns. Elever har fortfarande ojämlika förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. Många oroar sig fortfarande över om välfärden verkligen finns där när man behöver den.

Sedan 2014 har över 200 000 fler ett arbete att gå till och nästa år sjunker arbetslösheten under sex procent. Men många har fortfarande svårt att ta lediga jobb som finns. För att fler ska komma i arbete bygger vi ut Kunskapslyftet, skapar ett enhetligt anställningsstöd och gör insatser för att stärka nyanlända och utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

Skolan har nu 20 000 fler anställda, förskolan har mindre barngrupper och skolresultaten har vänt uppåt men mycket återstår att göra. Vi går vidare med Skolkommissionens förslag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Den positiva utvecklingen i Sverige där fler barn föds samtidigt som vi lever allt längre innebär att vi kommer att göra stora investeringar i välfärden. När Sverige står starkt ska det märkas i vardagen även för pensionärer och barnfamiljer. Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer att sluta den orättvisa klyftan i beskattning mellan pension och lön fullt år 2020. Pensionärer sin skatt sänkt nästa år samtidigt som barnfamiljer får barnbidrag och studiehjälp höjt med 200 kronor i månaden.

Med denna budget har vi sammantaget investerat över 40 miljarder kronor i samhällsbygget – i vård, skola, omsorg och klimat. Det är dags att Sveriges ekonomiska styrka kommer alla till del.
Att de borgerliga företrädarna gnällde under hela dagen är en annan sak. De får hålla på och gläfsa. Vi kan räta på ryggen och stolt berätta om hur vi vänt underskott till överskott och alla de satsningar som görs nu.

En stark reformbudget för rättvisa och solidaritet

Fler ska få jobb. Sedan 2014 har över 200 000 fler ett arbete att gå till, ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 14 år och nästa år sjunker arbetslösheten under sex procent. Men många har fortfarande svårt att få jobb, särskilt de som inte gått ut gymnasieskolan eller är födda utanför Europa, trots att välfärden behöver anställa fler. Fler och enklare vägar till jobb måste byggas. Ett enhetligt stöd för att underlätta för arbetsgivare att anställa ersätter flera anställningsstöd. Kunskapslyftet byggs ut. Ytterligare insatser görs för att stärka nyanlända och utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.
Sverige ska ha en jämlik kunskapsskola. Likvärdigheten och kunskapsresultaten ska stärkas för alla elever. Skolan har nu 20 000 fler anställda, förskolan har mindre barngrupper och skolresultaten har vänt uppåt men mycket återstår att göra. Vi går vidare med Skolkommissionens förslag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. En miljard kronor avsätts 2018 för ett kompensatoriskt statsbidrag, utökas till 3,5 miljarder 2019 och till 6 miljarder kronor per år från och med 2020. Läslyftet förstärks och förlängs och förskoleklassen görs obligatorisk. Åtgärder för att öka nyanlända barns deltagande i förskola ses över. Vi föreslår också ytterligare åtgärder för att få fler att utbilda sig till lärare och för att förbättra genomströmningen och kvaliteten i gymnasieskolan.
Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och klimat- och miljöarbetet förstärks därför ytterligare. Regeringen föreslår ett Industrikliv, för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser, samtidigt som Klimatklivet förstärks. Medlen till investeringsstöd för solceller fördubblas och förlängs för att nå 100 procent förnybar elproduktion.
Transportsektorns klimatutsläpp bör minska genom ett reduktionspliktssystem för drivmedel och ett bonus-malus-system för bilar. Användningen av elfordon och hållbara transporter ska stimuleras. Flyget beläggs i dag inte med bränsleskatt eller andra miljöskatter och en flygskatt bör därför införas. Vi investerar för att förebygga torka och vattenbrist, minska mängden plast i hav och natur samt satsar på Rent hav. Resurserna till miljö- och klimatpolitik har mer än fördubblats jämfört med under den förra regeringen.
Välfärden ska stärkas. Den positiva utvecklingen i Sverige där fler barn föds samtidigt som vi lever allt längre innebär att Sverige under överskådlig framtid behöver göra stora investeringar i välfärden. För att korta köerna i primärvården föreslår vi en patientmiljard. Förlossningsvården förstärks, kvinnor ska vara trygga när de föder barn. Jämfört med förra årets budgetproposition ökar resurserna till sjukvården med närmare 5,5 miljarder kronor, det största tillskottet till sjukvården i modern tid. De tio välfärdsmiljarderna till kommunsektorn ökas till femton år 2019 för att sedan bli tjugo miljarder per år från och med 2020 så att fler kan anställas inom förskola, äldreomsorg och i socialtjänst.
Sverige ska vara tryggt. Samhället ska ha de resurser som krävs för att bekämpa brotten och deras orsaker. Det brottsförebyggande arbetet och civilsamhället ska stärkas. Anslagen höjs till bland annat Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kriminalvården, SOS Alarm och Tullverket. Poliserna ska bli fler och bättre rustade i kampen mot brott. Terrorismen ska bekämpas.
Samhällsbygget ska vara rättvist. Sveriges framgångar ska komma alla till del, i hela landet. När Sverige står starkt ska det märkas i vardagen även för pensionärer, barnfamiljer och studenter. Ensamstående föräldrar får höjt underhållsstöd. Garantiersättningen och bostadstillägget höjs för människor med aktivitets- och sjukersättning. Arbetslösa kommer att kunna ta lån till körkort så att möjligheterna till arbete förstärks.
Biståndet förstärks så att Sverige når målet på en procent av bruttonationalinkomsten 2018.
Vi kommer att sluta den orättvisa klyftan i beskattning mellan pension och lön fullt år 2020. Nästa år tas skillnaden bort för inkomster upp till omkring 17 000 kronor i månaden. För att ytterligare förbättra pensionärers ekonomiska situation genomförs också förbättringar i bostadstillägget. Nästan tre miljoner löntagare får skattereduktion för fackföreningsavgiften.

Reformer i Chile

Idag har vi träffat kvinnoministern/jämställdhetsministern Claudia Pascual Grau. Det blev spännande samtal om Kvinnornas rättigheter på arbetsmarknaden, i hemmen och i övriga samhället.
Claudia beskrev deras reformarbete med att få fler kvinnor i den beslutade församlingarna, idag är endas 15% av riksdagsledamöter kvinnor. Me. Nu finns krav på att få med fler kvinnor redan till kongressvalet i november i år. Varje parti har krav att minst 40% ska finnas med från respektive kön. Dessutom finns inför valkampanjen särkilt avsatta medel för att kvinnor som kandiderar ska få ersättning för sina kampanjkostander. Det finns också ett särkilt utbildningsprogram för politiks ledarskap för kvinnor.

Överhuvudtaget vill regeringen att fler kvinnor studerar vidare på högre läroverk. De har ett särkilt program även för fattiga studenter att de ska kunna läsa utan avgift.

När det gäller kvinnor i arbetslivet behövs det göras betydligt mer eftersom bara ca 50% av kvinnorna har jobb. Av tradition utför kvinnor mycket av det obetalda arbete som tex hushållsarbete, ansvar för barnen och anhöriga. Hon nämnde några av reformerna så som att även pappor ska kunna ta ledigt för att ge mat till barnen. Idag får kvinnor ledigt 30 minuter om dagen om de har barn under 2 år. Dessutom är det idag krav på företag som har mer än 20 kvinnor anställda inrätta daghem. Båda dessa krav gör att arbetsgivare inte vill anställa kvinnor. Därför ska lagen ändras så att företag ska erbjuda daghem oavsett som det är män eller kvinnor anställda. Regeringen vill också inrätta fler offentliga daghem/förskolor.

Vi kom också in på kvinnors hälsa, vaccin mot livmoderhalscancer, rätt till abort i vissa fall och arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Där är fokus på att synliggöra mäns våld i hemmen och uppmärksamma kvinnor på att de inte ska känna skuld och skam vid övergrepp, det är förövaren som ska skämmas och straffas.

Vi diskuterade betydligt fler frågor men detta var några av de viktigaste punkterna. Därefter gick vi till ett besök med parlamentsledamoten och socialisten Denise Pascal Allende. Hennes morbror President Salvador Allende mördandes under militärkuppen och familjen tvingades till flykt i många år.

Varför misstroendeförklaringar och elefanten i rummet

Varför misstroendeförklaringar och elefanten i rummet
Den borgerliga oppositionen har slutat agera seriöst i Sveriges riksdag. Sedan 1974 har riksdagen röstat totalt sju gånger om misstroendeförklaringar mot sittande ministrar. Det är lika många som de borgerliga partierna har hotat med enbart det senaste halvåret.

Att en opposition utan ett eget regeringsalternativ försöker styra landet med upprepade hot om misstroendeförklaringar mot den sittande regeringen är något nytt i svensk politik. Enbart det senaste halvåret har de borgerliga partierna hotat avsätta sju ministrar. Det är lika mycket som det totala antalet misstroendeomröstningar i Sverige sedan regeringsformen antogs 1974. Jag tolkar det som att oppositionen är i desperat behov av en yttre fiende för att försöka framstå som handlingskraftig eller samspelt.

Misstroendeförklaring är ett av starkaste vapnen riksdagen har gentemot regeringen. Det ska användas sansat och vara ett uttryck för när riksdagen verkligen saknar förtroende för ett statsråd. De senaste månaderna har vi sett hur de borgerliga helt frångått denna princip. De har nu börjat hota med avsätta statsråd om regeringen lägger förslag de inte håller med om. Det är en häpnadsväckande oseriös hållning. Som alla vet är det regeringens jobb att lägga förslag på riksdagens bord.

Elefanten i rummet, som de borgerliga partiernas företrädare inte pratar om, är naturligtvis Sverigedemokraterna. Utan Sd:s stöd skulle det inte vara möjligt för de borgerliga att hota avsätta en minister som lägger ett förslag de ogillar. Hur det rimmar med löften om att inte ge Sd inflytande är en fråga som liberaler och centerpartister bör svara på.
Nu har de visserligen dragit tillbaka alla misstroendehot förutom den obegripliga misstroendeomröstningen mot Hultkvist.

Den nuvarande borgerliga oppositionen har slutat agera seriöst i Sveriges riksdag. Den övergripande målsättningen tycks vara att bli av med populära socialdemokratiska statsråd och skapa så mycket politiskt oreda som möjligt under den återstående delen av mandatperioden. Det är en farlig strategi.

Alla borgerliga företrädare bör fråga sig om den form av politisk utpressning de vill göra till ny standard är något de vill ha också vid ändrade majoritetsförhållanden i riksdagen.

Stort och smått på Greenkontakt

På dagens Greenkontakt som jag höll i biblioteket i Södra Ryd hade vi många intressanta diskussioner om stort och smått. Från rikets säkerhet till sommarkatter för att nämna några frågeställningar.
På dropp in fikat visade det sig att många är nyfikna på vad som händer med oppositionens många hot om misstroende omröstningar.
Det var med anledning av regeringen tre skatteförändringarförslag som oppositionen hotade med tre misstroendeförklaringar. Det är minst sagt rimligt att människor med de högsta inkomsterna betalar mellan två och 200 kronor mer i månaden för att bidra till ett mer jämlikt samhälle. Det är också rimligt att reformera 3:12-reglerna så att ägarskiften i familjeföretag underlättas, skatteplanering försvåras och att den rikaste procenten av Sveriges befolkning betalar en rättmätig skatt, samtidigt som det fortsätter vara skattemässigt attraktivt att starta företag.

Flygets påverkan på miljön måste bromsas. Idag är flyget en av de värsta klimatbovarna, men till skillnad från andra transportslag betalar det inte bränsleskatt och andra miljöskatter. Att de borgerliga partierna och SD motsätter sig dessa tre reformer genom hot med misstroendeförklaringar visar tydligt på vad som skiljer oss åt politiskt.

För förhindra det politiska kaos som var på väg att i Sveriges riksdag drog regeringen tillbaka två av förslagen. Det är att ta ansvar för Sverige.
Det blir inga förändringarna av skiktgränserna och 3:12-reglerna just nu.

Men klimatet kan inte vänta. Forskarna är eniga om att utsläppen måste minska. Regeringen tillsammans med Vänsterpartiet kommer därför gå fram med en flygskatt. Samtidigt behövs flyget idag i de delar av landet där tåget ännu inte är ett realistiskt alternativ. Därför revideras förslaget och säkerställer att glest befolkade delar av landet kompenseras. De förändringar som gjorts ligger också i linje med de signaler som kommit från de borgerliga partierna i riksdagen.

De borgerliga partiernas agerande riskerar att kasta hela det svenska budgetramverket överbord och innebär att vi frångår ordningen om att budgeten fattas i ett och samma beslut, där ansvar tas för både intäkter och utgifter. I praktiken riskerar Sverige att återvända till den ordning som drev fram stora underskott i statsfinanserna och den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Resultatet blev skyhöga räntor, en nedmonterad välfärd och hundratusentals arbetslösa. Det sänkte hela den svenska ekonomiska trovärdigheten, vilket har tagit många år att reparera.

Nu återstår misstroendeomröstningen mot Hultkvist, vi får väl se om och när den blir av.

Sverige står inför fortsatt stora utmaningar i en orolig omvärld. Då behövs ansvarstagande och stabila politiska förutsättningar för att styra landet.

En ledare som står upp när det blåser


Stefan Löfven har visat prov på vilken stark, modig och smart han är. Igår ställde de borgerliga partierna till oreda genom att följa SDs utfall om misstroende mot tre av våra ministrar. I dag steg statministern fram och tog ansvar för landet. Regeringen har under en lång tid arbetet med att få bukt med haveriet i Transportstyrelsen och informationsgången i Regeringskansliet.
Det märktes tydligt att Löfven ser mycket allvarligt på situationen och noga övervägt olika handlingsalternativ. Han valde det som är bäst för landet. Han tänker inte medverka till att försätta Sverige i en regeringskris, därför blev det en regeringsombildning.
Anna Johansson, Anders Ygeman och Gabriel Wikström har valde att lämna regeringen. Morgan Johansson och Annika Strandhäll har fått utökade ansvarsområden.
Kul för oss Riksdagsledamöter att Ygeman blir föreslagen som ny gruppledare efter Tomas Eneroth som blir ny infrastrukturminister. Dessutom blir Heléne Fritzon, ny migrations- och biträdande justitieminister.
Omvärlden är orolig, vi har ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge. I höst ska den största försvarsövningen genomföras. Därför behövs den trygga försvarsminister Peter Hultqvist stanna kvar på sin post.
En misstroendeförklaring mot försvarsministern är ogrundat och därför allvarligt. Nu är det upp till riksdagen och varje enskild riksdagsledamot att ta ställning. Jag och många med mig vill att han stannar kvar.

Magdalena Andersson en klart lysande stjärna

Det var med stolthet och glädje vi kunde lyssna på Sveriges finansminister under onsdagskvällen. Hon beskrev demokrati, rättvisa och jämställdhet ett fantastisk tal. Dessutom klargjorde hon vikten av att välfärden får reuteser för att klara utmaningarna.
Regeringen har sedan dag ett bekämpat ojämlikheten. Vi har gjort det genom att sätta jobben först och genom att rusta vården, skolan och omsorgen – välfärden är hjärtat i vårt samhällsbygge. Den bidrar till en jämlikare fördelning – att alla oavsett tjocklek på plånbok har rätt till sjukvård och utbildning av högsta kvalitet. Det är en förutsättning för att alla ska kunna utvecklas och arbeta.
Under de borgerliga åtta regeringsåren fick välfärden stå tillbaka för ofinansierade skattesänkningar, privatiseringar och vinstjakt. Regeringen har nu vänt stora underskott till överskott. Sveriges ekonomi är i ett nytt läge, statsfinanserna är urstarka och tillväxten är god. Vi har därför kunnat satsa nästan 30 miljarder till välfärd i hela landet – för fler lärare, undersköterskor och personal inom äldreomsorgen. Det har bidragit till att antalet anställda i offentlig sektor har ökat med 100 000 personer.
Tryggheten och jämlikheten ska fortsätta att öka i hela landet. Nu blir vi blir allt fler barn och allt fler äldre. Att fler vill bilda familj samtidigt som vi lever allt längre är glädjande och det är en framgång för folkhälsan.
Men det är också en stor utmaning för landets kommuner och landsting. Istället för nedskärningar och kommunala skattehöjningar kommer vi Socialdemokrater möta utvecklingen genom att garantera statliga resurser till välfärden.
I Almedalen lovade Magdalena Andersson ytterligare förstärkningar av de permanenta statsbidragen till kommunsektorn. Med ett fortsatt socialdemokratiskt ansvarstagande för statsfinanserna kommer de sammanlagt att kunna höjas med minst 20 miljarder.

Regeringen satsar på vårdpersonal

Idag presenterade regeringen en välkommen välfärdssatsning för landets landsting/regioner. Denna gång rör det sig om en satsning på 2 miljarder för goda arbetsvillkor och utvecklande arbetssätt för vårdpersonal. Dessa tillskott kommer tillsammans med den tidigare presenterade patientmiljarden för en mer tillgänglig och samordnad vård.

Det skulle bland annat innebära fyra nya sjuksköterskor på varje vårdcentral i hela landet.

Det här är viktiga pengar som på allvar stärker välfärden och ger oss chansen att förbättra vårdpersonalens arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

Att utveckla arbetsmiljön och att satsa på att utbilda vårdens personal är nödvändigt för skapa en trygg och säker vård för patienten. Satsningen innebär att medel fördelas till landstingen för att förbättra personalsituationen och utveckla vårdens verksamheter.

Landstingen/regionen får använda medlen för att se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveckling, öka bemanningen och utveckla arbetssätt i syfte att vårdpersonal ska arbeta kvar inom hälso- och sjukvården.

Satsningen kommer också att ge möjligheter att bibehålla och öka vårdyrkenas attraktivitet, och ge möjligheter till utveckling. I förlängningen ger detta en högre personaltäthet och bättre vård.

Jobben blir fler i hela landet

Härlig morgon med bra nyheter på Ekot där svensk arbetsmarknad beskrivs som urstark. Jobben blir fler i hela landet de kommande två åren. Det spår Arbetsförmedlingen i en ny prognos som presenteras i dag, enligt radioinslaget.

Även om arbetslösheten väntas vända upp nästa år är utvecklingen på arbetsmarknaden bra, säger prognoschef Håkan Gustavsson.
Jobben växer på väldigt kraftigt i landet och det växer brett både yrkesmässigt, branschmässigt och även i alla län, säger han.

Detaljerna i Arbetsförmedlingens prognos för i år och nästa år presenteras senare i dag, jag ser fram emot den presentationen.

Sysselsättningen väntas stiga i alla län och arbetslösheten fortsätta minska i år, men arbetslösheten vänder uppåt under valåret 2018, enligt prognosen, .

I december trodde Arbetsförmedlingen på drygt 100 000 nya jobb 2017 och 2018. Den prognosen skrivs nu upp och de 11 000 arbetsgivare som intervjuats är mycket optimistiska. Det är också glädjande att även fler nyanlända får jobb så att den tudelade arbetsmarknaden kan brytas.

Det går fort i politiken. Det är bara några år sedan som arbetslösheten var ett mycket stort problem i allmänhet och synnerligt ungdomsarbetslösheten som var skyhög. Då försvann även jobben utanför storstäderna i rekordfart. Nu är det skillnad och vi är på rätt väg igen.

Dessutom har vi tagit viktiga beslut för att förbättra välfärden. Vi hat ökat de generella statsbidragen till kommuner och landsting för att höja kvaliteten i vård och omsorg.
Vi har särskilt satsat på att öka bemanningen och stärka kompetensen bland personalen inom vård och omsorg. Vi har infört ett investeringsstöd för fler äldreboenden och satsats på en mer jämlik och tillgänglig cancervård.

Extra pengar har satsats för en förbättrad förlossningsvård och för bättre vård för barn och unga med psykisk ohälsa.
Mammografi är numera kostnadsfri, liksom läkemedel till barn. Är du över 85 år är vårdcentralsbesöket gratis.
Det här är bra och viktiga åtgärder för att värna våra barn och våra äldre. Istället för skattesänkningar väljer den socialdemokratiskt ledda regeringen konsekvent att investera i vår gemensamma välfärd, som är en stor och viktig del i vår Svenska modell.

Bloggat på sla.se.
Desktop